x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   ביאור הליקוטים - עניני הפורים
"ואלה המשפטים" סימן י' אות א
 
לבו נשא את רגליו. שנאמר ביעקב:
 
בחינת פורים. מבואר לפי זה, שאף על פי שגם בכל השנה מסוגל המחאת כף וריקודין להמתקת הדינים. אבל עיקר סגולתם, הוא בפורים, שאז הארת מרדכי ואסתר המוב"פ. [וכן מבואר משיחתו שקודם המאמר, כנדפס בהשיחות שאחר הסיפורי מעשיות]:
 
[ביאורים באות אחר אות על מאמר י']
 
אות מ. שבסוד היחוד ורוח הדופק הנ"ל, מבאר יותר בהפלאת סוד הכתוב, קול דודי דופק וכו', שמביא לענין הארת מרדכי, שהוא הצדיק העוסק בתיקון ושלום אסתר, שהיא כלליות הנפשות המתקרבים אליו כנ"ל. וגם בכל זה, מבאר יותר בסוד התוכחה הנ"ל, שנמשך מיעקב לכל אחד מבניו בפרטיות, שהשכל בעצמו מוכיח אותו, [כי הוא הנמשך מהצדיק כנ"ל]:
 
אות מ"א. בדבר הגאוה וההתנשאות דקדושה שמגיע להצדיק, הנ"ל מדבריו הקדושים. ובקריאתו להמדה הזאת בשם בן ימיני וכו'. מבאר יותר בסובבו על אודות מרדכי, [שהוא הצדיק, ובן איש ימיני הנ"ל]:
 
אות מ"ב. בענין הר'וח מ'ם, שמבאר בדבר הצדיק [שהוא מ'ר'דכי כנ"ל]. מבאר יותר בביאורו תחלה לשם מ'ר' וכו', שנקרא עליו:
 
אות מ"ג. בענין קבלת התורה, שזוכים בהארת מרדכי ואסתר. מבאר יותר בסוד העומר שעורים, וספירתו, שנמצא בהם. כי הוא ההכנה והספירה ליום החמישים, וקבלת התורה והלוחות, בנגלה ונסתר שכתב תחלה:
 
אות מ"ד. שמובן מצירופי דבריו הקדושים על אודות ההמחאת כף וריקודין, שאף על פי שגם בכל השנה נמתק בהם הדין. אבל עיקר סגולתם, הוא בפורים, שאז המשכת הנס, והארת מרדכי ואסתר שבהם. ומה שלא הזכיר מזה בפירוש, הוא כמסלתו הקדושה [לסולל גם בנסתר, [מה] שנמצא בנגלה שבדבריו הקדושים]. ואולם, בשיחתו הקדושה למוהרנ"ת ז"ל, שבעת כתיבתו להמאמר הזה, מבואר זאת בפירוש:
 
ראיתי מנורת זהב – סימן ח'- אות לד
 
גם טרם נגמור את הדברים והביאורים היוצאים משם, שוב נשוב ליסוד המאמר, בהכתוב הנ"ל והמוב"פ, ראיתי מנורת זהב וכו', וגולה וכו', מעין השמן וכו', מ"ט אורות וכו'. כי מדברי מורנ"ת בהלכות הנ"ל, יש לפרש כוונת רבינו ז"ל במספר המ"ט, שהוא לכללותם באור החמשים [שהם נכללים שם בהשלמת מספרם, כנודע], שהוא העיקר באור הגנוז והעדן הנ"ל והמובא שם. ובצירוף ביאורי [הנ"ל באותיות הקודמים] לדברי מורנ"ת בהלכה הנ"ל, תבין מרחוק על אודות התליה בספק וטעות, אשר לפרקים יטעה וישגה הרב העולה בעדן ושער החמשים הנ"ל, ושגם כל המשגה והטעות, הוא מעושק התמורה והמריבה במלחמת הרב דקליפה הלוחם כנגדו, אשר כפי התגברות תמורתו ומריבתו, כן זה לעומת זה, מוכרח הרב לבא יותר בבחינה ונסיון [הטעות והמשגה] הנ"ל, הנמצא בהעדן ושער החמשים. ואולם, בהארת מרדכי, שהיתה מעין הגאולה האחרונה, [אשר תבא על ידי בן דוד, הנמשח בשמן מר-דכי], זכה להתגבר גם כנגד העיקר באלופי עשו הנ"ל, אשר עמד גם כנגד הגורל הנ"ל. וזה לעומת זה, כיוון בו למדת [יום] הי"ג, [והחדש שבשנת דין ועיבור, יגיע גם כן למספר י"ג] ומרדכי ידע, והתגבר כנגדו בתפילה שבעדן הנ"ל, עד שבזה היום בעצמו, הכניעו והפילו:
 
ויהי הם מריקים שקיהם-סימן י"ז אות א'
 
ומכל זה נחזור לענינינו, לרמז קצת ביישוב הפליאה הנ"ל. כי כבר יצא לך מכל אשר ביארנו לעיל, שכל הנשמות כנגד הצדיק העליון הנ"ל, הם כמו המעשה כנגד השכל, כי גם השכל שבהם, נחשב לבחינת מעשה כנגדו כנ"ל. ובסוף ימי המעשה שבעתים הללו, בעוקבתא דמשיחא, נתגבר העכירות והכסילות על רובם ככולם, מלהביט ולראות באור השמש של הצדיק המובחר הזה. כי מעומק דבריו המאירים באור אין סוף, לית מחשבותיהם ודעתיהם תפיסא בהם כלל וכלל, עד שלתכלית ההיפך, ולחושך ממש, יחשבו להם. שעל זה מוכרח הצדיק, בחינת מרדכי, להפליא בפלאי פלאותיו, ולהלביש להם דברי שכלו ומחשבתו [הסמוכה ביותר להמחשבה תחלה כנ"ל] בלבושים שונים כאלה, עד שירדו במעשה הכתב המוב"פ, מדינה ומדינה ככתבה, שעל ידי כל זה, נתצמצמים אורות דבריו, ובצמצומים נפלאים כאלה שאינם נחשבים לרבוי אור גם להיורדים בלי גבול לתוקף העשיה, בהעכירות וקלקולים הנ"ל. כי אז גם הם ביכלתם לקבלם ולהתעורר על ידם, לשוב לשורשם בתשובה שלימה כמוב"פ. והני מילי, אם האויר נח וזך על כל פנים, על ידי מעשה הצדקה המוב"פ, ולא נמצא רוח שנאה המפריד בין חלקי הרוחות והנשמות הנ"ל. כי הוא תוקף הקליפה זה לעומת זה, כנגד אור האהבה והשכל של הצדיק הנ"ל, לבל יהיה ביכלתה בשום אופן להתלבש בחלקי קומת הנשמות, מעוצם סערת הרוח שנאה המבלבל ומפריד אותם זה מזה, שעל ידי כל זה נתרחקים מאוד מהצדיק כנ"ל, שעל זה ילבשו שמים קדרות ושק וכו'. עד שיבוא השר ש'ל'ו'ם' שאנו מחכים אליו, והיה מעשה הצדקה שלום [ואהבה בין כל נפשות ישראל], עד שיהיה ביכלתו לצמצם ולהוריד דברי האמונה המוב"פ, בספריהם בעצמם כמוב"פ, שבזה תלוי ועומד כל התיקון כמוב"פ. כי מעוצם הפגמים, מוכרח להתגבר זה כנגד זה יותר בהארת הצדיק, שהוא בצרור הכסף וההון, שרשי הנפשות, עיין היטב בפנים, להוסיף עלינו הארתו בצרורות כספי הצדקה שנותנים לו, כי מנתינת טרף הזה ליראיו, נשלם טורף המזבח, עיין היטב בפנים. כי מיראתם של יראיו האלה, נתפשט יותר אור האהבה והרצונות שבכלליות הבריאה, עיין לעיל. שעל ידי התפשטות האהבה הזאת, יורד הארתם לתוקף בחינת העשיה, עד שדבריהם נצטיירים ונתהווים לעשיה ממש של הכתב כמוב"פ. עד שנשפע על ידי זה, הזכרון והדעת, גם לחלקי הנשמות שנטמעו בעומק וראשית מחשבת הסטרא אחרא כמוב"פ, להיות נזכרים גם הם, שהיו אצל השם יברך במחשבה תחילה, ובעצתו לבריאת העולמות. שצפה מראשית אחרית, שאף על פי שרבים ירדו ויפלו כמו שיפלו, אבל גם משם, יעלה אותם הצדיק האמת, עד שיתהוו על ידי זה לנצח, לבושי גאותו ותפארתו, בפאר לבישת התפילין המוב"פ. שכל כתיבתם הוא במעשה עור, לבושי העדר הדעת שלהם כנ"ל. כי זה יכתוב ידו לה' ובשם ישראל יכנה [עיין היטב בפנים וגם לעיל], שכל זה בכח הרב ספרא המשתעי, בלשונו עט סופר מהיר המוב"פ, בכתיבת התפילין למעלה ולמטה ודו"ק, ואז כאשר נמצא כתוב גם בתכלית המדריגה שלמטה, את אשר הגיד מרדכי, יתפשט מקדרות האפר, וכסות השק שהיה לבוש בו מקודם. כי אז יצא מלפני המלך בלבושי המלכות, ובגדי התפארת המוב"פ, וליהודים היתה אורה וכו', ויקר אלו תפילין, ורבים מעמי הארץ מתיהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, כמוב"פ, לענין הכתוב וראו כל עמי הארץ וכו':
 
אבא שאול סימן נ"ה אות א
 
אות י'. שגם במכתבו והבאתו את הכתוב הנ"ל [ומשאר דבריו הקדושים], נראה מבואר, שאף על פי שיסובב בכוונתו על הרע והרשע הנעלם [שנזכר בדברי חז"ל]. אבל גם המן הרע הזה בעצמו, נפקת הע'ין שנמצא בכל אחד [בכלל]. ומכוון לפי זה ביאור מוהרנ"ת ז"ל [בהלכות פורים שעל התורה הזאת], שעיקר היזק האדם מהרע עין של הרשע, הוא על ידי שנזרק ומגיע הארס הזה של הרע והרשע בהאדם בעצמו. כי הרע עין, הוא כארס הדורסים, שמתפשט בבשר וגוף האדם, להתהפך גם הוא למהות הרע והאש הזה, עד שגם הוא יזיק אחר כך ברע עין חס ושלום גם לאחרים. ושבזה מבאר יותר בתיקון עין הצדיק, לבל יהרהר במדת הקדוש ברוך הוא להצלחת הרשע. כי זה עיקר התיקון והזיכוך המוכרח להצדיק גם בעיניו, שלא יהיה לו שום רע עין, אפילו בהרשע הצופה בו בעצמו:

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל