x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   6. טובים השניים מן האחד

ובאמת העיקר והיסוד שהכל תלוי בו שעל ידו יוכל האדם להתגבר על כל המניעות ועל כל מה שעובר עליו בעבודת השם הוא האמונה והתפילה, כי בוודאי שצריך האדם לעבוד את השם יתברך גם בשכל אנושי עד מקום שידו מגעת שזה כל עבודת התורה והמצוות, אבל עיקר הקיום של התורה והמצוות וכל ההתגברות שצריך האדם להתגבר ולהצליח הוא רק ע"י אמונה שהיא יסוד שהכל תלוי בו כמו שנאמר "כל מצוותיך אמונה" ועוד "ובא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה".
 
ועל כן צריכים דוקא להרבות בתפילות ותחנונים ושיחות בינו לבין קונו וזעקות ושוועות וריצויים ופיוסים להשם יתברך שיזכהו לקרבו לעבודתו וזה עיקר התפילה "כי על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו" שלא ישטפוהו שטף מים רבים שהם המים הזידונים שהם כל התאוות והמניעות והמעברים השוטפים את האדם בכל עת שכבר נשטפו רבים רבים על ידם המקום ירחם עלינו ועל כל ישראל ויצילנו מהם, ואין חכמה ואין תבונה ואין עצה לעמוד כנגדם כי אם ע"י תפילה ותחנונים להשם יתברך שיצילהו מהם.
 
כי יש בלבולים וסטרין אחרנין ומניעות מהקדושה הבאים מבחינת החלל הפנוי ששם אין שום שכל וחכמה כי אם אמונה לבד שהוא בחינת תפילה ותחנונים וזעקות ושוועות להשם יתברך שיצילהו מהקליפות והיצר הרע הנמשך משם ועל זה נאמר "בכל יום יצרו של האדם מתגבר עליו ואלמלא הקב"ה עוזרו היה נופל בידו". כי באמת זאת היא העצה העיקרית להתגבר על כל המניעות והמכשולים שעומדים על האדם שירבה בתפילה והתבודדות ויזעק להשם שיעזרו להתגבר על מה שצריך אבל הבעל דבר מעקם את לב האדם אף על פי שבאמת הוא דבר קל מאוד אך הוא מבלבל ומעקם דעתו כל כך עד שעל פי רוב עניין זה של תפילה והתבודדות קשה על האדם יותר מכל העבודות קשות וכל זה מחמת חסרון האמונה שאין לו אמונה בשלימות שזה העיקר והיסוד שהכל תלוי בו.
 
ועל כן מי שזוכה להרגיל עצמו בזה להרבות בתפילה ושיחה בינו לבין קונו שיזכהו ויעזרהו לקרבו לעבודתו יתברך, כי באמת זה עיקר הבחירה מה שמסלק שכלו ובוחר באמונה ותפילה שזה העיקר והיסוד שכל התורה עומדת עלי כמו שנאמר "בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה".
 
ואז כשיש לו אמונה שלימה ומרבה בתפילה ושיחות להשם יתברך שיזכהו לשוב אליו באמת אז בוודאי עוזרו השם יתברך להתגבר על כל המניעות ולהגיע לכל המעלות ויזכה לעבוד אותו בתורה ומצוות ומאיר עיניו בתורתו עד שזוכה להבין בתורה ועבודה מה שאפשר בשכל אנושי להבין, וע"י שני בחינות אלו שהם אמונה ושכל דקדושה הנמשך מהאמונה מכניעים את כל הקליפות והמניעות הנמשכים מבחינת החלל הפנוי ושבירת הכלים, כי שניהם כאחד טובים להתקרב אליו יתברך ועל זה נאמר "טובים השניים מן האחד וכו' כי אם יכול האחד יקים את חברו" כי תורה ותפילה שהם בחינת שכל ואמונה הם תלויים זה בזה והאחד מחזק ומקים את חבירו אבל העיקר הוא האמונה.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל