x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   5. רפואה ושלום
עיקר עבודת השם הוא בחינת שלום ובשביל זה היה עיקר בריאת האדם, כי האדם כלול מחומר וצורה גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים והם שני הפכים ועיקר עבודתו לעשות שלום ביניהם דהיינו שבגוף יזכה לעשות רצון הנשמה ויתבטל אליה. וכשהולך האדם ח"ו אחר שרירות ליבו אזי נעשה העדר השלום כמו שנאמר "אין שלום בעצמי מפני חטאתי" אבל כשכנסה את גופו ומבטלו לנשמה זה בחינת שלום שנעשה שלום בין הנשמה והגוף, וע"י עבודתו הוא מקשר כל העולמות יחד להשם יתברך דרי מעלה עם דרי מטה ועושה שלום בין כולם בין כל ההפכים ומקשר כולם יחד להשם יתברך.
 
נמצא שכשישראל רחוקים ח"ו מהשם יתברך זה בחינת פגם השלום ואין שלום בין העולמות העליונים והתחתונים כנ"ל, ואחר כך כשישראל צריכים לקבל את הרפואה שהוא השלום צריכים לסבול מרירות מקודם כי דרך השלום שיתלבש במרירות.
 
וזה בחינת כל הגלויות והצרות שישראל סובלים כדי לקבל ע"י זה הרפואה שהוא השלום וזה בחינת גלות מצריים כשנאמר שם "וימררו את חייהם" שכל זה היה לתקן חטא אדם הראשון כידוע שהוא פגם הברית ומחמת שהיו צריכים לתקן חטא פגם זה ולהמשיך שלום מחדש על כן הוצרכו לסבול מרירות הרבה כדי לקבל השלום כי אחר כך זכו לקבל התורה ולבוא לארץ ישראל וירושלים.
 
אבל עמלק הוא רצועת מרדות מעולם לישראל והוא אורב תמיד בעת שישראל צריכים לזכות לרפואה שהיא בחינת שלום ואז הוא מקטרג עליהם על שלא סבלו עדיין מרירות כפי הראוי להם, כי באמת לא סבלו כראוי כי השם דילג על הקץ במצריים שזה בחינת "ואתה השלכך אחר גיווך כל חטאו" כי השם  יתברך צפה וראה שאי אפשר לישראל לסבול הגלות עוד ואם לא היה ממהר להוציאם קודם הקץ היו ח"ו נשארים שקועים שם.
 
ועל כן כשרואה השם יתברך שאי אפשר לו לאדם לסבול מרירות הרפואות אזי הוא ברחמיו משליך חטאותיו אחר כתפיו כדי שלא יתלבש השלום במרירות הרבה כי אם כפי יכולתו, וזה ממש עניין גלות מצריים שהיה מוכרח כביכול לדלג על הקץ ולמעט מרירות הגלות כי לא היה אפשר להם לסובלו כנ"ל. אך עמלק הוא אורב לישראל ומקטרג על זה תמיד ויורד ומשטין ועולה ומקטרג, היינו בשעה שהאדם צריך לקבל הרפואה שהוא השלום ואז הוא צריך לסבול מרירות קודם לכן אזי הוא מסית את האדם ואינו מניחו לעמוד בניסיון שיסבול מעט מרירות ומסיתו לבעט במרירות שהוא מוכרח לקבל בשביל רפואתו ואחר כך הוא עולה ומקטרג על שאין שולחים לו מרירות כראוי לו.
 
ובאמת האדם הוא אז בסכנה גדולה כי השם יתברך חמל עליו והיקל מרירותו כדי שיוכל לקבל רפואתו, אבל כשאינו חס על עצמו ואינו רוצה לסבול ולקבל אפילו מעט מרירות בשביל רפואת נפשו, אזי ח"ו מתגבר הקיטרוג ושולחים לו מרירות הרבה שאינו יכול לקבלו בשום אופן ואז "אין שלום אמר השם לרשעים", כי בוודאי אף על פי שהשם יתברך גומל לחייבים טובות והוא מקיל על בעלי תשובה ואינו מכביד עליהם שיצטרכו לסבול מרירות כראוי להם לפי חטאותם, אף על פי כן לפטור בלא כלום אי אפשר כי על כל פנים ההכרח שיסבול מעט מרירות כפי יכולתו בשביל תשובתו ורפואת נפשו.
 
וזה בחינת מלחמת עמלק שהוא אורב על ישראל בעת שהם עייפים ויגעים בבחינת "ואתה עייף וייגע וכו'" ואז אורב עליהם ומקרר אותם שלא יהיו להוטים אחר השם יתברך לסבול מרירות הרפואות בבחינת "אשר קרך בדרך" ועל כן נסמך מלחמת עמלק למפות וניסיונות של ישראל כמו שנאמר "היש השם בקרבנו אם אין ויבוא עמלק" כי כל הניסיונות שהיו לישראל אז שלא היה לבם מים ברפידים וכן מרירות המים במרה כל זה היה בחינת המרירות שצריכים לסבול כדי לקבל השלום ומחמת שלא קיבלו המרירות כראוי והרהרו אחריו יתברך על כן בא עמלק ולחם עימהם ועל כן השם יתברך שונא אותו כל כך כי הוא אורב לישראל מאוד תמיד בעת שהם בסכנה גדולה בעת הלחץ והדחק כאשר הם צריכים לסבול מרירות הרפואות.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל