x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המהפך - חלק ו
 
כת אחרת אמרו, שעיקר התכלית הוא הדיבור, כי מותר האדם מן הבהמה הוא הדיבור ומאחר שזה עיקר היתרון שיש לאדם, על כן ביקשו להם איש דברן, שיהיה בעל לשון, שידע כמה לשונות וירבה לדבר תמיד, כי איש כזה הוא אצל התכלית והלכו ומצאו איש צרפתי משוגע, שהיה הולך ומדבר לעצמו ושאלוהו אם יודע לשונות והיה יודע כמה לשונות ואיש כזה בוודאי השיג התכלית (לפי דעתם הנבוכה)".
 
"כת אחרת אמרו, שעיקר התכלית הוא שמחה, כי כשנולד בן שמחים, כשיש חתונה שמחים, כשכובשים איזה מדינה שמחים, נמצא שתכלית הכל הוא שמחה, על כן ביקשו איש שיהיה שמח תמיד, נמצא שהוא אצל התכלית והוא יהיה מלך עליהם והלכו ומצאו, שהיה הולך ערל אחד בכתונת, בזוי כדרכו ונשא יין שרף וזה הערל היה שמח מאוד (כי היה שיכור מאוד) על כן הוטב בעיניהם הערל הזה, כי השיג את התכלית שהוא השמחה וקבלו אותו למלך עליהם, ובודאי הנהיג אותם בדרך הישר ובחרו להם ארץ גורמת לעניין שלהם, דהיינו מקום כרמים, שיהיו עושים יין ומהחרצנים יהיו עושים יין שרף, ולא ילך שום דבר לאיבוד, כי זה עיקר התכלית אצלם לשתות ולהשתכר ולהיות שמח תמיד, אף על פי שאין שום שייכות ועניין לשמחתם, כי אין להם כלל על מה לשמוח, אף על פי כן זה היה עיקר התכלית אצלם, להיות שמח תמיד על לא דבר".
 
"כת אחרת אמרו, שעיקר התכלית היא חכמה, וביקשו להם חכם גדול ועשו אותו למלך עליהם וביקשו ארץ גורמת לחכמה והלכו וישבו שם. כת אחרת אמרו שעיקר התכלית הוא להשגיח על עצמו באכילה ושתייה, לגדל האיברים, וביקשו בעל איברים, שיש לו איברים גדולים ומשגיח לגדל האיברים כנ"ל, כי מאחר שיש לו איברים גדולים, יש לו חלק יותר בעולם (כי הוא תופס מקום יותר בעולם) והוא סמוך יותר אל התכלית".
 
"וביותר נתעו ונבוכו אותה המדינה של עשירות, שנפלו לתאוות ממון כל כך, עד שכל החשיבות והגדולה והכבוד שלהם, הכל היה כפי ריבוי הממון שיש לו, ומי שיש לו ממון מעט היה נחשב אצלם לחיה או לעוף וכו', והיה להם כוכבים ומזלות ומלאכים עד שבאו לידי עבודה זרה ממש, שעשו לעצמם את הבעלי ממון הרבה, לאלוקים אחרים, והקריבו להם קורבנות כמבואר שם במעשה הנ"ל ואמר רבינו שמכל התאוות יכולים להוציא את האדם אבל לא מתאוות ממון, כי אם ע"י הדרך שיש לגיבור".               
 
רואים אנו מהמעשה הנ"ל, את המבוכה הגדולה של כל באי עולם, בכל דור ודור, בחיפוש ומרדף אחר התכלית, עד שיש כאלו שמשקיעים את כל כוחם ומרצם, מחשבתם וזמנם, בהשגת התכלית שבחרו להם על פי דעתם, ואפילו מוכנים להקריב את נפשם על זה.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל