x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   2. ויגבה ליבו בדרכי השם
וזה בחינת "ויגבה ליבו בדרכי השם" שצריכין להגביה ליבו ודעתו בדרכי השם ולומר בנפשו שאין נאה לי לעשות מעשים כאלה מעשה בהמה ח"ו, כי נפשי גבוהה מאוד, נפש ישראל שכולם בני מלאכים הם וראוי לי להתנהג בנימוסי המלכות דקדושה כמו שראוי לנפשות ישראל שנקראים "בנים אתם להשם אלוקיכם" כי הוא נמשך מנפשות ישראל שעלו במחשבה תחילה ובהם נמלך ונתייעץ השם יתברך בבריאת עולמו ועתה ח"ו תהיה משוקעת במקומות כאלה ר"ל, וכאשר מתבונן בזאת ע"י זה מרחם על עצמו וחוזר למעלתו.
 
ובאמת מה שרוב בני האדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אינה קדושה משרשה וקשה להם לשוב להשם יתברך ולהיות איש צדיק או איש כשר באמת כמו שאר הצדיקים והכשרים הוא מחמת שחושבים שצדקת הצדיקים והכשרים הוא מצד הנשמה הקדושה שיש להם מתולדותם וזה עיקר החיסרון של העולם שאומרים כך ומחמת זה אינם מתעוררים ומתגברים להשוות עצמם לצדיקים, אבל באמת אינו כן, כי עיקר צדקת הצדיק הכשר הוא רק ע"י התגברותו והתחזקותו ויגיעתו וטרחו בעבודת השם, שיגע וטרח כל כך ימים ושנים הרבה ולא הניח עצמו ליפול בשום אופן בעולם והרבה בתפילה ותחנונים עד שזכה למה שזכה כל אחד כפי ערכו אשרי להם.
 
על כן כל אחד יכול להיות כמותם כי הבחירה חופשית לכל וכתר שם טוב מונח ומי שרוצה זוכה בו כמו שאמרו רז"ל "כתר כהונה זכה אהרון ונטלו, כתר מלכות זכה דוד ונטלו, כתר שם טוב מונח וכל הרוצה זוכה בו", כי באמת זה העניין בעצמו מה שבני האדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אינה יקרה וקדושה ומחמת זה אינם מתגברים לעשות כמעשה הצדיקים.
 
וכל זה נמשך מבחינת היכלי התמורות שמשם באים אלו המחשבות על האדם ובפרט בתוקף סוף הגלות המר הזה עכשיו שהוא גלות הנפש שרבים נתרחקו ממקור חוצבם שזה עיקר חבלי משיח שמתגבר בעיתים הללו הבעל דבר ביותר על נפשות ישראל כידוע בחוש, עד שרוב בני האדם מייאשין עצמם כאילו נפשם אינה מסוגלת כלל לעבודת השם וכל זה הוא רק פיתוי ומחשבות היצר הרע שמחליש דעתו ומכניס בליבו חלישות וקטנות דס"א עד שהאדם נופל לגמרי ושוכח שהוא בן המלך באמת.
 
כי באמת צריך האדם לידע ולהאמין שנפש כל אחד מישראל גבוהה ויקרה מאוד מאוד וכולם הם בני מלכים ויכולים לזכות למדריגות גבוהות וקדושות מאוד כמו כל הצדיקים והכשרים, כי גם על כל הצדיקים והכשרים עברו מחשבות וחלישות ועליות וירידות ונפילות וניסיונות כאלה וכאלה, אך הם היו משכילים לבלי להניח לכל זה להטעות ולהחליש אותם והתגברו והתחזקו מאוד מאוד עד שזכו למה שזכו.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל