x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   3. מצווה גוררת מצווה
וזה בחינת "הוי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה". כי כל מה שעושים איזה מצווה זוכים לרצון חזק יותר להשם יתברך כי זה התכלית והשכר של המצווה, ועל כן מצווה גוררת מצווה, כי נכנעים ונתבטלים המניעות שמונעים מהמצווה השניה ע"י תוקף הרצון וההתגברות שזכה להם ע"י המצווה הראשונה.

כי ע"י תוקף הרצון משברים כל המניעות ועל כן מצווה גוררת מצווה, ולהיפך ע"י העבירה שנעשתה ע"י שהתגברו עליו כל המונעים שהם המסיתים והמפתים עד שהעבירוהו מדעתו ולא היה יכול להתגבר בתוקף הרצון דקדושה עליהם עד שעבר מה שעבר, ע"י זה התגברו ביותר המניעות כי כשזה קם זה נופל ועל כן עבירה גוררת עבירה ע"י שנחלש הרצון דקדושה ע"י העבירה.
 
כי עיקר השכר של המצווה היא מצווה שהיא בחינת רצון ששם שורש כל המצוות שהם רצונו יתברך, שרצה שזאת המצווה תהיה כך וזאת המצווה כך כמו שנאמר "נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני" ועל כן בקל יכולים לשוב מכל העבירות ולהתגבר על כל המניעות אם ירצה באמת, כי העיקר הוא הרצון, כי תיכף כשיתגבר וירגיל את עצמו שיהיו לו רצונות חזקים דקדושה להתקרב להשם יתברך ולצדיקיו ולא ירפה את הרצון בוודאי יוכל להתגבר על כל המניעות הבאים על ידי העבירות וחטאות הנעורים שלו ובוודאי ישבר את כולם ויזכה לחיים נצחיים.
 
כי עיקר פגם בעבירה הוא מה שנחלש הרצון דקדושה ע"י העבירה כנ"ל ועל כן נדמה לו שאי אפשר לו לצאת ממה שנלכד בו, אבל הבחירה חופשית תמיד ותשובה קדמה לעולם והשם יתברך נתן כח באדם שאפילו אחר כל העבירות והחטאים ח"ו, יש לו כח עדיין להתגבר ברצונות חזקים להשם יתברך שע"י זה ישבר את כל המניעות ויתקרב אליו יתברך, ועל כן הזהיר התנא "הוי רץ למצווה קלה וכו'" רץ דווקא, כי צריכים לרוץ למצווה בזריזות גדולה, כי זה סימן על תוקף חשקו ורצונו החזק, ועל כן רץ הוא מלשון רצון בבחינת "משכני אחריך נרוצה" כי שניהם אחד, כי הריצה והזריזות הגדולה לדבר מצווה זה סימן על תוקף הרצון והחשק שע"י זה דווקא מתגברים על המניעות וזוכים לגמור המצווה ולעשות מצווה ועוד מצווה.
 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל