x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   6. צא הלחם בעמלק
אבל זה כנגד זה ברא השם יתברך וכנגד גודל הקדושה של צדיק האמת כך גודל ההסתרה והמניעות להתקרב אליו וזה בחינת מלחמת עמלק שבכל דור ודור כי עיקר מלחמת עמלק שבכל דור הוא כנגד שם השם שהוא הצדיק האמת כי שמו משותף בשם הצדיק, כי זה הצדיק האמת הוא הפאר והיופי וההידור של כל העולם והוא החן והאמת של כל העולם והוא בחינת יסוד הפשוט בחינת נהר היוצא מעדן אשר ממנו נמשכים כל הד' יסודות שהם כלליות כל העולמות שכל חיותם נמשך על ידו, וכל מי שנכלל בשם האמת של זה הצדיק הוא מסתכל על עצמו בכל הד' יסודות שהם כל המידות וזוכה לחזור בתשובה, ואם זה הצדיק האמת שבכל דור היה נתגלה בעולם וכל העולם היו מתקרבים אליו באמת היה העולם כבר מתוקן כי זה הצדיק יש לו כח לתקן כל העולם אם לא היו מעלימים ומסתירים אותו.   
 
אבל בכל דור ודור יש בחינת מלחמת עמלק, ועיקר מלחמתו של עמלק ימ"ש הוא רק דוקא נגד צדיק האמת הזה שהוא הראש בית, כי עמלק הוא ראשית דס"א בחינת "ראשית גויים עמלק" ועל כן כל מלחמתו הוא רק כנגד זה הראש בית האמת שכל הדורות נמשכים ממנו.
 
כי עמלק אינו רוצה להלחם לא עם הקטן ולא עם הגדול כי אם עם הראש בית בעצמו, אבל מחמת שכנגד הראש בעצמו אין לו שום כח להלחם עמו בעצמו, כי זה הצדיק האמת שהוא הראש בית כבר זכה לנצח אותו ולשבר אותו בתכלית כי לא נהנה מזה העולם כלום וכבר שבר את כל התאוות וכל המידות רעות בתכלית תכליתן בתכלית השלימות שאין שלימות אחריו, והכניע וביטל מעצמו זוהמת הנחש שהוא זוהמת עמלק שהוא הס"א והוא הכניעם כולם מעצמו בתכלית ההכנעה והביטול עד שלא נשאר אצלו שום אחיזת הרע כלל, אפילו כל שהוא, ועוד הוסיף אחר כך למסור נפשו בכל יום בשביל השם יתברך וקיבל על עצמו יסורים קשים ומרים בשביל קדושת שמו יתברך ובשביל עמו ישראל, על כן בוודאי אין לעמלק שהוא ראש הס"א שום אחיזה להילחם עם הצדיק בעצמו.
 
על כן כל מלחמתו הוא מה שמערבב את העולם בכל עת ועושה מחלוקת גדולה בכל עת על הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית, כדי להרחיק את ישראל ממנו כדי שלא ישובו להם יתברך ע"י הצדיק הזה שהוא הראש בית שיש לו כח להחזיר כל העולם למוטב כנ"ל, וזאת הקליפה הרעה שהוא המן עמלק כל תחבולותיו וכל מלחמתו הוא להסתיר ולהעלים את שם הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית האמיתי.
 
כי קליפת עמלק מרוצה שיתקרבו ישראל לכל הראשים שבעולם, לא מבעיא ראשים של הס"א ממש שהם עיקר שם הטומאה כמו ראשי הכתות של הפילוסופים והאפיקורסים, כי גם אצלם יש ראשים עליהם שלומדים אצלם אלו החכמות החיצוניות הנבוכות העוקרות אותם מן העולם, שעל זה מניח עמלק עצמו לאורכו ולרוחבו כדי לצודד נפשות ולקרבם לאלו הראשים. אלא אפילו ראשים שיש להם חלק בקדושה והם אנשים כשרים קצת ואפילו אם הם צדיקים רק שיש בהם עדיין איזה אחיזת הרע ואין להם כח להוציא את ישראל מרע לטוב.
 
על כן מרוצה עמלק שכל אלו הראשים יהיו גדולים ומפורסמים בשם גדול בעולם ותהיה להם התנשאות גדולה, וכל כוונתו הרעה היא רק להעלים ע"י זה את שם הראש בית האמיתי שהוא הראש של כל הראשים שבעולם והוא הבעל הבית האמיתי של העולם, שעיקר תיקון כל בני העולם לשוב להשם יתברך הוא על ידו דווקא, וקליפת עמלק כל מלחמתו הוא להעלים ולהסתיר את שמו של זה הראש בית. כי אפילו בקדושה יש כמה וכמה ראשים כל אחד כפי חלקו שזכה לברר מידותיו ותאוותיו כך יש לו איזה חלק בראשות וההתנשאות, אבל כל אלו הראשים מחמת שלא ביררו עדיין את כל הד' יסודות לגמרי בתכלית הבירור, כי עדיין נשאר אצלם איזה אחיזת הרע מאיזה מידות ותאוות, על כן אלו הצדיקים אין להם כח להחזיר את בני ישראל למוטב כי אם בכח הצדיק האמת שהוא הראש בית האמיתי שזכה לבטל הרע בתכלית, כי מחמת שאין בו שום רע כלל על כן יש לו כח לתקן כל הנפשות המקורבים אליו ולהחזירם להשם יתברך.
 
ועל כן על זה מתקנא הבעל דבר ביותר ומניח עצמו לאורכו ולרוחבו להעלים ולהסתיר את שם והידור ופאר של הצדיק האמת הזה ומקים עליו מחלוקת גדולה, ומתגבר בתחבולותיו להקים ראשים בעולם ולהגדיל שמם מאוד, ולפעמים כשרואה שאי אפשר לו להפוך האמת לגמרי ולהעמיד רשע גמור לעשות אותו ראש ומפורסם, כי בוודאי לא יטעו בו בני ישראל הכשרים, על כן הוא משתדל בתחבולותיו להתלבש עצמו באיזה כשר או צדיק שאינו גמור ונותן בליבו שיחלוק על זה הצדיק הנ"ל שהוא הראש בית אמיתי, והבעל דבר מגדיל שמו של זה החולק והמתנגד על הראש בית האמיתי ומגדיל ומפרסם אותו מאוד, כי עמלק מרוצה שכל העולם יתקרבו לאלו הראשים אף על פי שהם צדיקים קצת כדי להרחיקם מהצדיק הגדול הראש בית האמיתי שכל תיקון נפשות ישראל וכל תיקון העולמות על ידו.
 
וזה שנאמר "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך" ודרשו רז"ל שהיה חותך זנבות וזורקן כלפי מעלה, כי המון העם כנגד הצדיק הם בבחינת זנב, כי הם טפלים אליו, כי הצדיק האמת הוא הראש והקטנים הטפלים אליו הם בבחינת זנב, אבל בוודאי טוב להיות זנב וטפל לצדיק הזה שהוא ראש בית האמיתי מלהיות ראש במקום אחר כמו שנאמר במשנה "הוי זנב לאריות ואל תהיה ראש לשועלים" וכמו שאמרו רז"ל "הדבוק ומחובר לטהור טהור".
 
ועמלק בתחבולותיו חותך הזנבות וזורקם כלפי מעלה שמהפך מזנב לראש ולוקח הקטנים במעלה שהם בבחינת זנב נגד ראש בית שהיו צריכים להיות טפלים אליו והוא לוקח אלו הזנבות הקטנים במעלה וחותכם ומרחיקם מהצדיק מהראש בית האמיתי וזורקם כלפי מעלה, דהיינו שעושה מהם ראשים ומגביה אותם למעלה למעלה ומגדיל שמם מאוד ומכניס בליבם שיחלקו על הצדיק והכל בשביל להסתיר ולהעלים שם הצדיק בזה שהוא הראש בית האמיתי.ד
 
וזה שאמר משה ליהושוע תלמידו דווקא "צא הלחם בעמלק" ולא לחם עמו בעצמו, כי מחמת שכל מלחמתו של עמלק הוא כנגד בחינת משה שהוא הראש בית האמיתי להסתיר ולהעלים שמו ח"ו, על כן אין יכול משה בעצמו להלחם עימו כי "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים" כי איך אפשר לצדיק להגדיל ולפרסם שם עצמו. על כן ציווה לתלמידו יהושוע "צא הלחם בעמלק" כי דווקא התלמיד של צדיק האמת הוא יש לו כח להלחם בעמלק שרוצה להעלים ולהסתיר שם הצדיק הזה.
 
כי בחינת יהושוע תלמידו כל עסקו וכל תחבולותיו לפרסם ולהגדיל שמו הקדוש והנורא של הצדיק הזה בעולם אך בוודאי כל כוחו של התלמיד שהוא בחינת יהושוע להלחם בעמלק הוא בוודאי רק מהראש בית בעצמו שהוא בחינת משה, כי בוודאי אין כח ליהושוע ללחום מלחמה עצומה ונוראה כזאת, וזה שנאמר "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" כי בוודאי עיקר כח המלחמה היה ע"י משה בעצמו.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל