x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   9. טוב תורה עם דרך ארץ
נמצא שיש לכל אדם שני בחינות של עבודה, העבודה האחת היא בבחינת "מלא כל הארץ כבודו" שזה בחינת כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שמלובש בהם כבודו יתברך "שזה בחינת כלליות התורה והמצוות הכלולה בעשרת הדיברות, כי התורה הקדושה היא בשביל כבודו יתברך שהוא שורש התורה כמו שאמרו רז"ל "אין כבוד אלא תורה" וצריך האדם לעסוק תמיד בתורה ועבודה בשביל כבודו יתברך כדי לגלות כבודו ע"י התורה הקדושה וימלא כבודו את כל הארץ.
 
וזה בחינת מה שצריך כל אדם להסתכל בכל דבר אם יש בו כבוד השם יתברך יעשה ואם לא לא יעשה, כי העיקר הוא שיהיו כל מעשיו בשביל כבודו יתברך שזה בחינת כלליות התורה והמצוות, אבל אי אפשר להיות דבוק בתורה תמיד יומם ולילה בלי ביטול כלל, כי לפעמים צריכים לבטל כמו שאמרו רז"ל "פעמים ביטולה של תורה זה קיומה" וגם צריכים לעסוק במו"מ ודרך ארץ ואז אין רואים כבודו יתברך, כי עיקר התגלות כבודו יתברך הוא רק בתורה והמצוות.
 
ואז צריך להחיות את עצמו בבחינה השניה ע"י שמחפשים ומבקשים אחר כבודו יתברך בבחינת "איה מקום כבודו" וע"י זה יכול להחיות את עצמו בכל דבר ובכל מקום אפילו בדברי חולין ואפילו כשנופלים ח"ו לדברים רעים לגמרי, גם שם אם יזכה לחוס על נפשו ויבקש ויחפש אחר כבודו יתברך, אזי עבודה זו היא יקרה מאוד ועל ידה יזכה לתכלית העליה עד למאמר סתום שמשם מקבלים חיותם כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם ושם נתתקנים כל העוונות בבחינת "ואיה השה לעולה".
 
וזה בחינת "טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון" כי תורה ודרך ארץ הם שני הבחינות הנ"ל כי לפעמים האדם עסוק בתורה ומצוות שאז ישנה התגלות כבודו יתברך שזה בחינת מלא כל הארץ כבודו, אך פעמים שהוא עסוק בדרך ארץ היינו במו"מ ועסקי חול שאינם דברים שבקדושה וגם לפעמים נופל למקומות מגונים שהם רחוקים מכבודו יתברך ואין רואים שם התגלות כבודו יתברך אזי שם עיקר העבודה היא בבחינת "איה מקום כבודו" דהיינו שיחפש ויבקש משם אחר כבודו יתברך ואז הוא מחיה את עצמו מבחינת מאמר הסתום בראשית, שהוא שורש הכל שמגודל הסתרתו מקבלים ממנו חיות כל הקליפות והעוונות, ואז עולה בתכלית העליה לשורש הקדושה.
 
וזה שיגיעת שניהם משכחת עוון, כי צריכים את שניהם דהיינו תורה ודרך ארץ שהם שני העבודות כנ"ל וע"י שניהם דווקא מבטלים העוונות, כי מו"מ לבד בוודאי אינו כלום כי אף על פי שיכולים לחפש ולבקש גם שם את השם יתברך עד שיזכה לתכלית העליה אבל אף על פי כן הוא מקום סכנה גדול מאוד ויכול להיות נלכד ונכשל שם ח"ו, כי באמת מבחינת 'איה' מקבלים כח כל החיצונים מגודל הסתרתו והעלמו ועל כן הקדושה נעלמת שם מאוד, ומחמת זה בקל יוכל להיות נלכד ח"ו ע"י עסקי עולם הזה במו"מ ודרך ארץ וישכח אותו לגמרי כמו שכתוב "וכסף וזהב ירבה לך ורם לבבך ושכחת את השם" כי שם הקדושה נעלמת לגמרי וכשנכנסים לשם לכל עסקי העולם הזה אזי צריכים לבקש ולחפש שם מאוד מאוד אותו יתברך ואז דוקא יכולים למצאו ולעלות בעליה גדולה.
 
אבל אם ח"ו לא יזכה לבקש ולחפש כראוי אחר כבודו יתברך, יכול ח"ו לשכוח אותו לגמרי, על כן מי שרוצה לעסוק במו"מ ודרך ארץ הוא מוכרח לעשות תורתו קבע ומלאכתו עראי כי ע"י התורה הקדושה שהיא בחינת התגלות כבודו יתברך, גם כשיצא לשוק לעסוק בדרך ארץ ומו"מ לא יהיה נלכד שם ח"ו, כי יזכה לבקש ולחפש גם שם אחר כבודו יתברך מאחר שהוא משתדל תמיד לגלות כבודו יתברך כי תורתו קבע ועל כן אפילו בעת שהוא רחוק מכבודו דהיינו שעוסק בדברי חול גם שם יחפש בוודאי "איה מקום כבודו" וע"י זה יזכה לעלות בתכלית העליה.
 
וגם תורה לבד בלי שום דרך ארץ גם כן אי אפשר כי בהכרח צריך כל פעם לעלות מדרגא לדרגא, ואז בהכרח שתהיה לו ירידה קודם העליה ואז בהכרח שתהיה לו העבודה של החיפוש והבקשה שזה בחינת כל העבודות ומו"מ ודרך ארץ כנ"ל ששם מחפשים אחר כבודו יתברך וע"י זה זוכים לתכלית העליה וע"י זה נתבטלים כל העוונות, וזה "שיגיעת שניהם משכחת עוון" כי ע"י שני העבודות האלו נתבטלים כל העוונות.    
     

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל