x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   2. אור מוסיף והולך
וזה בחינת המחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל לגבי הדלקת נרות חנוכה שבית שמאי אומרים פוחת והולך ובית הלל אומרים מוסיף והולך, כי אמרו רז"ל ששמאי היה קפדן וע"י זה היה מרחק הגרים מלהתגייר, אבל הלל ע"י גודל ענוותנותו וחכמתו הנפלאה קרבם ברחמים אף על פי שלא היו הגונים להתקרב, ואילו בית שמאי שמגודל צדקתו וקדושתו לא היה יכול לסבול את הרחוקים והמלוכלכים בחטאת נעוריהם והיה מרחקם.
 
וכל זה מרמז לנו על הפצת האור בעולם כי בודאי בית שמאי ובית הלל שניהם מודים שצריכים להוסיף ולהרבות אור בכל יום שבא אחריו, כי בודאי הנס של ימי החנוכה שדלק הנר שמונה ימים בודאי כל יום שבא אחריו הנס היה גדול ונפלא יותר ועל כן בודאי צריך אור גדול ביותר בכל יום שבא אחר כך. אך בית שמאי סוברים שמחמת זה בעצמו מגודל האור שנמשך בכל יום ביותר מחמת זה בעצמו פוחת והולך כי אין הרשעים והרחוקים כדאים להשתמש עם זה האור כמו שאמרו רז"ל שראה הקב"ה שאין העולם כדאי להשתמש עם האור של ז' ימי בראשית ועמד וגנזו לצדיקים על כן הם סוברים שגם עתה כשהצדיקים משיגים אור גדול הם צריכים להעלים האור וכל מה שמשיגים יותר ויותר צריכים להעלים האור יותר ויותר כדי שלא יהנו ממנו הרשעים והרחוקים שזה בחינת פוחת והולך.
 
אבל בית הלל שהם מתלמידי הלל שהיה עוסק לקרב הרחוקים מאוד אומרים מוסיף והולך, כי אדרבא כל מה שהצדיקים ממשיכים אור גדול ונוסף ביותר, כמו כן הם צריכים להאיר בעולם יותר להאיר לכל באי עולם כדי לקרב את כל הרחוקים מאוד מאוד ולהאיר בקטנים והנמוכים ולרפאות כל החולים הגדולים ביותר ר"ל, כי כמו שכל מה שהחולה גדול ביותר הוא צריך לבקש לעצמו רבי הגדול ביותר כמו כן הרבי והצדיק כל מה שמגיע למעלה גדולה ויתירה ביותר הוא צריך להאיר גם בקטנים והנמוכים ביותר, כי זה עיקר מעלתו וגדולתו וכבודו של השם יתברך כאשר הרחוקים ביותר מתקרבים אליו, ועל כן הלכה כמותו.
 
כי אף על פי שבודאי צריכים להעלים את האור הגדול ובפרט כשמגיעים למעלות והשגות גדולות ועצומות בודאי בהכרח להעלים ולגנוז האור כי אין העולם כדאי להשתמש בו, אך אף על פי כן הצדיקים האמיתיים מתקנים תיקונים כאלה ומלבישים את האור בלבושים וצמצומים נפלאים כאלה עד שמאירים גם בקטנים במעלה מאוד וע"י זה הם מוסיפים והולכים ומאירים האור למטה בכל יום ויום יותר ויותר בבחינת מוסיף והולך.
 
ובאמת ישנם צדיקים שהם גדולים במעלה באמת אך מעוצם קדושתם אינם יכולים לסבול העולם ועל כן ע"י תוקף קדושתם הם מרחקים ומורידים ח"ו איזה אנשים מחמת שאינם יכולים לסבול את מעשיהם המגונים. אבל השם יתברך אינו חפץ בזה, כי חפץ חסד הוא ורוצה שהצדיקים ירחמו על ישראל תמיד ויקרבו אותם אפילו אם הם כמו שהם, ואפילו אם הוא בעצמו יתברך בכעס גדול עליהם מחמת מעשיהם הרעים, הוא רוצה שהצדיקים יתפללו עליהם ויקרבו אותם כמו שאמרו רז"ל שמשה לקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה מחמת שחטאו, אמר לו הקב"ה אני בכעס ואתה בכעס אם כן מי יקרבם. וכן מצינו בכמה נביאים וצדיקים שהשם יתברך בעצמו קבל לפניהם וסיפר להם גודל צערו כביכול שיש לו מעוונות ישראל המרובים וכשהם חיזקו את דבריו ולא המליצו טוב על ישראל הקפיד עליהם מאוד, כי השם יתברך רוצה רק שימליצו טוב על ישראל וירחמו על ישראל אפילו על הגרוע שבגרועים ויקרבו כולם אליו יתברך.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל