x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   החילוף - חלק ט

 

וכיצד נזכה לעצה טובה ולהכוונה נכונה? על זה אומר רבי נתן: "מי שמסתכל על התכלית האחרון של כל דבר ועיקר כוונתו באמת בכל דבר הוא רק להשיג התכלית האחרון, אדם זה זוכה בודאי לעצה שלימה וגם אינו צריך כל כך לעצות, כי התכלית האחרון הוא כולו אחד כולו טוב ושם אין שייך להסתפק בשום עצה כלל, כי באמת הכל הולך אחר הכוונה 'ורחמנא לבא בעי' וכמו שאמרו רז"ל "ובלבד שיכוון לבו לשמים".

 

ועל כן מי שחס על נפשו ומסתכל על התכלית האחרון, ובכל דבר שבעולם הוא מכוון רק כדי שישיג ע"י זה התכלית האחרון, שהוא בחינת שעשוע עולם הבא, להכיר ולדעת אותו יתברך, אף על פי שגם בעבודת השם יש כמה וכמה דרכים לפני האדם, באיזה דרך יזכה להשיג עבודתו יתברך בשלמות באמת, וכמו שביקש דוד המלך ע"ה על זה כמה פעמים "הורני השם דרכיך אהלך באמיתך" וכמו שנאמר "בעצתך תנחני" וכיוצא בזה הרבה, אף על פי כן אם עיקר כוונתו באמת לשמים בכל דבר, כדי להשיג התכלית האחרון האמיתי, אזי בכל דבר שיעשה ואיזה דרך שיתנהג, בודאי יזכה אל התכלית ובלבד שלא יסור מדברי תורה.

 

וזה בחינת "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" היינו לכוון בכל דרכיו בשביל השם יתברך, שזה התכלית האחרון ואז הוא יישר אורחותיך, כי אז בודאי יוליכך השם יתברך וישפיע עצות נכונות איך להתנהג בדרך הישר".

 

והיסוד החשוב והגדול מכולם, שנצרך לאדם בדרך חייו, הוא יסוד האמונה- האמונה בהשם, האמונה בצדיקים והאמונה בעצמו.

 

האמונה, היא הכח המניע העיקרי של האדם בדרך חייו, היא מקור החיות שלו והיא תכלית כל מעשה שמיים וארץ, כמו שנאמר "וכל מעשהו באמונה". כאשר האדם מאמין ויודע, ש"לא יפלא מהשם דבר" ובכח תפילתו והתחברותו אל השם יתברך הוא יכול לפעול ולהגיע אל הכל, אפילו לשנות את הטבע, הרי שיש בידו כלי עוצמתי וחשוב לעבור ולהתגבר על כל מהמורות הטבע והחיים ולהגיע לכל המעלות.

 

כדי שיוכל האדם להתחזק וללכת בדרך האמונה, כותב רבי נתן, עליו לחבר אותה עם האמת: "כי עיקר האמת והאמונה הוא לדעת אותו יתברך ותורתו הקדושה וצדיקיו האמיתיים, שזה עיקר התכלית, שבשביל זה נברא האדם. כמו שנאמר "אל יתהלל חכם בחכמתו וכו', כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי", ולדעת ממנו יתברך ומתורתו הקדושה ומצדיקיו האמיתיים, אי אפשר כי אם ע"י התחברות אמת ואמונה יחד, כי אמונה בלא אמת אינה כלום, כי בלא אמת יכול ליפול לאמונות כוזביות, לאמונות של שטות והבל, על כן עיקר האמונה ע"י אמת, שמי שמסתכל על האמת זוכה לאמונה הקדושה האמיתית, כי האמת מאירה בו להתרחק מאמונות כוזביות ולהתחזק באמונה הקדושה האמיתית".


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל