x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק א - כח משיכה
פרק זה יעסוק בלב לבו של אחד מגילויי הסודות הכמוסים ביותר, אשר כתב רבי שמעון בר יוחאי בספרו 'הזוהר הקדוש' בספר וירא, דף צ"ט, עמוד ב'. וכך הוא כותב שם, בתרגום חופשי – יום אחד פגש רבי אבא באדם אחד מהעיר בני קדם, שבה היו אנשים מתקופתו של אברהם אבינו, שעליהם נאמר - "ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות" אומרים רבותינו, שהמתנות שנתן להם, שלימדם קצת מסודות הטומאה.
 
והביא לפניו אותו אדם את אחד הספרים, אשר היה כתוב בו כך: "כפי רצונו של האדם, אשר הוא מכוון בו בעולם הזה, כך הוא מושך עליו רוח מהעולמות העליונים, כפי אותו רצון שהוא נדבק בו. אם רצונו מכוון בדבר עליון וקדוש, הוא מושך אליו את אותו הדבר מלמעלה למטה ואם רצונו להתדבק ב'סטרא אחרא' ובכוחות הטומאה, והוא מכוון בזה, הוא מושך את אותו דבר טומאה מלמעלה למטה, עד אליו, את אותו הדבר שנתדבק בו" וכך היה כתוב, שעיקר הדבר תלוי – במילין ובעובדא וברעותא!
 
ואומר רבי אבא: "ומצאתי בספר זה את כל פעולותיהם של עובדי כוכבים ומזלות, איך הם מכוונים את רצונם ומושכים דברי טומאה לעצמם". מוסיף רבי אבא ואומר, שכך בדיוק גם הדבר על פי תורתנו הקדושה, להבדיל בין הקדוש לטמא- כפי מה שנתדבק בו האדם ברצונו, כך הוא מושך לעצמו.
 
כדי להבין דברים סתומים אלו, צריכים אנו להביא הקדמה קצרה. מגלה הזוהר הקדוש, שלא ייתכנו שום חוק ושום מציאות גשמיים, שאין להם יסוד ושורש בעולמות העליונים והרוחניים, שמשם הם השתלשלו. כל חוקי הטבע, הפיזיקה, כל היצורים הגשמיים, הדומם והצומח, כולם משתלשלים ונוצרים מהעולמות הרוחניים, אל עולמנו זה הגשמי, כמו שאמר דוד המלך: "הנוטע אוזן הלא ישמע, היוצר עין הלא יביט". פירוש, שאם ישנו כוח בעולם הזה שמאפשר לבני אדם ולבעלי חיים לראות ולשמוע, הרי שבודאי אף בעולמות העליונים, כוח זה נמצא שם, והשם יתברך רואה ושומע.
מתוך הספר "המימד הנוסף" מדריך למודעות עצמית לפרטים

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל