x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   3. עולם הפוך ראיתי
ומזה יכול כל אדם לקחת מוסר לעצמו כשרואה שהיצר הרע והתאוות מתגברים עליו מאוד מאוד ונדמה לו שקשה לשברם, צריך לידע שבוודאי אין הקב"ה בא בטרוניה עימו ובוודאי אם לא היה לו כח לשברם לא היה השם יתברך מגרה בו יצר הרע כזה. רק אדרבא ידע בנפשו כשרואה שיש לו יצר הרע גדול כזה, שבוודאי נפשו היא נפש יקרה וקדושה מאוד מאוד בשרשה ועל כן מתגברים עליו כל כך, כי כל מה שהנפש יקרה וגבוהה ביותר מתגבר עליו היצר הרע ביותר כי "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו" וכמו שאמרו עוד שהיצר הרע מניח את כל העכו"ם ואינו מתגרה אלא בישראל ולא עוד אלא שמניח את כל ישראל ואינו מתגרה אלא בתלמידי חכמים והגדיל לעשות שפשט ידו בגדולים דווקא שזה בחינת דוד המלך שהיה כל ימיו בסכנה גדולה כנ"ל, ובדרך זו צריך כל אדם לילך כי אין שום עצה ותקנה להינצל מכל זה כי אם ע"י ריבוי תפילות ותחנונים בלי שיעור כל ימי חייו.
 
וזה מה שנאמר "עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה" כי עכשיו בגלות הזאת התגבר השקר ביותר בלי שיעור כמו שנאמר "ותשלך אמת ארצה" ואמרו רז"ל בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא והאמת תהיה נעדרת שנעשית האמת עדרים עדרים וכל אחד אומר שאצלו האמת, וכל זה נמשך מחמת החילוף של בן המלך שהבן שפחה לקח את המלוכה לעצמו ואת בן המלך האמת גרש, שמשם נמשך בחינת החילוף המלוכה עכשיו בכלליות שהעכו"ם יש להם מלוכה וממשלה וישראל מבוזים ושפלים בגלות ועבדות, וגם בין ישראל בעצמם הרשעים והאפיקורסים יש להם ממשלה ועשירות גדולים ובני ישראל הכשרים עניים ודלים ומבוזים ומכבידים עליהם על הנתינות והם ללעג ולקלס, ואפילו בין בני ישראל הכשרים בעצמן יש מחלוקת וערבוביא גדולה עד שאין יודעים היכן האמת כמו שאמר רבינו שהבעל דבר הניח עצמו על זה מאוד עכשיו לבלבל את העולם והכניס מחלוקת בין הצדיקים והקים בעולם מפורסמים הרבה של שקר, וגם בין הצדיקים האמיתיים הכניס מחלוקת גדולה עד שאין האדם יודע היכן האמת, על כן צריך האדם לבקש ולהתפלל ולהתחנן מאוד מאוד שיצליחו השם יתברך מהיכלי התמורות ויראה לו את הדרך האמת וימשיך ויבקש ויחפש כל ימי חייו את הצדיק האמת שהוא שורש נפשו והוא כל תקוותו ותיקונו להוליכו בדרך החיים הנצחיים.
 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל