x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   איש מגן
העיקר והיסוד שהכל תלוי בו הן רפואת נפשו ותיקונו והן חייו הנצחיים של כל בר ישראל החפץ באמת לאמיתה הוא ההתקשרות לצדיק האמת שהוא כל חיותו ותקותו בעולם הזה ובבא. כי צריך האדם לנדד שינה מעיניו ומעפעפיו תנומה לשוטט מלבקש ולהרבות בתפילה ותחנונים שיזכה למצוא את צדיק האמת שיוכל לרפאותו ולהכניס בו השגת אלוקות כדי להציל את נפשו מני שחת שלא יאבד עולמו ח"ו ויקרבהו להשם יתברך.
 
כי צדיק האמת נקרא איש מגן כי הוא מגן לכל החוסים בו, וכל החסרונות נתמלאים ע"י הצדיק כי הוא ממשיך כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות ומכניס ידיעת אלוקות בכל הנלווים אליו ועוסק בתיקונם בכל עת. ועל כן צריכים לבכות ולצעוק מאוד מאוד על הסתלקות הצדיקים שקשה כפליים כחורבן בית המקדש אשר כל הצרות ר"ל אנו סובלין ע"י זה כמו שנאמר "הצדיק אבד ואין איש שם על לב כי מפני הרעה נאסף הצדיק", על כן כל מי שחס על נפשו צריך לצעוק ולבקש ולחפש מאוד מאוד שיזכה גם עתה למצוא רבי ומנהיג אמיתי שיוכל להכניס בו ידיעת אלוקותו יתברך שע"י זה יתמלאו כל החסרונות כמו שנאמר "דעת קנית מה חסרת" ויתבטלו כל הצרות ויתתקן הכל.
 
כי זה הצדיק הגדול האמיתי מסבב עמנו בסיבובים נוראים ובצמצומים נפלאים עד שמאיר השגות אלוקות גם בפחות שבפחותים כי מגודל כוחם יכולים להאיר אפילו במדרגות התחתונות ביותר ולרפאות אפילו את החולים הגדולים ביותר שזה בחינת הדלקת נר חנוכה שהוא למטה מעשרה טפחים דהיינו שהצדיק מאיר גם למקומות הנמוכים ביותר שיגיע גם אליהם הארה וידיעה מאלוקותו יתברך שמו כדי לרפאם ולתקנם ולהשיבם אליו.מתוך הספר ונתתי לכם לב לפרטים

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל