x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   6. בקיא בהלכה
נמצא שכשרוצה האדם לילך בדרכי התשובה צריך להיות בקי בהלכה דהיינו שיהיה לו שני בקיאויות – בקיא ברצוא ובקיא בשוב, שזה בחינת עייל ונפיק בחינת "אם אסק שמיים שם אתה ואציע שאול הנך" והפירוש הפשוט הוא שמי שרוצה לשוב להשם יתברך צריך לחגור מותניו היטב שיחזק עצמו בדרכי השם תמיד בכל מה שיעבור עליו בין בעליה ובין בירידה והעיקר הוא בכח צדיק האמת.
 
דהיינו שאם הגיע לאיזה מדרגה או מעלה בעבודת השם יתברך שזה בחינת "אם אסק שמיים" אל ישאר על עמדו כלל ואל יחשוב שכבר הוא יודע איזה ידיעה בידיעתו יתברך או שכבר הגיע לאיזה מעלה רק ימשיך לכסוף ולרצות עוד כי השם יתברך מנושא ומרומם מכל ואין סוף וחקר לגדולתו שזה בחינת "שם אתה". ולהיפך אפילו אם נפל לאן שנפל והוא חושב עצמו שהוא בשאול תחתיות ח"ו שזה בחינת "אציע שאול" לא ייאש עצמו ח"ו ממצבו רק יחתור חתירה ויצעק ויתפלל ויכסוף מהמקום שהוא שם וידע ויאמין שהשם יתברך נמצא איתו ואצלו תמיד גם במקום שירד לשם שזה בחינך "הינך".
 
וכשיש לו את שני הבקיאויות האלו אזי הוא יכול לחגור מותניו ולהכנס בדרכי התשובה כי בכל מצב הוא נמצא בהליכה ואינו עומד על עומדו לעולם בין שהוא בעליה הוא ממשיך לכסוף ולהשתוקק ואינו נשאר על עמדו כלל כי יודע שהשם יתברך מרומם ומנושא ומי יודע מה אפשר עוד להשיג ולאיזה מדריגה אפשר להגיע, ובין שהוא בירידה ח"ו אפילו בשאול תחתיות הוא יודע שהשם יתברך איתו ואצלו ועל כן אינו מייאש את עצמו רק קם ומתחיל מחדש לכסוף אליו יתברך, ואז כשיש לו את שני הבקיאויות האלו אזי הוא "בקי בהלכה" ויכול לדבק את עצמו בהשם יתברך מכל מקום שהוא שזה בחינת בקי בעייל ונפיק. 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל