x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   8. צדיק ולמדן
ועיקר העבודה שיהיה האדם צדיק ולמדן יחד כי "לא המדרש העיקר אלא המעשה" ו"לא עם הארץ חסיד" ולהיפך למדן בלא חסיד וצדיק בוודאי אינו כלום כי צריך האדם לראות שמעשיו יהיו מרובים מחכמתו וכל פעם שהוא עולה למדרגה חדשה בעבודת השם ולהשיג השגות חדשות יראה להגדיל את יראתו ומעשיו דהיינו שיראה שמעשיו יהיו עם לב ופנימיות, רצון אמיתי, תפילות וכיסופים.
 
וזה בחינת פגם קורח שהוא בחינת המחלוקת של המתנגדים על הצדיקים והחסידים האמיתיים שכל כוחם מחמת הלימוד שלהם שלמדו תורה ויש שלומדים גם קבלה וכתבים אבל מעשיהם אינם כהוגן ויש מהם מקולקלים לגמרי ר"ל ויש כאלו שאינם יודעים מקלקולם כל כך והם מתרשלים בעבודת השם ואינם מתפללים בכוונה ורודפים אחר ההבל של ממון וכבוד והתנשאות וכיוצא ומתגרים בכשרים ויראים תמימי דרך ההולכים בתורת השם באמת העוסקים בתפילה ובמעשים טובים בכח ובכוונת הלב לשמים והם עומדים בכל פעם וחולקים עליהם בכמה מיני רדיפות וליצנות בלי שיעור.
 
כי קורח היה חכם ולמדן גדול ועיקר הפגם שלו היה שרצה להפריד בין למדן וצדיק כאילו עיקר המעלה הוא בחינת למדן לבד. וזה שאמרו "כי כל העדה כולם קדושים וכו' כולם שמעו בעיני אנוכי השם אלוקיך" היינו שאמרו מאחר שכולם שמעו אנוכי וכל עשרת הדברות שהם כלל התורה אם כן אין למשה ואהרון שום מעלה והתנשאות כמו שנאמר "ומדוע תתנשאו על קהל השם" וזה בחינת פגם הנ"ל שסמכו על הלימוד לבד וכפרו בעיקר האמת.
 
כי עיקר המעלה וההתנשאות אמת של כל אחד מישראל על חבירו הוא רק ע"י מעשים טובים "כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה" ואם היו מאמינים באמת שהעיקר הוא קיום התורה, לא היו אומרים "ומדוע תתנשאו וכו'" כי היה ראוי להם להבין האמת שמשה ואהרון קדושתם גבוהה מאוד מאוד ואילו הם משוקעים עדיין בתאוות עולם הזה אבל הם רצו להפריד בחינת למדן מצדיק כאילו העיקר הוא למדן.    
 
ועל כן אמר להם משה "קחו לכם מחתות" שיקריבו קטורת החביב מן הכל, היינו שמשה אמר להם, הריני מראה לכם מי חביב לפני השם יתברך, כי לפי דעת קורח העיקר הוא הלימוד והחכמה של התורה אף על פי שאינו מקיימה ולא עוד שחולק על הצדיק האמת שהוא משה שנתן התורה ומקיים את התורה בקדושה נפלאה, על כן אמר להם משה קחו לכם קטורת שחביב מן הכל ותכנסו כולכם להקטיר ונראה דבר מי יקום, כי קורח היה למדן וחכם גדול גם בחכמות הקבלה וידע בוודאי הסוד והכוונה של הקטורת ועל כן סמך על רוב חכמתו לחלוק על משה ואהרון ולבקש כהונה גדולה מאחר שגם הוא ידע סוד כוונת הקרבנות והקטורת, על כן אמר לו משה עתה נראה האמת "והיה האיש אשר יבחר בהשם הוא הקדוש" וקורח סמך על חכמתו ונתרצה לזה כי סבר שהקטורת שלו תתקבל מאחר שהוא חכם ולמדן כל כך ויודע דין וכוונת הקטורת. אבל משה התרה בהם ואמר להם שסם המוות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהו לומר להם שראוי להם ללמוד קל וחומר מנדב ואביהוא שהיו צדיקים גדולים מאוד אף על פי כן מאחר שהקטירו קטורת שלא בזמנו נשרפו דהיינו ששגו קצת כשנכנסו לפרדס והציצו יותר מדאי ונענשו.
 
ועל כן רמז להם משה שיזהרו שלא יענשו ע"י הקטורת כי גם נדב ואביהו שהיו צדיקים גדולים לא יצאו בשלום שסמכו על חכמתם והציצו ונפגעו, כמו כן קורח ועדתו שהפרידו למדן מצדיק וסמכו על חכמת לימודם לבד שזה בחינת מקצץ בנטיעות כמו שנאמר "ואתפליג קורח" שזה בחינת "לא זכה נעשית לו התורה סם מוות" ע"י שמצייר אותיות התורה להפך, כי התורה היא בחינת אש כמו שנאמר "הלא כל דברי כאש" וכשפוגמים בה ומציירים אותיות התורה להיפך מתגבר תבערת האש ממש כי מהאש יצאו והאש תאכלם.
 
ואם כן מובן שתיקון הלמדן שלומד תורה הוא ע"י תפילה, ע"י שמשתדל שיהיה לו כיסופים ורצונות טובים ומוציא אותם בפיו בתפילה ותחנונים שזה בחינת דוד המלך שיסד ספר תהילים וכל הנלווים אליו וההולכים בדרכיו ובדרך הצדיקים ועוסקים בספר תהילים ובהתבודדות בתחינות ובקשות הרבה ובשיחות בינם לבין קונם וצועקים בכל פעם "תעיתי כשה אובד בקש עבדך".
 
כי כל מי שחס על נפשו באמת יבין בעצמו כמה צריך לצעוק ולבקש שינחנו השם בדרך הטובה והישרה, כי אם דוד המלך שהיה צדיק כזה צעק "תעיתי כשה אובד" מכל שכן וכל שכן אלפי אלפים ורבי רבבות קל וחומר כמה וכמה אנו צריכים לצעוק צעקות כאלה וכאלה אולי אולי נוכל למצוא את עצמינו, ומי שהולך בדרך זו הוא מתקן פגם קורח שפגמו כי הם חלקו על הכיסופים טובים שהוא בדרך של תפילה והתבודדות שזה עיקר שלימות הצדיק האמת. 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל