x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   ומרדכי ידע את כל אשר נעשה
"ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו... ויהי המבול ארבעים יום על הארץ... והמים גברו מאד מאד על הארץ... וימח את כל היקום אשר על פני האדמה..."
 
בפסוקים אלו מתארת התורה את מי המבול השוטפים את פני כל הארץ ומטביעים בדרכם את כל היקום.
 
על מבול דומה של אפיקורסות הזהיר אותנו רבינו זי"ע, מבול שירד בדור שלפני ביאת המשיח, דור שאף חז"ל הק' אמרו עליו (סנהדרין צח:) "ייתי ולא אחמיניה", אף הם חששו ממבול זה של אפיקורסות, מבול של כפירה, מים הזדונים אשר יכסו על ההרים הגבוהים, עד אשר לא יראה ולא ימצא איש כשר כי אם אחד מאלף, וכבר העיד (שיחות הר"ן ל"ו) על ימים אלו אשר מי שיתחזק בהם להיות ולו "איש כשר פשוט", יהיה חידוש גדול כמו הבעש"ט הק' זי"ע.
 
 על מבול זה העיד רבינו ז"ל כי הוא יטפטף אף בלב היהודים הכשרים, גם בלב אלו שאינם רוצים להזדקק לטובותיהם של מי המבול, הם פורשים מהם לגמרי ואינם רוצים כל שיג ושיח עם דבר שאינו לגמרי מהקדושה, גם שם הוא יטפטף, ה'כוחי ועוצם ידי',
 
התקדמות הטכנולוגיה וכל שאר הטומאה שנלוותה עמם איבדו את צלמה של אותה אמונה פשוטה ותמימה של לפני שנות דור, כפירה זו נכנסה באופן ישיר ללבנו אנו.
 
וכאן הבן שואל, היש מה לעשות היוכל אדם להלחם נגד אותה רוח שהפכה לחלק מהוויתו של עולם?
 
שאלתו שהיא כחצי תשובה הופכת אותו לחלק מאותו זרם שוטף ואף הוא הולך להתענג על מי המבול החמימים, לרחוץ בגשמי הזעף, שהרי בין כה וכה אי אפשר להנצל מהם...
 
 
 
גזירת שמד
 
מלכות בית אחשוורוש, אימפריה של ממש התנהלה בשושן, אחשוורוש מולך על כל העולם כולו ביד ברזל, הוא מנסה להעביר את ישראל על דתם ואף מצליח בכך, קודמיו למלוכה הצליחו לגרום לכולם להשתחוות לפסל נבוכדנצר - פיקוח נפש... הוא ממשיך את דרכם בסעודת משתה והוללות - שוב דינא דמלכותא... וגם הכל כשר... אט אט מתדרדרים בני ישראל מטה מטה, עד לסיומה המוחלט של המערכה - 'להשמיד להרוג ולאבד'.
 
אך נגד מזימה זו ניצבים מרדכי ואסתר לבדם ונלחמים ללא הרף, הם חוזרים ומבררים, משננים ומגלים את הידיעה הברורה כי 'מלא כל הארץ כבודו' הם מגלים לכל בני ישראל שגם בכרך גדול של מלכות הטבע של אחשורוש שם אלוקיך נמצא, והכל בא בחשבון, בהשגחה פרטית מדוקדקת.
 
אף אסתר הנלקחת בעל כרחה לבית אחשוורוש אינה מרימה את ידיה ביאוש, היא מתחננת וזועקת לאלוקיה שוב ושוב, להצילה מבית אשוורוש ובעיקר שלא לשכוח את מקור מחצבתה את אלוקיה ואת עמה, משתדלת לשמור את המצוות שביכולתה, שבת וימים טובים, גם נשמרת מתבשילים ויין של נכרים (כדאיתא בתרגום א' אסתר ב, כ) את כל אלו עושה אסתר כאילו היא בבית מרדכי "כאשר הייתה באמנה אתו" (אסתר שם).
 
ואף מרדכי לנגדה איננו שוכח את נפשה של נשמה מישראל, אמנם היא נלקחה לבית המלך, מבלי יכולת לצאת משם לעולם, אך הוא עודנו מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה... ואף בהמשך אחר שכבר נגזרה גזירה "ומרדכי יושב בשער המלך".
 
 
 
אלי אלי למה עזבתני
 
כי כאשר האדם מגלה דעתו, שוב ושוב, יום אחרי יום, שבועות על גבי שבועות, חדשים על גבי חדשים, ושנים על גבי שנים, שאין הוא מסכים ואין הוא רוצה בכל אלו המכשולים שהיצר מכשיל אותו בהם, ובכל עת מצוא הוא מחפש את החלונות וההזדמנויות לברוח אל ד' ולצעוק ולבכות על מר מצבו: מתי תוציאני מכאן?!... הרי אז באמת מתברר מלכתחילה שהחטאים לא משוייכים כלל אליו...
 
בכוח מלחמות ומאמצים אלו הצליחו מרדכי ואסתר לגלות את מלכותו ית' אף במקומות המטונפים (כדאיתא בתו' לג), להודיע את מלכותו ית' אף בתוך ההסתרה שבתוך הסתרה (כדאיתא בתו' נו), עד כי ירש את כל בית המן וגילה בה כי השי"ת הוא מושל בכל ומלכותו בכל משלה.
 
ובכוח זה השפיע שגם כל כלל ישראל 'קיימו וקיבלו'... הדר קיבלוה באהבה ולא ככפיית הר כגיגית, כי אדרבה הם התגברו מרצונם הטוב להאמין בכל דברי מרדכי ואסתר, ובכוח כפיית יצר זה התברר איך שהם אוהבים את השי"ת והשי"ת אוהב אותם באהבה שבדעת.
 
ואף בדורנו אנו בכח ימי הפורים מתבררת הארה עליונה שהיא יותר גבוהה בהבחנה מסוימת, מכל שבת ויו"ט... כי מתגלה אור נורא עליון ונפלא של אורייתא דעתיקא סתימאה, ששם אב ובן כחדא, כי שם שורש אהבה שבדעת, ולכן גם מותר במלאכה
 
כי מתברר שגם המלאכה היא כולו קודש, עד כי יש ביום זה כח להגיע לדרגה של 'עד דלא ידע בין ארור לברוך...' בבחי' 'וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ'. כי בכוח אור הדעת העליון הנמשכים בשורשם ממקומות רמים וגבוהים ומאירים במשך כל יום הפורים לארץ ולדרים עליה - מתגלה אור של שלום בין בטיבו בין בעקו, ונעשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, כי מגלים את המגילת אסתר, שהקב"ה אוהב את עמו ישראל בכל עת ובכל רגע, כי הוא הוא אל מסתתר גם כאשר היה מצב של 'אנוכי אסתר אסתיר', הכול ודאי לטובה ולברכה.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל