x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   יקרא דשבתא - ענייני הפורים
חלק א סימן י
 
ואז בשבת נמשך בחינת התיקון של רקודין והמחאת כף כי אז עולין הרגלין מבחינת רגליה יורדות מות אל הקדושה בבחינת אם תשוב משבת רגליך. ואז נתגלה גם הארת הידים כמבואר כל זה בכתבי האריז"ל. וזה בחינת עשות חפציך ביום קדשי כי הידים הם כלי המעשה ואז נמשך שמחה גדולה בכל העולמות, ומבואר בספר הזוהר הקדוש בזוהר חדש שבכל שבת ושבת נכנס הקב"ה לגן עדן לחול (היינו לעשות ריקודין ומחולות) עם הצדיקים, ועיין בספר אור ישראל בסוד אם תשוב משבת רגליך שכתב מכאן יש סעד לעשות ריקודין וכו' עיין שם. ועל כן בשבת קודש אז עיקר הארת התורה בנגלה ובנסתר שזה בחינת ידין ורגלין כי הכל מודים כי בשבת ניתנה תורה. ומחמת שעיקר הארת התיקון הוא ברגלין בבחינת לבו נשא את רגליו כמבואר בפנים. וזה גם כן בחינת אם תשוב משבת רגליך דייקא. על כן אז עיקר זמן השגת הנסתר שבתורה שהיא בבחינת רגלין ואז נמתקין כל הדינים ונמשכין חסדים גדולים כידוע. ואז בשבת במנחה נסתלק משה רבינו עליו השלום ונכלל ברעוא דרעוין ונקבר אחר כך מול בית פעור כדי לבטל העבודה זרה ולהמתיק החרון אף. כי משה רבינו עליו השלום הוא בבחינה אחת עם התורה שהיא בחינת ידין ורגלין ועם שבת ששקולה שבת ככל התורה וזה בחינת ישמח משה במתנת חלקו וכנ"ל כמה פעמים. וזה בחינת ויקהל משה דייקא וציוום על שמירת שבת ועל מלאכת המשכן שהוא בחינת בנין הבית המקדש כי מקדש נמי אקרי משכן כנ"ל. ועל כן המן עמלק שכל כחו הוא מחילול שבת ח"ו כמו שאמרו רז"ל (שבת קי"ח) ויצאו מן העם ללקוט וכו' ויבא עמלק על כן רצה לבטל בנין בית המקדש והפיל פור בירח שמת בו משה דייקא כמבואר בפנים. והכנעתו היה על ידי מרדכי ואסתר שהם בחינת הארת הידין ורגלין שמאיר בשלימות בשבת קודש.
 
ועל כן מרדכי הוא בחינת בשמים ראש מר דרור.
 
ואסתר נקראת הדסה שכל זה מרמז על קדושת שבת שהוא בחינת תבלין אחד יש לנו ושבת שמו וריחו נודף כי אז עיקר הארת הנשמה שנהנה רק מן הריח. וזה גם כן בחינת מר דרור לשון חירות, שזה בחינת קדושת שבת שהוא בחינת חירות וביטול כל העבדות. ועל כן נקרא יהודי שכפר בעבודה זרה כי על ידו נתבטלו בחינות עבודה זרה ומחמת שעיקר הארת שבת הוא בבחינת רגלין על כן אמרו רז"ל (מגילה יג) על אסתר ששמרה את השבת כשהיתה בבית אחשורוש. ועל כן עיקר סיפור המגילה שהוא מהריגת ושתי וכו' על ידי עצת ממוכן שדרשו רז"ל שהוא המן ימח שמו היה בשבת כמו שדרשו רז"ל ביום השביעי כטוב לב המלך וכו' זה היה ביום השבת וכו' (מגילה יב), ויוסף שהוא בחינת שבת כנ"ל כמה פעמים ע"כ כתיב ביה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו כמבואר בפנים. ומחמת שבשבת עולין הרגלין מבחינת רגליה יורדות מות שזה סוד הקידוש של שבת כמבואר בפירוש האריז"ל הנ"ל שזה בחינת ומהדר ליה בקידושא דבי שמשא. על כן אמרו רז"ל בפרקי דרבי אליעזר פרק י"ח שהזהיר לקדש בלילי שבתות זוכה לאריכת ימים בעולם הזה ובעולם הבא. ועיין גם במגילה דף כ"ז במה הארכת ימים וכו' ולא בטלתי קידוש וכו' וזה בחינת ואפקינהו ואחרך אחרוכי המבואר בפנים שזה בחינת חיים ואריכת ימים.
 
חלק א סימן נה
 
ומחמת שכנגד מלכות דקדושה יש מלכות הרשעה בחינת מלכות המן עמלק על כן אמרו רז"ל ויצאו מן העם ללקוט וכו' מיד ויבא עמלק. ועל כן היה עינו של המן הרשע רעה מאד בשבתות וימים טובים של ישראל ומסר אותם לפני המלך דדחי לכולא שתא בשבת היום פסח היום וכו' כמו שאמרו רז"ל. כי עיקר הכנעתו על ידי קדושת שבת ויום טוב וכמבואר גם בסימן קל"ה ובסימן ל'. ועל כן התחלת סיפור המגילה מענין הריגת ושתי (שעל ידי זה באתה אסתר לבית המלך ועל ידי זה דייקא היה מפלת המן) היה ביום השבת כמו שכתוב ביום השביעי כטוב לב המלך ביין וכו' ואמרו רז"לשהיה בשבת ונתן המן בעצמו דייקא עצה להרוג את ושתי כי בתוקף ההסתרות יש גם שם חיות אלקותו יתברך בבחינת ומלכותו בכל משלה. ועל ידי זה באתה אסתר לשם ונהרג המן אחר כך ונשברה ההסתרה ואחר כמה דורות נתגלה התורה שהיה מלובש בתוך גוף ההסתרה בעצמה עד שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. ובכלל ישראל נתהפכה ההסתרה תיכף לתורה כי דייקא על ידי זה קבלו התורה מחדש כמו שאמרו רז"ל הדר קבלוה בימי אחשורוש. ומחמת שמלכות הרשעה בחינת המן עמלק הוא מאסף ממון. ואחר כך כשמתגבר מרדכי בחינת מלכות דקדושה הוא מוציא בלעו מפיו כי מוציא ממנו כל העשירות בבחינת חיל בלע ויקיאנו. ועל כן על ידי קדושת שבת זוכין לעשירות כנ"ל ונעשה מזה תורה שנקראת אשת חיל כמבואר בפנים. וזה בעצמו בחינת קדושת שבת שהוא בחינת אשת חיל עטרת בעלה וכו' כידוע בחינת כנסת ישראל יהיה בן זוגך וכמבואר לקמן בסימן רע"ז בפנים.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל