x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   3. קירוב רחוקים
והנה עניין זה של בחינת המחלוקת של בית שמאי ובית הלל לגבי קירוב רחוקים זה בחינת כלל המחלוקת שבכל דור על הצדיקים השלמים העוסקים לקרב נפשות הרחוקים להשם יתברך שרבים מאוד קמים עליהם וגם רבים מגדולי הצדיקים חולקים עליהם מחמת שמידת הדין מתלבשת בהם עד שנדמה להם כאילו זה הצדיק המקרב רחוקים אינו מתנהג כראוי וחולקים עליו כאשר כבר היה לעולמים ברוב הדורות וביותר על רבינו הגדול והנורא זצוק"ל על אשר מסר את נפשו מנגד ועסק כל ימיו לרחם על ישראל על כל הרחוקים לקרבם להשם יתברך.
 
וזה בחינת המחלוקת של השבטים על יוסף הצדיק, כי יוסף הוא בחינת הצדיק שעוסק לקרב נפשות להשם יתברך שעל עניין זה נקרא יוסף כלומר מוסיף והולך ועוד נקרא "יוסף השם לי בן" שאין בן אלא תלמיד, והשבטים אף על פי שהיו כולם קדושים וצדיקים גדולים חלקו עליו בשביל זה. וזה בחינת "יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן" רועה צאן זה בחינת מנהיג הדור ובן שבע עשרה שנה זה גימטרייה טוב, היינו שיוסף היה טוב לכל והיה כולו טוב וע"י זה יכל לקרב את כולם כי מצא גם בגרוע שבגרועים נקודות טובות וע"י זה קרבם להשם יתברך.
 
ועוד כתוב "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה" שהם בני השפחות שהם בחינת המשפחות הירודות שבישראל שיוסף היה מוריד את עצמו אליהם ביותר כדי לקרבם, ועל שם זה נקראים הרחוקים בני בלהה ובני זלפה שזה רמז שנאחז בהם ביותר הבעל דבר וחיילותיו היינו חיילות היצה"ר שהם שדים וקליפות שהם מבהלים ומבלבלים ומרעישים את האדם, כי חילות היצה"ר הם בחינת בלהות וזלעפות וכל הנמשכים אחריהם נקראים בני בלהה ובני זלפה, והצדיק הגדול שהוא בחינת יוסף עוסק עמהם ומוריד עצמו אליהם כדי לקרבם להשם יתברך כמו שנאמר "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה" ופירש רש"י שהיה עושה מעשה נערות, כי הצדיק האמת בעוצם חכמתו מוריד את עצמו אליהם כל כך עד שנדמה כאילו עושה מעשה נערות, כי הוא מדבר עמהם שיחת חולין ואוכל ושותה עמהם ולפעמים מטייל ומשחק עמהם וכל כוונתו כדי לקרבם ע"י זה להשם יתברך.
 
ועל כן נקרא יוסף בחינת "אסף אלוקים את חרפתי" שמאסף ומבטל כל החרפות והבושות מישראל, כי מחזירם בתשובה ומקרבם להשם יתברך שזה בחינת "יוסף השם לי בן" היינו שהצדיק מבקש תמיד מהשם יתברך שיוסף השם לו בכל פעם תלמיד חדש שנקרא בן, כי כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדו. ועל כן "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו" שאהב אותו בשביל זה מאוד, כי הוא חפץ בזה לרחם על הכל ולעשות תחבולות כדי לקרב את כולם, וזה בן זקונים כי זקן זה בחינת רחמים גדולים היינו שיוסף קיבל מאביו יעקב כל השלוש עשרה מידות של רחמים שע"י זה הוא מרחם על הכל.
 
וזה שחלם יוסף "והנה אנחנו מאלמים אלומות" דהיינו אלומות הם קשרים בחינת צמצומים, כי כולם היו עוסקים בזה ועושים קשרים וצמצומים כדי למשוך על ידם השגות אלוקות, אבל הצמצומים והכלים של יוסף הצדיק עלו על כולם בבחינת "והנה קמה אלומתי וגם ניצבה והנה תסובינה אלומתיכם ותשתחוין לאלומתי" שכולם צריכים לקבל ממנו השגות אלוקות ע"י הצמצומים הנפלאים שעשה בחכמתו העמוקה ע"י שעסק לקרב נפשות תמיד שע"י זה זכה שאפילו הצדיקים הגדולים גם הם צריכים לקבל ממנו כי שלו עולה על כולם כמו שנאמר "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה" שנאמר על הצדיק האמת הגדול ביותר העוסק לעשות כלים ולבושים להמשיך תורה בחכמה אמיתית כזאת עד שיוכלו להתקרב כולם להשם יתברך שזה בחינת השבח של אשת חייל שעל ידו "נודע בשערים בעלה" היינו שעל ידי הצמצומים הנ"ל שהוא ממשיך בחכמתו, על ידם נודע השם יתברך בעולם, ועל כן "קמו בניה ויאשרוה" הם התלמידים שנקראים בנים שקרבם להשם יתברך "בעלה ויהללה" זה השם יתברך כי השם יתברך מסכים על זה כי חפץ בזה שיקרב כולם אליו.
 
ובהמשך חולם יוסף "והנה השמש והירח ואחד עשר הכוכבים משתחווים לי" שמש וירח הם בחינת משפיע ומקבל בחינת שכל עליון ושכל תחתון בחינת הרב והתלמיד. כי הצדיק שהוא הרב נקרא שמש והירח בחינת תלמיד שמקבל האור מרבו כמו הלבנה מהחמה, ואחד עשר כוכבים זה בחינת הנפשות הרחוקות שמקרבים אותם להשם יתברך שהם נפשות קדושות שהיו תחילה בעמקי הקליפות ועלו משם שזה מרמז על אחד עשר סממני הקטורת שזה בחינת אחד עשר כוכבים כמו שנאמר "ומצדיקי הרבים ככוכבים".
"וכולם משתחווים לי" כי הצדיק הגדול במעלה ממשיך שכלים כאלו עד שכל הגדולים והקטנים וכל הרחוקים הרוצים להתקרב כולם צריכים לקבל ממנו, וכולם צריכים להיכנע ולהשתחוות ולהתבטל לפני הצדיק הגדול ביותר בחינת יוסף.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל