x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   7. דחיקת השעה
וזה צריך האדם לזכור ולדעת שאף על פי שצריך להתגבר על המניעות בכל מה שיוכל ברצונות וכיסופין אף על פי כן אל לו לדחוק את השעה על שום דבר אלא יבקש בתחנונים אם יתן השם יתברך יתן ואם לא לא וזה אזהרה על כל אדם, כי בעניין זה של פגם הדוחק את השעה בזה נכשלים הרבה בני אדם גדולים וקטנים עד שנוגע הפגם גם בצדיקים גדולים ונוראים.
 
כי בעניין זה של פגם הדוחק את השעה, בזה נכשלים הרבה בני אדם גדולים וקטנים עד שנוגע הפגם גם בצדיקים גדולים ונוראים וכל העבירות והפגמים של כל בעלי עבירה ר"ל נמשך רק מבחינת דוחק את השעה, שאינו רוצה להמתין, כי אין היצר הרע מצוי אלא לשעתו כמו שאמרו רז"ל ואם היה ממתין איזה שעה היה זוכה בעולם הזה ועולם הבא.
 
וזה עיקר החטא והפגם של אדם הראשון שלא המתין עם זווגו עד ליל שבת ולא די בזה רק רצה תיכף לידע כל הידיעות שהיו נעלמים ממנו, שזה היה עיקר הסתת הנחש כמו שנאמר "והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע" נמצא שדחק את השעה בכל הבחינות, ואפילו אם היה כובש תאוותו ולא היה אוכל מעץ הדעת גם כן היה צריך להמתין לישועת השם ולהתפלל בתחנונים עד שהיה משיג מה שהיה מוכן להשיג, והוא אף שלא כבש תאוותו ולא רצה להמתין אף גם רצה לידע ולהשיג מיד כל הידיעות הנעלמות, וזה פגם כל המחקרים שלא שברו תאוותם כלל ורוצים תיכף לידע הכל ולדעת מאלוקותו יתברך אשר באמת אי אפשר להגיע לשום השגה אמיתית כי אם כשמשברים תאוות כמו אבות עולם ואחר כך צריכים להרבות בתפילה ותחנונים ולא לדחוק את השעה רק לבקש מתנת חינם עד ירחם השם.
 
ועל כן אפילו הצדיקים הגדולים מאוד מאוד זיע"א שגו בזה איזה שגיאה דקה, ואם נדקדק בזה נמצא שכל הפגמים שחשבו רז"ל על גדולי הצדיקים אבות העולם כולם היו בבחינה זאת שלפי קדושתם דחקו את השעה כמו עניין אברהם אבינו שאמר "במה אדע כי אירשנה" שעיקר הפגם והשגיאה שהיה דוחק את השעה, כי תיכף כשהבטיחו השם יתברך אז על ירושת ארץ ישראל היה רוצה שיוגמר הדבר מיד ולידע מיד באיזה דרך ואופן יירשו אותה, כי זה כלל גדול שכל אבות העולם הסתכלו על הקץ האחרון שיתאחר מאוד ורצו להשיגו מיד, ועל כן שאל אברהם "במה אדע כי אירשנה" כי ראה מרחוק ברוח קודשו שאף על פי שישראל יכבשו את ארץ ישראל אבל אחר כך יגלו משם ותיארך הגלות מאוד, על כן רצה לדחוק את השעה שהשם יתברך יודיע לו תיכף הקץ האחרון איך ירשנה לנצח.
 
וכן יעקב אבינו שביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו השכינה ואמר שמא יש ביניכם פסול ומיד פתחו כולם ואמרו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בליבנו אלא אחד, היינו כי יעקב טעה שבתחילה סבר שכבר הגיע העת לגלות להם הקץ אך נסתלקה ממנו השכינה על שביקש לגלות את הקץ ואז הבין מיד שאי אפשר לדחוק את השעה בשום דבר ובפרט בעניין הקץ האחרון שהוא הגאולה השלימה שאין אחריה גלות שזה נעלם מכל הצדיקים הגדולים ואפילו הצדיקים היודעים בזה קצת אסור להם לגלות.
 
וזה בחינת מראה הסנה שראה משה "והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל" היינו שמשה ראה מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה, ועל כן התפלא מאוד מדוע לא יבער הסנה, כי הסנה הוא בחינת החוחים והקוצים הסובבים את הקדושה שהם כלל כל המניעות מלבוא אל כל הדברים שבקדושה, שעיקר הכנעתם הוא ע"י התורה שממשיכים ע"י גחלי אש, אבל משה רבינו ראה שאף על פי שהסנה בוער באש הנ"ל הוא איננו אוכל דהיינו שעדיין אי אפשר לכלותו ולבטל ולשבר את כל המונעים, ועל כן התפלא מאוד ואמר "אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה" ע"י אש התורה, אך השם יתברך אמר לו "אל תקרב הלום" כי עדיין לא הגיע העת "כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש" שזה בחינת קדושת בית המקדש ששם כל תפילות ישראל, היינו שרמז לו שכאן אי אפשר לדחוק את השעה ולהשתמש עם המטה עוז אלא רק בתפילות וברחמים ותחנונים.
 
ועל כן מיאן משה בשליחותו ואמר "שלח נא ביד תשלח" כי יודע אני שאיני גואלם לעתיד, אבל השם יתברך הכריחו לילך ואמר לו אם אין אתה גואלם אין מי שיגאלם, וכל מה שתמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי גם זה בכלל דוחק את השעה כשאין רוצים לעשות המצווה רק אם יוכל לגומרה בשלימות וכשרואה שלא יוכל לגומרה אינו רוצה לעשותה כלל, ובאמת זה פגם גדול כי צריך כל אדם לעשות כל מה שבכוחו והשם יתברך יגמור והטוב בעיניו יעשה.
 
ועל כן באמת עיקר תיקון התשובה לכל החוטאים והפוגמים שבעולם הוא ע"י הצדיקים הגדולים בחינת משה שמלובש בצדיקי האמת שממשיכים חידושי תורה נפלאים ונוראים ברחמים ותחנונים לבד בלי שום דחיקת השעה כלל, שע"י זה עיקר המשכת התשובה בעולם, ועיקר התרחקות האדם מהשם יתברך מלשוב אליו הוא ע"י המתנגדים המונעים אנשי לצון דוברי חלקלקות וכו' הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז, שהם מרחיקים את האדם ביותר מהכל מלשוב להשם יתברך, כמו שאמר רבינו ז"ל שבני אדם הם מונעים גדולים מאוד יותר מהיצר הרע כנראה בחוש למי שמסתכל על האמת, ועל כן ע"י שמכניעים המונעים ע"י התורה שנמשכת בתיקונים הנ"ל ע"י הצדיקים האמיתיים שעיקרה שלא יהיה דוחק את השעה ע"י זה נמשך תשובה בעולם.
 
וצריך כל אחד להרבות בתפילות ותחנונים להשם יתברך שיזכה להבין היטב ולהכניס בליבו דברי חידושי התורה של הצדיק האמת באופן שיזכה לקיימם שזה העיקר, וכשמתפלל צריך להתפלל ברחמים ותחנונים כעני ורש השואל על הפתחים ויותר מזה ולא ידחוק את השעה, כי אף על פי שבאמת צריך להזדרז ולמהר מאוד מאוד להמלט על נפשו ולהתחזק ולהגבר על כל המניעות והמונעים מן הקדושה, ובפרט מי שכבר נכשל ונלכד במה שנלכד ר"ל, אף על פי כן אי אפשר לדחוק את השעה, וצריכים להמתין ולצפות עד ישקיף וירא השם משמיים.  

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל