x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   5. מחיצות קדושות

כי אי אפשר להוציא שום דבר שבקדושה מן הכח אל הפועל כי אם ע"י החשק והכיסופים שנעשים ע"י המניעות כי המניעה היא בשביל החשק וכל מה שמתגברים על האדם המניעות ביותר ח"ו צריך שיגביר החשק ביותר וע"י התגברות החשק והרצון ע"י זה משבר המניעות כנ"ל. נמצא שדוקא ע"י המניעות מוציאים מכח אל הפועל את הדבר שבקדושה.
 
ואלו המניעות הם בחינת מחיצות כי המניעה היא כמו מחיצה שחוצצת ומפסקת בפני האדם ואין מניחה אותו לעשות הדבר שבקדושה שרוצה לעשות וע"י אלו המניעות שהם בחינת מחיצות המפסיקות, על ידם דוקא מוציאים מן הכח אל פועל, כי על ידם מתגבר החשק כנ"ל, כי באמת המניעות הם טובה גדולה לאדם כי בלעדיהם לא היה אפשר להוציא שום דבר מן הכח אל הפועל ודווקא ע"י אלו המניעות נבנים הכלים דקדושה שעושים כדי לקבל האור בהדרגה ובמידה כדי שלא יהיה ריבוי השמן גורם כיבוי הנר, כי אלו הכלים נעשים ע"י המניעות שהאדם מתגבר ומשברם ע"י התגברות החשק ואז נעשים מכל המניעות מחיצות וכלים דקדושה לקבל בתוכם האור בהדרגה ובמידה, וכל מה שהיה לו מניעות יותר בתחילה זוכה אחר כך שיהיו לו כלים קדושים הרבה יותר לקבל האור בתוכם, וכמו שאמר רבינו ז"ל שע"י שהאדם נתקרב להשם יתברך ע"י מניעות רבות שהתגברו עליו ושברם, ע"י זה נעשים כלים אחר כך לקבל בתוכם הקדושה ומכל אלו המניעות נעשים דברים גבוהים מאוד וכלים יקרים וקדושים לקבל האור בתוכם בהדרגה ובמידה.
 
ועל כן אי אפשר להוציא מכח אל הפועל שום דבר שבקדושה כי אם ע"י מניעות כי עיקר התיקון לעשות כלים כדי לקבל את האור הוא ע"י מניעות דווקא, ובשביל זה נשלח האדם לעולם הזה השפל העכור והמגושם שהוא מלא מניעות המונעים אותו מעבודת השם, כדי שישבר המניעות ויזכה אחר כך לקבל אורות גדולים ע"י ריבוי הכלים והמחיצות דקדושה שזכה לעשות ע"י המניעות דווקא שזכה לשברם.
 
וזה מעלת הצדיקים על המלאכים, כי המלאך אינו יכול לזכות לקבל אור כזה כמו הצדיק מחמת שאין לו כלים כי לא היה בעולם הזה ולא היה לו מניעות, אבל הצדיקים שהיו בזה העולם והיה להם מניעות רבות בלי שיעור בכל יום ויום והתייגעו עצמם ביגיעה גדולה ושברו המניעות, ע"י זה זכו שיהיו נעשים מהמניעות כלים ומחיצות קדושות לקבל בתוכם האור הגדול שזכה כל אחד ואחד כפי ריבוי המניעות שזכה לשברם, כי "לפום צערא אגרא" ועל כן כל השכר של הצדיקים נקרא בשם היכלות ומחיצות כמו שאמרו רז"ל שזוכים לכמה היכלות ועולמות, ואמרו כל צדיק וצדיק יש לו מחיצה בפני עצמו וכמו שנאמר הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם, כי עיקר כל קיבול השכר של הצדיקים והכשרים הכל הוא בשביל המניעות שהיו להם שסבלו צער גדול קודם ששברו אותם ונעשה על ידם מחיצות קדושות שזה עיקר קיבול שכרם.
 
וזה מה שאמרו רז"ל "עתידין צדיקים שיהיו מחיצתם לפנים ממלאכי השרת" מחיצתם דווקא כי מחמת שהיו לצדיקים בעולם הזה מניעות רבות שהם מחיצות המפסיקות מן הקדושה וזכו לשברם על כן יזכו שיהיו נעשים מהם בעולם הבא מחיצות מצוחצחות מחיצות קדושות לפנים ממלאכי השרת כי להם לא היו מניעות כמו לצדיקים.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל