x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   4. בן מלך ובן השפחה
עיקר בריאת האדם שבשבילו נבראו עליונים ותחתונים הוא שתרד הנשמה לזה העולם ותתלבש בגוף ותתגבר הנשמה על הגוף ותשלוט עליו כדי שיעשה רצונה וע"י זה תזכה לעשות מצוות בזה העולם ותקיים את רצונו יתברך ותזכה למה שתזכה עין לא ראתה.
 
אבל הגוף שהוא בחינת עבד אינו רוצה לתת לנשמה למלוך ואדרבא הוא מתגבר בתאוותיו וברצונותיו ומפיל את האדם בחטאים עד שנעשה חילוף כלומר הגוף שהיה בבחינת עבד והיה מחויב לעשות את רצון הנשמה ולבטל עצמו לפניה נעשה למלך ומושך את האדם לגשמיות העולם הזה כמו שנאמר "כל הפורק מעצמו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ אבל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות וכו'" כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה כי עיקר העבדות הוא מצד הגוף ואילו החירות והמלכות הוא מצד הנשמה ואם לא היה חוטא האדם היה מתבטלת העבדות לגמרי.
 
כי באמת אנו רואים שאצל רוב בני האדם אכילה ושתיה ושאר תאוות הגוף אינם נקראים אצלם עבודה ויגיעה כלל ומעשים טובים ולימוד וקיום מצוות נקרא אצלם עבודה ויגיעה, וזה בעצמו בחינת החילוף הנ"ל שנתהפך בן המלך בבן השפחה עד שבן המלך הוא עבד ח"ו ובן השפחה הוא מלך ח"ו, וכמו כן נתהפכה האמת אצל רוב העולם שהמצוות ומעשים טובים שהם רצון השם יתברך ורצון הנשמה נקרא אצלהם עבדות ורצון הגוף שהוא תאוות הגוף אין זה נקרא אצלם עבדות כלל עד שנעשה כאילו הגוף הוא המלך ח"ו על הנשמה ובאמת הדבר הוא בהיפך ממש.
 
וכל זה החילוף הנ"ל מרומז לנו אצל יעקב אבינו ויוסף הצדיק כי לבן שהוא בחינת היכלי התמורות היצר הרע רימה את יעקב והחליף לו את לאה ברחל שחילוף זה גרם את המחלוקת בין השבטים ומכירת יוסף, כי אם היה יעקב נושא את רחל תחילה היה יוסף יוצא תחילה והיה בכור ממש ולא היו מקנאים בו אחיו כל כך כי היו הכל רואים גדולתו ואמיתתו, רק מחמת החילוף הנ"ל טעו בו אחיו וסברו שאינו איש אמת ונתקנאו בו על שאביו מחבבו ומקרבו ביותר, ונגרם המחלוקת כל כך עד שמכרוהו לעבד שע"י זה ירדו ישראל למצריים שזה בחינת כל העבדות והמיצרים שהאדם נופל אליהם כאשר הוא עושה את החילוף הנ"ל ומוריד את הנשמה שהיא בחינת יוסף לעבדות, אך לבסוף חזרה המלכות ליוסף מאחר שהתגבר ועמד בניסיון כנגד כל תאוות מצריים.
 
וכל זה אפשר לראות גם בעבודת השם יתברך שיש את שתי הבחינות האלו של עבד ובן, כי יש מי שעובד את השם בבחינת עבד ויש שהוא בבחינת בן, היינו שהאדם צריך לעבוד את השם יתברך בכל כוחו שהגוף יעשה רק רצון הנשמה רק כל זמן שיש לגוף איזה ריח מתאוות העולם רק שמשבר תאוותו בשביל רצון הנשמה שהוא רצון השם יתברך ועובד אותו יתברך תמיד, אף על פי שזה טוב מאוד אשרי לו, אף על פי כן עבודתו עדיין בבחינת עבד דקדושה כי עבודת השם נחשבת אצלו לעבודה ויגיעה, כי רצון הגוף אינו נוטה לזה רק שמשבר רצון הגוף בשביל רצון הבורא.
 
אבל מי שזוכה לשבר את הגוף לגמרי בתכלית הביטול עד שהגוף נתהפך לנפש ממש, הוא מקיים "ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך" בשני יצריך שגם הגוף אוהב את השם ועושה רצונו מאהבה כי אין לו שום תאווה אחרת ואינו רוצה שום רצון רק מה שהוא רצון הבורא יתברך, אזי הוא נקרא בבחינת בן, כי כל עבודתו את השם יתברך אינה נקראת בשם עבדות כלל כי הוא עושה את רצון השם יתברך באהבה שלימה ברצון הגוף והנפש ועל כן אין שייך לקרותו בשם עבד כלל, אדרבא זה עיקר חיותו ותענוגיו ושעשועיו ואין לו שום תענוג ושמחה אחרת בגוף ובנפש כי אם כשזוכה לעשות רצון בוראו יתברך. 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל