x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
עבודת השם
עבודת השם

מעלת ישראל

כל העולם ומלואו לא נברא אלא בשביל ישראל כמו שנאמר בתורה בבראשית "בשביל ישראל שנקראו ראשית" והכל שייך ומשועבד להם, ועיקר המלוכה הוא אצל ישראל כמו שהיה בימי דוד המלך ושלמה וכמו שי...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
עבודת השם

2. ויגבה ליבו בדרכי השם

וזה בחינת "ויגבה ליבו בדרכי השם" שצריכין להגביה ליבו ודעתו בדרכי השם ולומר בנפשו שאין נאה לי לעשות מעשים כאלה מעשה בהמה ח"ו, כי נפשי גבוהה מאוד, נפש ישראל שכולם בני מלאכים ...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
עבודת השם

3. עולם הפוך ראיתי

ומזה יכול כל אדם לקחת מוסר לעצמו כשרואה שהיצר הרע והתאוות מתגברים עליו מאוד מאוד ונדמה לו שקשה לשברם, צריך לידע שבוודאי אין הקב"ה בא בטרוניה עימו ובוודאי אם לא היה לו כח לשברם לא היה...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
עבודת השם

4. בן מלך ובן השפחה

עיקר בריאת האדם שבשבילו נבראו עליונים ותחתונים הוא שתרד הנשמה לזה העולם ותתלבש בגוף ותתגבר הנשמה על הגוף ותשלוט עליו כדי שיעשה רצונה וע"י זה תזכה לעשות מצוות בזה העולם ותקיים את רצונו י...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
עבודת השם

5. רפואה ושלום

עיקר עבודת השם הוא בחינת שלום ובשביל זה היה עיקר בריאת האדם, כי האדם כלול מחומר וצורה גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים והם שני הפכים ועיקר עבודתו לעשות שלום ביניהם דהיינו שבגוף יזכה לעשות ר...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
עבודת השם

6. שומר חינם ושומר שכר

 כידוע בהלכות שומר שכר ושומר חינם ששומר שכר דהיינו שמקבל שכר עבור שמירתו חייב בגניבה או באבדה ופטור באונסין ואילו שומר חינם פטור מהכל, והלכה זאת מרמזת לנו על עבודת השם של האדם כי ישנם ש...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
עבודת השם

7. ביומו תתן שכרו

כי צריך האדם לעסוק בתורה ותפילה ועבודת השם בכל יום ויום בכל מה שיוכל ולא ידחה את עצמו מיום לחברו כמו שנאמר "היום אם בקולו תשמעו" היום דווקא. וזה בחינת "ביומו תיתן שכרו"...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
עבודת השם

8. צדיק ולמדן

ועיקר העבודה שיהיה האדם צדיק ולמדן יחד כי "לא המדרש העיקר אלא המעשה" ו"לא עם הארץ חסיד" ולהיפך למדן בלא חסיד וצדיק בוודאי אינו כלום כי צריך האדם לראות שמעשיו יהיו מרוב...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
עבודת השם

9. טוב תורה עם דרך ארץ

נמצא שיש לכל אדם שני בחינות של עבודה, העבודה האחת היא בבחינת "מלא כל הארץ כבודו" שזה בחינת כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שמלובש בהם כבודו יתברך "שזה בחינת כלליות התורה ו...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל