x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי נתן מברסלב - חלק ב'
בס"ד
קורות חייו של מוהרנ"ת הן אמנם סיפור מעשה נפלא ומרתק לכשעצמו, אך הרבה מעבר לזה הן לימוד גדול ונשגב כיצד לנהוג בהתבטלות גמורה לדרכי רבינו, לקיים עצותיו באמונה ובתפילה, בעקשנות ובעזות דקדושה. ולמעשה הרי זה כל תמצית ספרנו, שהוא סיפור חייו של מוהרנ"ת עלי אדמות.
 
רבינו כותב שצדיק האמת הוא כמו חותם "שהכתב החקוק עליו אי אפשר לקרותו מחמת שהאותיות  בהיפך, רק על ידיד שמכין ומציירין החותם על שעווה, נראין האותיות החקוקים על החותם ומביני כתב החותם".....על דרך זה אי אפשר לאדם להבין את עצם מהותו של הצדיק "כי אין בו שום תפיסה, כי הוא למעלה משכלו... על ידיד אנשי מעשה של הצדיק תוכל לידע אותו כמשל החותם הנ"ל" (ליקוטי מוהר"ן ק"מ).
 
אמנם כן. תורותיו סיפוריו ושיחותיו של רבינו מדברים אל כל אחד ואחד מאתנו. אך כדי לעמוד באמת על טיבו ומהותו של החותם הקדוש הזה, זקוקים אנו לתלמיד הגדול שעל ידו נראה ונקרא היטב דבר החותם שהטביע רבינו בעולם.
 
תורותיו של מוהרנ"ת, אם כי גם הן גדולות ועמוקות מני ים לכל המעיין בהם היטב, אבל כל מעיינו היה להציב באופן שכל בר בי רב יוכל לעמוד עליהן, וכמובן של כולן הן מכח החותם ומחכמת רבינו המתגלה מתוך תורותיו, כתביו שיחותיו ומכתביו של "איש המעשה" הגדול של רבינו הלא הוא התלמיד מוהרנ"ת, ורק באמצעותו ניתן לפענח את כל הכתוב בתורת רבינו הגדול. גם סדר עבודתו של מוהרנ"ת היה בדרך הפשוטה. הוא עודד וחיזק בשפה פשוטה וברורה; שר וזימר יחד עם החסידים, השתתף שבשמחותיהם, ולהבדיל, באבליהם, וכמעט שהיה כאחד מהם. אבל הכל ידעו היטב שבמוהרנ"ת טמון רבינו... וכמו שכתבו עליו התלמידים שהוא היה ה"מוח של רבינו והפה של מוהרנ"ת". 
 
רבינו בעצמו אמר שבזכות מוהרנ"ת "אפילו דיבור אחד מדיבורי לא יהיה נאבד עוד" (חיי מוהר"ן שס"ז). ועוד אמר ש"לולא מוהרנ"ת לא היה נשאר עלה אחד מכל ספריו!" וותיקי החסידים היו מוסיפים ואומרים: "השם נפשינו בחיים ולא "נתן" למוט רגלינו" אילולא "נתן" היו מטים רגלינו זה מזמן.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל