x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   3. גאולה שלמה

כי זה ידוע שעיקר כל הגלויות וכל הגאולות הם רק ישועת וגאולת הנפש מגלות התאוות רעות הבאים מהס"א והיצר הרע שהם עיקר גלות וצרות ישראל, שהם מתגברים בכל דור על נפש הישראלי ורוצים לאחוז אותו בגלות המרה ואין מניחים אותו לצאת ממצריים, שזה בחינת המיצרים והתאוות כמו שנאמר על מצריים ערוות הארץ, להתקרב להשם יתברך.
ועיקר כל הגאולות ברוחניות ובגשמיות בכלל ובפרט הם ע"י משה רבינו שהוא בחינת כל הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור כי "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" בחינת "מה שהיה הוא שהיה" ראשי תיבות משה, כי הוא היה גואל ראשון והוא יהיה גואל אחרון שהוא משיח צדקינו שיבוא בע"ה.
 
והוא גם גואל את ישראל בכל דור ודור מכל צרותיהם ומושיע אותם בכל עת להוציאם מגלות היצר הרע והתאוות שהם עיקר גלות וצרות ישראל, כי באמת הכל הבל וכל הצרות והיסורין וכל הגלויות נחשבים לכלום כנגד גלות הנפש שהיא בגולה בין הס"א והתאוות ורחוקה מאביה שבשמיים.
 
ועל כן כל מי שרוצה להיכנס בדרכי התשובה בדרך הקודש והאמת של איש הישראלי, עוברים עליו כל הגלויות וכל המלחמות והסיפורים המבוארים בכל התורה כולה ובנביאים ובכתובים, כי התורה היא בכל אדם ובכל זמן וכל אחד מישראל כלול מכל התורה וצריך שיעברו עליו כל המלחמות וכל הגלויות בחינת גלות מצריים וגאולתה ושאר כל הגלויות ומלחמת עמלק ול"א מלכים ושאר כל המלחמות שהיו על ישראל המבוארים בכל התנ"ך, עד שזוכה לבחינת גאולה שלימה שאין אחריה הפסק, דהיינו כשזוכה לקבוע עצמו בדרך הקודש בקביעות גדולה כיתד חזק בל ימוט לעולם וזוכה להתקרב להשם יתברך באמת כראוי וגואל נפשו מכל התאוות ומכל הבלי העולם הזה לגמרי בבחינת גאולה שלימה שאין אחריה הפסק בחינת "קרבה אל נפשי גאלה".
 
והכלל כשהאדם רוצה להכנס בדרכי התשובה ולהתקרב להשם יתברך צריך שיהיה לו אלפים ורבבות עליות וירידות בלי שיעור וצריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם לבלי להניח את מקומו משום ירידה שבעולם. וכל אילו העליות והירידות שעוברים על כל אחד מישראל הם בחינת כלליות כל המלחמות והצרות שעברו על כלל ישראל מימות עולם. והכלל והעיקר הוא ההתחזקות לחזק את עצמו תמיד אף אם הוא כמו שהוא, להאמין באמונה שלימה שאין שום ירידה בעולם כי בכל מקום יכולים למצוא את השם יתברך. ומי שרוצה לילך בדרכי התשובה צריך שיהיה בקי בהלכה וצריך שיהיה לו שני בקיאויות בחינת בקי ברצוא ובקי בשוב בחינת עייל ונפיק בחינת "אם אסק שמיים שם אמתה ואציע שאול הנך" שאפילו אם הגיע לאיזה מדרגה או השגה בעבודת השם ידע שהשם עוד רחוק מאוד כי לגדולתו אין חקר ומי יודע מה עוד אפשר להשיג ולהגיע. וגם אם נופל ח"ו לשאול תחתיות צריך לחזק את עצמו תמיד לבלי לייאש את עצמו לעולם כי גם שם השם יתברך נמצא בבחינת "ואציע שאול הנך".
 
וזה עיקר הכלל והיסוד בעבודת השם ובדרכי התשובה שהכל תלוי בו, לבלי ליפול ולהתייאש בדעתו לעולם, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור, וכל גדולי הצדיקים שהיו מימות עולם שזכו למה שזכו אשרי להם ואשרי חלקם, כולם לא באו לשלימותם כי אם ע"י בחינה זו ע"י שלא היו מייאשים עצמם לעולם.
 
כי באמת רבים נכנסו בדרכי התשובה ובעבודת השם כי רוב ישראל מתגעגעים להשם יתברך ומתחילים בעבודתו בכל דור ודור ואף על פי כן זעירים המה הזוכים להתקרב להשם יתברך כראוי, ועיקר החילוק הוא בבחינה הזאת שרוב הנכנסים בעבודתו יתברך ועובדים אותו יתברך איזה זמן ארוך או קצר, אבל אחר כך כשמתחילים להתגרות בו ולהפילו מעבודתו הוא שב לאחור ונופל מעבודת השם יתברך ונשאר למטה, וישנם כאלה הממשיכים לעסוק בעבודת השם אך הכל עושים כרגילות ואינם שואפים להתעלות יותר ונופלים לזקנה. אבל הצדיקים האמיתיים זכו להתחכם ולהתגבר לבלי ליפול משום ירידה ונפילה שבעולם רק התחזקו בעצמם בכל פעם אף על פי שעבר עליהם מה שעבר, ולא הניחו עצמם על מקומם רק שאפו תמיד ליותר והתחילו בכל פעם מחדש ועל כן זכו למה שזכו אשרי להם.
 
ועיקר ההתחזקות שיזכה להשאר קיים על מעמדו לעולם הוא ע"י תפילה כי עיקר התשובה היא תפילה, כי על פי התורה לא היה לבעל עבירה שום תקנה בעולם, אבל השם יתברך חפץ חסד הוא ורוצה בתשובה והקדים תשובה לעולם, ותשובה היא למעלה מהתורה ששם נתהפך הכל לטובה וזדונות נתהפכין לזכויות. ועיקר התשובה היא תפילה כי התפילה היא דברים העומדים ברומו של עולם.
 
ועל כן מי שרוצה לשוב להשם יתברך באמת עיקר התשובה הוא ע"י תפילה דהיינו שיתפלל תמיד להשם יתברך שירחם עליו מעתה ויצילהו מעוונות. כי באמת כל אדם הוא בסכנה גדולה ועצומה בזה העולם ובפרט הבעל תשובה שכבר נכשל במה שנכשל ואיך יזכה לשוב כי בכל יום יצרו של האדם מתגבר עליו, וכל מה שהאדם רוצה להתגבר על הבעל דבר הוא מתגבר עליו ביותר כי "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו" כמו שרואים בחוש שכמו שני בני אדם שנלחמים זה עם זה, שכשרואה האחד שחבירו מתגבר עליו אזי הוא מתגבר ביותר, ואם כן איך יזכה לתשובה כי תיכף כשרוצה להתגבר על מה שצריך להתגבר, מתגברים עליו יותר.
 
על כן העיקר הוא תפילה והתבודדות שצריך להרגיל את עצמו להתבודד בכל יום ויום בינו לבין קונו ולהפיל תחינתו לפני השם יתברך המלא רחמים בכל עת שיזכהו לשוב בתשובה שלימה באמת, ואפילו אם רואה שאינו פועל בתפילתו כי עדיין מתגברים עליו יותר אף על פי כן יעשה את שלו ויתפלל תמיד להשם יתברך אולי יחוס אולי ירחם כמו שנאמר "קוה אל השם חזק ויאמץ לבך וקוה אל השם" כמו שאמרו חז"ל אם רואה האדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל. וכל זמן שאין האדם חזק בדעתו שתמיד יקוה להשם ויעתיר אליו בכל מה שיעבור עליו, עדיין אין תשובתו שלימה, כי מי יודע מה ילד יום ואולי יבואו עליו ניסיון או מכשול ומי יודע אם יעמוד בקשרי המלחמה.
 
אבל אם האדם חזק בדעתו שאפילו אם ח"ו לא יעמוד בניסיונות ואפילו אם לא יצליח לעשות מאומה וגם אם הוא רואה שמעשיו אינם עולים יפה ועוד הוא נהיה גרוע יותר כפי ראיתו אף על פי כן יקוה תמיד להשם יתברך ויצעק ויתפלל אליו יתברך ואז הוא בטוח שבוודאי יזכה לתשובה שלימה.
 
ועל כן גאולה ראשונה היה אחריה הפסק אבל גאולה אחרונה לא יהיה אחריה הפסק, כי גאולה ראשונה היא בחינת תורה כי אז זכו ישראל לקבל את התורה, וגאולה אחרונה היא בחינת תפילה כי עיקר כלי זיינו של משיח הוא תפילה והוא יבנה לנו את בית המקדש שהוא מקום התפילה כמו שנאמר "כי ביתי בית תפילה".


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל