x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   6. שומר חינם ושומר שכר
 כידוע בהלכות שומר שכר ושומר חינם ששומר שכר דהיינו שמקבל שכר עבור שמירתו חייב בגניבה או באבדה ופטור באונסין ואילו שומר חינם פטור מהכל, והלכה זאת מרמזת לנו על עבודת השם של האדם כי ישנם שני סוגים של עבודת השם הסוג הראשון שהוא בחינת שומר שכר הוא זה שעובד את השם יתברך על מנת לקבל פרס דהיינו שכר עולם הבא והסוג השני שהוא בחינת שומר חינם הוא זה העובד את השם יתברך בשמחה שאינו רוצה בשום שכר עולם הבא בשכר המצוות שעושה.
 
ועל כן חלוקים הם בדיניהם כי שומר חינם פטור בהכל ואילו שומר שכר חייב בגניבה ואבידה ופטור באונסין. כי ישנם שני מיני היזקות והם גניבה ואבידה והשני אונסין, והנה גניבה ואבידה באים ע"י פגם הדעת כי כל הגניבות והאבידות הם ע"י הסתלקות הדעת כי עיקר הגניבה הוא בלי ידיעת האדם וכן האבידה, נמצא שגניבה ואבידה הם בחינת פגם הדעת, אבל אונסין דהיינו לסטים מזויין או חיה רעה הם בידיעת האדם, רק שאינו יכול להתגבר עליהם והם באים ע"י פגם היראות הנפולות, כי מי שאינו מעלה כל היראות הנפולות לשרשן דהיינו ליראה העליונה מהשם יתברך ומתיירא מכל דבר כגון מליסטים או מחיה רעה וכיוצא אזי הם יכולים להתגבר עליו ולהזיק לו, ועל כן כל הנזקים מאונסין ומליסטים כולם הם מבחינת היראות הנפולות שנתלבשו בזה הדבר כידוע מחמת שלא העלה את היראה לשרשה.
 
ומי שזוכה לתקן היראה העליונה בשלימות ומעלה את כל היראות הנפולות לשרשן, אזי אינו מתיירא משום דבר כי אין כח לשום דבר להתגבר עליו ולהזיקו כי העיקר מה שמתיירא מהם ומה שיכולים להתגבר עליו הוא רק מחמת שאין מעלה את היראה לשרשה להשם יתברך.
 
נמצא שגניבה ואבידה באים מפגם הדעת ואונסין באים מפגם היראה ומי ששומר את הדעת והיראה בשלימות, הוא ניצול מכל היזק דהיינו מגניבה ואבידה ואונסין, ועל כן השומר שכר שזה בחינת העובד את השם על מנת לקבל פרס שזה בחינת העובד מיראה חייב בגניבה ואבידה מכיוון שלא תיקן את הדעת כי עבודתו תלויה בדבר ואין הוא מרגיש תענוג במצווה בעצמה, כי העובד מאהבה שזה שלימות הדעת אינו רוצה בשום שכר, רק כל שמחתו הוא בעשיית המצווה שזוכה לשרת את המלך וכל רצונו שיזכה אותו השם יתברך במצווה נוספת, ועל כן השומר שכר שרוצה בשכר עבור עבודתו זה מבחינת פגם הדעת ועל כן הוא חייב בגניבה ואבידה. אבל מחמת שהוא עובד מיראה מכיוון שמתירא מהשם שלא יאבד את שכרו הטוב או יענש על מעשיו הרעים אזי הוא פטור מאונסין מכיוון שהיראה שלו בשלימות.  
 
אך השומר חינם פטור בהכל דהיינו זה העובד את השם יתברך שלא על מנת לקבל שכר ואין עבודתו תלויה בשום דבר רק מחמת האהבה והדביקות והשמחה ששמח במצווה בעצמה ומרגיש תענוג במצווה בעצמה, ועל כן אצלו תיקון הדעת הוא בשלימות ועל כן הוא פטור מגניבה ואבידה, וגם מאונסין הוא פטור מכיוון שהיראה אצלו בשלימות כי הוא דבוק תמיד בהשם יתברך.
 
וכל האבדות והגניבות והאונסין הם הגניבות של הבעל דבר שגונב לאדם את המצוות ואונס אותו לעשות עבירות, ועל כן העובד את השם יתברך בשביל שכר שאצלו הדעת אינה בשלימות הרי הוא אשם וחייב בגניבה ובאבידה שהצליח הבעל דבר להערים עליו, אך באונסין הוא פטור כי אצלו היראה היא בשלימות ואם הצליח הבעל דבר לאנסו או להפילו ח"ו הרי אין זה באשמתו, ואילו זה העובד את השם מאהבה שהיא בחינת שומר חינם שאינו רוצה שום שכר ואצלו הדעת והיראה הם בשלימות הרי מצידו אין שום אשמה אם הצליח בבעל דבר להטעותו או להפילו ועל כן אין הוא חייב בזה.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל