x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המהפך - חלק ט
 
אדם יכול ללמוד תורה ולשמור על כל מצווה קלה כבחמורה, אך למעשה הוא עושה זאת רק בשביל ענייני העולם הזה, כדי להיקרא רבי או בשביל כבוד, ממון והתנשאות, נמצא שהתכלית אצלו זה הכבוד והממון ולא קיום רצון השם או תיקון והתעלות פנימית.
 
אדם יכול לעסוק גם בתורה לשם חכמה ופלפול, הוא נהנה מעצם הלימוד ומעוצם השגת החכמה והבנת הסוגיא, אין הוא לומד לשם שמים לעשות נחת רוח לבורא יתברך אלא לעשות נחת רוח לעצמו.
 
על כן צריך כל אדם באשר הוא לבדוק תמיד ולעיין היטב בדעתו, מהם המניעים שבגינם הוא פועל, לומד ועושה, מה היא התכלית שאליה הוא שואף, האם דברים אילו שייכים לענייני עולם הזה או לתאוות גשמיות ורוחניות, או שהוא שואף לדברים אמתיים ונצחיים, לבנייה רוחנית ותיקון פנימי.
 
האמונה של האדם בדרך האמתית, באמת ובבורא יתברך, אינה אמצעי- היא התכלית. אומר רבי נחמן, שהאמונה אצל רוב בני האדם היא דבר קטן, אך אצלי היא דבר גדול מאוד. הבורא יתברך ברא את כל מעשה שמיים וארץ בשביל האמונה הקדושה, כמו שנאמר "כל מעשהו באמונה" ועוד נאמר "כל מצוותיך אמונה", כלומר שהאדם עולה ומתעלה במדרגות האמונה. הוא מתנסה בה במאורעות חייו, בקשיים, בויתור, בבחירת הדרך, שם הוא מוכיח במה הוא מאמין וכמה, ע"י זה הוא גם מגיע למעלות ונפתחים לו השערים, כמו שנאמר    "נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים" - ראשי תיבות אמונה.
 
כל אדם באשר הוא,  צריך כל ימי חייו עלי אדמות להתמיד בדרך החיפוש, גם אלו הרחוקים מהקדושה, שבודאי הם צריכים לחפש וליישב דעתם היטב מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, וגם אלו הנמצאים בתוך מחוזות הקדושה. עליהם לברר את מצבם האמיתי את התכלית שאליה הם חותרים, הם צריכים להתמיד בחיפוש בבקשה ובחיפוש תמידי, לעולם לא להישאר במדרגה אחת ולא לחשוב שכבר השגנו איזה השגה בידיעת השם יתברך ובגילוי נשמתנו ופנימיותנו, כי לגדולתו יתברך אין סוף והמסע הוא מסע נצחי, כמו שנאמר "הצדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר "וילכו מחיל אל חיל" - אשריהם ואשרי חלקם.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל