x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   הנסיעה לאומן - על פי גדולי ישראל

התפילה בקברות צדיקים מופיעה כבר בתורה, כשהלך כלב בן יפונה והשתטח על קברי אבות במערת המכפלה, וענינה מתבאר רבות בתלמוד ובכל ספרי הצדיקים.

ביאר מנהג זה המהרי"ל (הובא במשנה ברורה, הלכות ראש השנה תקפ"א סימן ד´ סעיף י"ז ב"באר היטב") "בית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים", ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור, והתפילה מקובלת ביותר,

וכן כתב "מגן האלף": "זכות גדול הוא להשתטח על קברי צדיקים וטוב ומועיל מאד הדבר הזה, שעל ידי זה יכולים לזכות לתשובה שלימה, ולהינצל מכל הצרות בגשמיות וברוחניות".

לא נמצא בדור, אף לא צדיק אחד, ולא כמה ביחד, שעוררו כל כך הרבה בני ישראל לחזור בתשובה
אמיתית ומהותית, הנוגעת עד לתיקון הפגם הגדול ביותר של הדור - פגם הברית, כרבי נחמן מברסלב זיע"א !!!
לא נמצאת בדור, תורה, כתורתו של רבי נחמן מברסלב זיע"א, השווה לכל נפש, ליטול ממנה עיצה ותושייה היאך לעמוד איתן מול פגעי הדור שעליו אמרו תנאים ואמוראים: "יתא ולא אחמינא".
לא נמצאו בדור כאלו עצות, להתחזקות המסוגלות לרומם אפילו מי ששקע לתוך חמישים תרעי ד'מסאבותא.
לא נמצא בכל הדור הזה קיבוץ של אנשים שמתקבצים לאגודה אחת של תפילה עליה נאמר ברוב עם הדרת מלך, כקיבוץ המתקבץ לתפילה על ציונו של רבי נחמן מברסלב זיע"א.
ועוד כהנה, וכהנה, קצרה היריעה מלהכיל שבחו של צדיק יסוד עולם זה שהנחיל לעולם את האמצעים האחרונים להכשרת הכלים למלכות שדי.

לא זאת אף זו, שהנה בדבריך בתשובה דלעיל, הנך מגלה שטחיות רבה לגבי המשתקף מהמובא להלן:

התפילה בקברות צדיקים מופיעה כבר בתורה, כשהלך כלב בן יפונה והשתטח על קברי אבות במערת המכפלה, וענינה מתבאר רבות בתלמוד ובכל ספרי הצדיקים.

ביאר מנהג זה המהרי"ל (הובא במשנה ברורה, הלכות ראש השנה תקפ"א סימן ד´ סעיף י"ז ב"באר היטב") "בית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים", ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור, והתפילה מקובלת ביותר,

וכן כתב "מגן האלף": "זכות גדול הוא להשתטח על קברי צדיקים וטוב ומועיל מאד הדבר הזה, שעל ידי זה יכולים לזכות לתשובה שלימה, ולהינצל מכל הצרות בגשמיות וברוחניות".

הר"ן בספרו "דרשות הר"ן", דרוש שמיני:
"ולפיכך בהימצאם לנביאים והחסידים בדורות, יהיה השפע שופע עליהם, ובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על כל הנמוכים מבני דורם, וכל שכן לאותם שהם מתקרבים אליהם ומשתתפים עימהם.
ולא בחייהם בלבד כי גם אחרי מותם, מקומות קברותיהן ראויים להימצא השפע שם, בצד מן הצדדים, כי עצמותיהם אשר כבר היו כלים לחול עליהם השפע האלוקי, עדיין נשאר בהם מן מהמעלה והכבוד שיספיק לכיוצא בזה.
ומפני זה אמרו רז"ל שראוי להשתטח על קברי הצדיקים ולהתפלל שם, כי התפילה במקום ההוא תהיה רצויה יותר, להימצא שם גופות אשר חל עליהם כבר השפע האלוקי" עכ"ל.

והדברים קילורין לעיניים, ומסלקת הרבה תמיהות על עניין ההתקשרות לצדיקים בחייהם, ולאחר מותם, וד"ל ואכמ"ל.

וכבר קראו כולם את המשנה ברורה סימן תקפ"א ס"ק כ"ז.


"ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שעתיד בית המקדש לחרב ולהגלות את ישראל מארצם, שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה, ויעמדו בבכייה ויתחננו למשה, ויאמרו לו, "משה רבנו עמוד בתפילה בעדנו" ועומד משה ומבטל את הגזירה, מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם."
(סוטה י"ד ע"א בהגהות הב"ח וכן בעין יעקב סוטה אות נ"ד)

ראיתי צורך להביא כאן מקורות לא מספרי חסידים, שלא יגידו שלחסידים יש ווטו על קברי צדיקים...

הגאון מוילנה אומר ש"עיקר השראת השכינה בדורותינו אלה - בקברי הצדיקים ".
(בתיקוני זוהר עם ביאור הגר"א תיקוני שתיתאה בראשית ד"ה בקרך דא...)

ברזילי הגלעדי אמר (ש"ב י"ט ל"ח) אמות בעירי, כי הנאה יש למתים שאוהביהם הולכים על קבריהם, ומבקשין על נשמתן טובה, ומטיבין להם באותו עולם. וגם כשמבקשים מהם הם מתפללים על החיים, וכלב בן יפונה נשתטח על קברי אבות.
(ר' יהודה החסיד בספרו ספר חסידים אות ת"נ)

וטוב ומועיל מאוד ההשתטחות על קברי צדיקים לכמה עניינים. ועל ידי זה יכולין לזכות לתשובה באמת. ולהינצל מכל הצרות בגשמיות וברוחניות.
(אלף המגן סימן תקפ"א ס"ק ק"י)

ודווקא להשתטח על קברי אבות ולהתפלל לפניו יתברך על כל צרה שלא תבוא בזכות אבותיו הנקברים פה וכיוצא בזה, וכבר תוקנו סדר התפילה למשתטחים על קברי אבות ואין לשום מורה למנוע ולבטל מנהג זה.
(ב"ח יו"ד סוף סימן רי"ז)

ובסידור מענה לשון יש תפילות מה שאומרים הקברים משמע קצת שמבקשים מאת הנפש שימליץ טוב בעדנו.
(פרי מגדים באשל אברהם או"ח תקפ"א ס"ק ט"ז)


כל האמור, לאו דווקא בארץ ישראל, כי אם גם בחו"ל, כמובא ב"שדה חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א) "מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קברי צדיקים, מצד שהיא מצווה רבה".


מבין כל הצדיקים הירבה רבי נחמן ביותר לדבר אודות ההשתטחות על קברו.
"ודיבר הרבה מעניין קברו, וגילה דעתו כמה פעמים בכמה מיני לשונות, שיבואו על קברו תמיד לומר תהלים על קברו ולהרבות שם בתפילה ותחנונים" (חיי מוהר"ן קס"ב).

בפני שנים מבחירי תלמידיו הבטיח רבי נחמן: "גם כי ימלאו ימיו, אזי אחר הסתלקותו, מי שיבוא על קברו ויאמר אלו העשרה קפיטל (פרקי תהלים הידועים כ"תיקון הכללי") ויתן פרוטה (כלומר: אפילו מטבע קטן) לצדקה עבורו, אפילו גם אם גדלו ועצמו עוונותיו מאד מאד, חס ושלום, "אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו" (שיחות הר"ן קמ"א).
"כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית, לעסוק שם בתיקון העולם לדורות, לכל מי שיבוא אליו לשם ויאמר העשרה מזמורי תהלים הידועים אצלו, כאשר הבטיח בחיים חיותו, אשרי הזוכה לזה (ימי מוהרנ"ת, בתיאור הסתלקות רבינו מן העולם).

"גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם" אומרים חז"ל, ואכן גם רבי נחמן לאחר הסתלקותו "עוסק בתיקון נשמות ישראל יותר מבחייו, מחמת שאז עולה בכל פעם למדרגות גבוהות ונפלאות ונשגבות כל כך, "עד שיכול לתקן הכל" (ליקוטי הלכות, יורה דעה, הלכות הכשר כלים ה"ד)..

וכשבאין על קברו ומשתטחין עליו, אזי נכללים בנפש הצדיק הנכלל באור אין סוף, בחינת עולם הבא, בחינת כולו טוב, ועל ידי זה נתבטל כל הרע ונתכפרין כל העוונות": (ליקוטי הלכות, אורח חיים, ברכות הראיה ג).

"הראש השנה שלי עולה על הכל"

אור בהירות הדרך

"אחלי שאזכה לראות אור בהירות הדרך שאתם נוסעים עליו אלי" (חיי מוהר"ן רצ"א)
מכל הסברים שבעולם כך איחל רבי נחמן לעצמו.

יש דרך ויש דרך.
יש דרך שנמשכת ימים ספורים ויש דרך שנמשכת שנות חיים, ויש דרך שנמשכת גלגולי חיים רבים. ידוע מה שאמר רבי נחמן בעניין גלגול נשמה לעולם (חיי מוהר"ן תמ"ו) שאם יאמר אדם בהגיעו לעולם הבא: גימרו עמי (תיקון נשמתי) כאן בעולם הבא כרצונכם, רק שלא אשוב בגלגול לעולם הזה, יועיל לו שלא יתגלגל עוד להיות בסכנה עצומה בזה העולם (שאפשר בנקל להילכד בו ברשת החטאים ולאבד את עולמו חלילה). ולמרות זאת אמר רבי נתן, תלמידו המובהק של רבי נחמן, שאם היה יודע שכשיתגלגל לעולם יזכה להשתטח (אפילו פעם אחת) על ציון רבינו באומן - היה מרוצה ומוכן אפילו להתגלגל...

למקום שכדאי לרדת לעולם כדי להיות בו ולו פעם אחת - אנו נוסעים!

יש נוסעים ויש נוסעים.
יש הנוסע כדי לבקש ישועה, ברכה או רפואה.
יש הנוסע לשם רפואת נפשו, יש המחפש מליץ יושר בעד חייו ובני ביתו.
ויש הנוסע, המתגעגע, שאינו יכול שלא לנסוע.
הצד השווה שבכולם - כולם יודעים חסרונם, כולם מבינים כי בלעדי הצדיק - לא יוכלו להשלימו.אסיים בדברים שאמר המקובל האלקי בעל הסולם:

"ולפיכך יכולים בעלי ההשגה לחבר ספרים ולרשום השגותיהם ברמזים, ומשלים, ומובנים לכל מי שזכה לאותן המדרגות שבהם מדברים הספרים, ויש להם עמהם השגה משותפת. אבל מי שלא זכה בכל כמות המדרגה כאותם המחברים, לא יכול להבין רמזיהם. ואין צריך לומר אותם שלא זכו להשגה, שלא יבינו בהם כלום, משום שאין בהם השגות משותפות."


"ובאמת כל התורה כולה בין הנגלה ובין הנסתר, הם מחשבותיו של הקב"ה בלי הפרש כל שהוא. אלא הדבר דומה לאדם טובע בנהר שחברו זורק לו חבל כדי להצילו שאם הטובע תופס את החבל בחלקו הסמוך אליו, יכול חברו להצילו ולהוציאו מן הנהר. אף התורה כן, שהיא כולה מחשבותיו של הקב"ה, היא בדומה לחבל שזרקו הקב"ה אל בני האדם להצילם ולהוציאם מן הקליפות. וקצהו של החבל סמוך לכל בני האדם, שהו"ס התורה הנגלית שאינה צריכה שום כוונה ומחשבה. ולא עוד אלא אפילו שיש במעשה המצוות מחשבה פסולה, הוא ג"כ מקובל להקב"ה, כמ"ש "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה". ולפיכך תורה ומצוות קצהו של החבל, שאין אדם בעולם שלא יוכל להחזיק בו. ואם תופס בו בחזקה, דהיינו שזוכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה, דהיינו לעשות נ"ר ליוצרו, ולא לתועלת עצמו, אז התורה והמצוות מביאים אותו להשוואת הצורה עם הקב"ה, שה"ס ולדבקה בו כנ"ל, שאז זוכה להשיג כל מחשבותיו של הקב"ה הנקראות רזי תורה וטעמי תורה, שהם כל שאר החבל, שאין זוכה בו אלא אחר שבא לדביקות השלימה כנ"ל." [מתוך מאמר לסיום הזהר מאת המקובל האלוקי רבי יהודה אשלג זצוק"ל "בעל הסולם" מתוך ספר "מתן תורה".]

ובכן כפי שתראה בהמשך מגדולת רבי נחמן מברסלב זיע"א, ידועה היא הבטחתו הבלעדית,

שמבטיח תיקון ניצחי של הנפש ושהוא יפעל בשבילו בכל כוחותיו אם יבוא אצלו ויתן פרוטה לצדקה ויאמר תיקון הכללי הידוע.


ולא שכחנו את הבטחתו של רבי אלימלך מליז'ענסק, שמי שיבוא על קברו מובטח לו שלא ייפטר מהעולם ללא תשובה.

• רבי אברהם מקאליסק: "קדוש יאמר לו.. אתו חכמה ודעת אלוקים השכל.. היושב בחדרי לבי.."

• רבי אברהם חיים מזלאטשוב בעל "אורח לחיים": "אדם הגדול בענקים...ואדמהו ואכנהו ולא ידעתיו..הרב הגדול..נר הקדוש..מופת הדור.."

• בעל ה"חזון איש": "אור האורות של האמת"..וסיפר הרבן בן ציון אפטר שה"חזון איש" דיבר עימו מדי פעם על כוחו וגדולתו של רביז"ל..ובכל פעם נהג לומר לו: "נו, אמור עוד איזה תורה מהרבי".

• רבי אברהם מרדכי אלטר האדמו"ר מגור, לאחר שסיים "סדר" ליל הפסח נהג ללמוד בלקוטי מוהר"ן.

• רבי אהרן מבעלזא: "מעלתו של ספר זה (ליקו"מ) גבוה עד מאד..הם (חסידי ברסלב) יהודים כשרים".

• רבי אורי מסטרליסק, בשעה שאמר תורה על שולחנו הטהור אמר לעצמו: "אורי אורי איך תוכל (לומר) דברי תורה כשהליקוטי מוהר"ן ישנו בעולם.."

• הרב יצחק גלבך היה תלמיד ישיבת ברנוביץ של הגאון רבי אלחנן (תלמיד החפץ חיים). וסיפר שרבי אלחנן היה מעריץ את תלמידיו שהתקרבו לרבינו נחמן מברסלב.

• אבי אליהו לאפיאן (על ספרי רביז"ל): "הן אלו הם ספרי מוסר האמיתיים."

• רבי אליהו קלאצקין מלובלין: "לשבח את רבינו במעלת החכמה אין בזה אלא אפס קצהו כפי ערכו הנעלה והנשגב."

• הרב דסלר ה"מכתב מאליהו", מביא בספריו הרבה מדברי רביז"ל. ובמכתב לבניו הוא מעוררם שילמדו בספרי רביז"ל כדי שיזכו ליראת שמים.

• רבי אלעזר שולביץ (ראש ישיבת לאמז'א): "מי שמחפש אמת, בסוף מגיע לברסלב".

• רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד ה"מטה אפרים": "איש קדוש מבין חידות, יודע תעלומות חכמה ושושן סודות..מפענח נעלמים..מגלה רזים במקרא בתלמוד באגדות..ודבריועומדים ברומו של עולם".

• רבי ברוך ממעז'בוז': "כפות רגליו גבוהים ונעלים יותר מראשם של אלו שדברו עליו".

• רבי ברוך סורוצקין (ראש ישיבת טלז): "חסידי ברסלב המה החסידים האמיתיים".

• רבי דוב ויידנפעלד הגאון מטשעבין: "רבינו היה העילוי של הרבי'ס" (האדמו"רים).

• רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליא: "הוא היה קדוש ישראל".

• רבי דוד משה צ'ורטקוב: "ה"לקוטי תפילות" שלו היה עבה מרוב דמעות".

• רבי דוד שפארבער אב"ד בראשוו: "בליקוטי הלכות (למוהרנ"ת) טמונים כל ספרי החסידות".

• רבי חיים מצאנז ה"דברי חיים" על הלקו"מ: "הספר שלי עבור שבת..עוד אמר היום אין חסידות ואם בכל זאת אתה מחפש איזה חסידות לך לחסידי ברסלב".

• האדמו"ר בעל "צמח צדיק" אמר: "אצל אבא (היינו אבי חיים מקאסוב בעל ה"תורת חיים") לא ירד ספר ליקו"מ מעל שולחנו".

• רבי חיים מקראסני תלמיד הבעש"ט: "את העקשנות דקדושה ראו עליו (על רביז"ל) כבר בימי ינקותו".

• רבי חיים סינוואני (מרבני תימן) הלומד בספריו (של רביז"ל) יווכח לראות שהמוסר שם הינו גדול ועצום ומפלח כחץ לבבות (והיה רבי חיים נוהג בשנותיו האחרונות לחלק לתלמידיו ספרי רביז"ל).

• רבי חיים פאלאג'י הרבה לצטט מספרי רביז"ל וכן את ה"תיקון הכללי".

• רבי חיים שמואלביץ (ראש ישיבת מיר): "על ידי זה (ספר ליקו"מ) נפתח המוח.. ואמר..אנו עוסקים להקשות ולתרץ תוס'. והם (חסידי ברסלב) עוסקים בעבודה תמידית של "ליראה את ה' ולאהבה אותו כל הימים".

• רבי אלעזר שפירא ממונקאטש ה"מנחת אלעזר" אמר: "כשכל העולם יתחילו ללמוד ולעיין בסיפורי מעשיות (לרביז"ל) יבוא משיח צדקנו." וציוה להדפיס ספר "השתפכות הנפש".

• רבי חיים מאיר האגער ויזניץ ה"אמרי חיים", הספר ליקו"מ לא ירד מעל שולחנו.

• ואמר: "זה ספר (סיפורי מעשיות) של הקבלה".

• רבי חנוך העניך מרדז'ין בעל התכלת אמר: "רבי נחמן, למה לא יחלקו עליכם שהרי לקטנים אתם מראים שהם קרובים להשם יתברך. ואילו לגדולים אתם מראים שהם עדיין רחוקים..ובודאי הם יחלקו עליכם".

• רבי יהודה הורוביץ מדזיקוב שלח את תלמידיו אל חסידי ברסלב כדי שישמעו כיצד אומרים שם "למנצח מזמור" ו"מן המיצר" וכו' שקודם התקיעות.

• רבי יהודה הורוביץ מסטעשטין: "הם (חסידי ברסלב) החסידים האמיתיים".

• רבי יהודה צדקה ראש ישיבת "פורת יוסף" סיפר על סטודנט שמילא פיו צחוק עם חבריו כשהראה להם מה שכתב רביז"ל ש"מי שיסתכל בספר הזה (ליקו"מ) בעין האמת בודאי יהיו נפתחין אצלו כל גידי קשיות לבו ויהיה נעשה בעל תשובה גמור" ואותו סטודנט אמר לחבריו מבטיח אני לכם שאפילו שאתעמק בכל הספרים שלו, כדי להוציא עבודה יפה ולקבל ציון טוב - לא אחזור בתשובה לעולם. ואכן הלה למד והעמיק בספרי רביז"ל ולאט לאט שינה דרכיו עד שנהיה בעל תשובה ועזב את האוניברסיטה. וסיים הרב צדקה את דבריו ואמר: "רואים אתם מה גדול כוחו של רבי נחמן מברסלב!".

• רבי יהודה לייב ה"שפת אמת" לפני פטירתו ביקש שיקריאו לפניו מספורי מעשיות לרביז"ל. ואמר כי בסיפור האחרון מרומזת הגאולה.

• רבי יואל טייטלבאום מסאטמר: "רבי נחמן חזה ברוח קדשו את נסיונות דורינו בעניני אמונה..ובזמננו אי אפשר להתחזק כי אם בספרי קודש אלו..כי בהם נמצאת האמונה האמיתיית". ואמר: "אי אפשר להיות יהודי כשר בלי ללמוד בספרי מוהר"ן מברסלב.. בעל הליקוטי מוהר"ן היה מזוכך לגמרי לכן היה אצלו בחינת 'ויקנאו בו אחיו' הנאמר ביוסף הצדיק...רואים אצל האדמו"ר מברסלב יותר רוח הקודש מאשר אצל שאר הצדיקים...מי יכול לחזקנו?! רק רבי נחמן יוכל לחזקנו במצב כזה".

• רבי יחיאל יהושע מביאלה: "הוא (רביז"ל) הרבי לדור הזה".

• רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין: "הרב המאור הגדול..איש קדוש..מופת הדור...הדברים מאליהם יעידון ויגידון דברי אמת לאמיתו..דברי אלוקים חיים".

• רבי יעקב ישראל קנייבסקי הסטפיילר: "ספר זה (ליקו"מ) מעורר אותי ליראת שמים. ואני רואה כי ביום שאיני לומד בספר זה חש אני חסרון ביראת שמים".
ידוע שהסטייפלר זצ"ל נשאל ע"י אחד מתלמידיו אם הוא יכול להבטיח לו תיקון לנפש כמו שרבי נחמן מברסלב זי"ע הבטיח הוא ענה לתלמידו בשלילה.


• רבי יצחק מווארקי כשהביאו לו ספר ליקו"מ נתמלא שמחה עצומה ולבש השטריימל ויצא לקבל הספר "והיה אצלו כמו שמחת תורה".

• רבי יצחק מאיר מגור ה"חידושי הרי"ם" לקח את הספר סיפורי מעשיות והתעמק בו וכשהגיע לסיפור שבע הקבצנים אמר: "עד כאן עוד הבנתי משהו הלאה איני יודע כבר כלום".

• רבי ירוחם ליבוביץ ה"חכמה ומוסר": "ספרי ברסלב הם אש ממש".

• רבי ישראל אבו חצירא: "הצדיקים הללו יוציאו את השכינה מהגלות".

• עוד סיפר ה"בבא סאלי" כי בנו האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא נגלה אליו בחלום ואמר לאביו: "כל הצדיקים פה בשמים הולכים לשמוע תורה מרבי נחמן".

• רבי ישראל אלתר מגור ה"בית ישראל": "בכל מקום שהם (חסידי ברסלב) הולכים רבם איתם, הם חיים ומחיים".

• רבי ישראל מקוזניץ ה"עבודת ישראל": "איש חי רב פעלים מקבציאל המאור הגדול..גדול מרבן שמו..דברי נפלאים..ונורא הוא סביביו..דברים ערבים נעימים..חדודים עמוקים מאד..איש לפי ערכו..להם דומיה תהילה..יקרים מפז ומפנינים וראויים להכניסם לפני ולפנים.."

• רבי ישראל מאיר ה"חפץ חיים" אמר לאחד מתלמידיו: "אם הנך חפץ להתקרב לחסידות תתקרב לחסידי ברסלב היות והם שומרים את השו"ע, ומקיימים את הכתוב בו".

• ובנו של ה"חפץ חיים" נהג להתפלל עם חסידי ברסלב בווארשא.

• רבי יששכר דוב מודיסלאוו: "רואים בעיניים שמכל החסידויות - חסידי ברסלב נשארו אורגינאל כמו שהיה בימי יסוד החסידות" פעם שר דקות ארוכות את הניגון של חסידי ברסלב "אם אין אני לי מי לי" בהתעוררות רבה ולאחר מכן אמר: "כפי שפלות הדור צריך כל אחד להיות ברסלבר חסיד".

• רבי לוי יצחק מברדיטשוב רבן של כל ישראל אמר לתלמידיו: "תאמין לי אם הייתי יודע שהעולם ישמעו בקולי, הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד ה' באמת, יהיה זהיר וזריז להתקרב להרב הקדוש רבי נחמן מברסלב".. עוד אמר: "איפה שיש משהו אמיתי וטוב חטף אותו רבי נחמן".

• רבי מאיר אבוחצירא על שולחנו היו מונחים ספרי רביז"ל תמיד. פעם נתן לבתו את הספר "ליקוטי עצות" ואמר לה: "כשתהיי זקוקה לעצה בכל ענין שהוא הביטי בספר הזה".

• רבי נחום מצ'רנוביל (היה תלמיד הבעש"ט) ה"מאור עינים": "הוא יפה עינים" ופעם כשראה את רביז"ל בימי נעוריו נבהל מעוצם היראה שהיה על פניו (של רביז"ל) ואמר ש"הכתוב למען תהיה יראתו על פניכם" זה רואים אצלו בחוש".

• רבי משה מרדכי מלעלוב: "בדף אחד מליקו"מ יש תמצית של הרבה דפים מספרי חב"ד". ואמר על מוהרנ"ת: "הוא היה בעל המוח הגדול ביותר בחסידות".

• רבי צבי אריה מאליק, תלמיד המגיד הגדול: "אני ראיתיו ולא היה לי בו שום השגה... וכפי הנראה צריכים כולנו להתבייש מפניו..ומן המעט הוא לומר עליו "ויחכם מכל האדם".

• רבי צדוק הכהן מלובלין כידוע כתב ביאורים לספר המידות של רביז"ל ואמר: "הספר הזה הוא חיותי".

• רבי שלום מושקוביץ משאץ: "כל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש (של רביז"ל) הוא עמוק עמוק מאד מאד..מלא חכמה ומוסר ועצות נפלאות ונוראות לתכלית האדם עלי אדמות".

• רבי שלמה מזוויל סיפר שאביו הקדוש בא אליו בחלום ואמר לו: "בעולם העליון כשבא חסיד ברסלב נעשה רעש גדול. והם חשובים שם מאד"..וביקש שידוך לנכדו עם איזה חסיד ברסלב.

• רבי שמעון, המשגיח דישיבת חכמי לובלין: "ליקוטי מוהר"ן הוא פירוש על התיקוני הזוהר". ואמר :"רבי נחמן מברסלב היה אדם גדול נורא מאד".

• רבי שמעון בצלאל אב"ד טארנא: "אור המאיר לארץ ולדרים..פאר מקדושים..משמח אלוקים ואנשים.."

• רבי שניאור זלמן בעל ה"תניא": "אדם גדול מאד...גבור מלחמה".
 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל