x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   מעלת ישראל
כל העולם ומלואו לא נברא אלא בשביל ישראל כמו שנאמר בתורה בבראשית "בשביל ישראל שנקראו ראשית" והכל שייך ומשועבד להם, ועיקר המלוכה הוא אצל ישראל כמו שהיה בימי דוד המלך ושלמה וכמו שיהיה לעתיד לבוא כשיבוא משיח צדקינו, שאז תשוב המלוכה לישראל וכולם יהיו משועבדים תחת ישראל כמו שנאמר "והיה מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך אפים ארץ ישתחוו לך" כי ישראל בני מלכים הם.
 
אבל עכשיו בגלות בעוונותינו הרבים נחלף הדבר דהיינו שהעכו"ם הם מלכים ומושלים בעולם וישראל הם ח"ו כעבדים, שכל זה נמשך מבחינת היכלי התמורות שנמשכים מחטא אדם הראשון וחטאי הדורות שאחריו שע"י זה התגברה הס"א עד שנחלפה המלוכה שזה בחינת "תחת שלש רגזה הארץ תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה" שזה בחינת גלות ישראל מארץ ישראל שהיא ארץ אבותם אשר נתן להם השם יתברך והם ללעג ולקלס ונחשבו בגויים כצאן לטבח יובל וע"י זה נפלו בדעתם.
 
וכל זה מבואר ומתואר במעשה הקדוש "מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" של רבינו ז"ל מעניין המשה הנורא של הבן מלך שנחלף עד שנדמה לעולם שהוא בן שפחה וע"י זה נתגבר עליו בן השפחה האמיתי וגרשו ממקומו וע"י זה נפל בן המלך האמת בדעתו עד שבא לידי רעות וכו', כי עיקר הגלות והצרות של ישראל היא גלות הנפש שמתגברת כעת הס"א מחמת הגלות על נפשות ישראל הקדושים ומטמאת אותם בעוונות ופשעים ושאר פגמים ח"ו כמו שנאמר "ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם" כי באמת ישראל רחוקים מעוון לגמרי, רק מחמת שנפלו בדעתם ואינם יודעים מעוצם מעלתם וקדושתם באו למה שבאו.
 
כי צריך האדם איש הישראלי לידע ולהאמין שנפשו בשרשה היא גדולה ויקרה וגבוה מאוד מאוד ואלפי אלפים וריבי רבבות עולמות בלי שיעור וערך תלויים בה וכמו שאמר רבינו שאם היו מהפכין את האדם היו רואין שבכל גיד וגיד מגידי האדם תלויים אלפי אלפים ורבי רבבות עולמות כי הוא בחינת צלם אלוקים, ואפילו נפש הפחות שבפחותים של ישראל גם היא גבוהה מאוד מאוד מכל שכן נפשות של בני תורה ובפרט אילו שיש להם שכל גדול, כי כל מה שהשכל גדול ביותר הנשמה גבוהה יותר, על כן כשרואה האדם שהבעל דבר מתגבר עליו ביותר, צריך לידע ולזכור שיש לו נפש גבוהה מאוד מאוד וכל מעשה שלו משפיע על כל העולמות כולם וצריך להתגבר ולרחם על עצמו לבל יאבד אוצרות וסגולות יקרות וחמודות כאלה התלויים בנפשו אשר עין לא ראתה, ויתגבר בכל עוז להציל את נפשו מני שחת להצילה מן העושק והתמורה ח"ו, והעיקר ע"י ריבוי תפילות ובקשות.
 
וזה בחינת "ויגבה ליבו בדרכי השם" שצריכין להגביה ליבו ודעתו בדרכי השם ולומר בנפשו שאין נאה לי לעשות מעשים כאלה מעשה בהמה ח"ו, כי נפשי גבוהה מאוד, נפש ישראל שכולם בני מלאכים הם וראוי לי להתנהג בנימוסי המלכות דקדושה כמו שראוי לנפשות ישראל שנקראים "בנים אתם להשם אלוקיכם" כי הוא נמשך מנפשות ישראל שעלו במחשבה תחילה ובהם נמלך ונתייעץ השם יתברך בבריאת עולמו ועתה ח"ו תהיה משוקעת במקומות כאלה ר"ל, וכאשר מתבונן בזאת ע"י זה מרחם על עצמו וחוזר למעלתו.מתוך הספר ונתתי לכם לב לפרטים
 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל