x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   שיחת נפש - עניני הפורים
אות נו
 
צריך להכניס החמימות הבוער בלב לתפלות וצעקות. ועקר הנס של פורים היה על ידי מרדכי על ידי רבוי הצעקות וזעקות שצעק לה' יתברך והכניס גם בישראל לזעק ולצעק הרבה לה' יתברך כי אין שום עצה נגדם כי אם על ידי זה. כי אין כחנו אלא בפה. כי הם מתגרים בישראל בכמה וכמה בחינות עד שרוצים להכניס חס ושלום כעס וחמה בין ישראל בעצמן ועל ידי זה רוצים לטרף השפע מישראל חס ושלום ולהתגבר עליהם כנ"ל. ועל כן אין עצה ותחבולה כי אם לצעק הרבה לה' יתברך ולהתפלל ולהתחנן אליו יתברך בבחינת חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני שצריכין להפך החמימות הבוער בלב מרבוי הצרות שרוצה להכניס כעס חס ושלום להפך הכל לתפלות ותחנות ובקשות וצעקות לה' יתברך בחמימות הלב בבחינת חם לבי וכו'. דברתי בלשוני כנ"ל.
 
וזהו בחינת מה שכתוב שם בתחלת סימן נ"ט הנ"ל שעקר תקון היכל הקדש הוא על ידי משפט שישפט את עצמו על כל דבר. דהינו שיתבודד ויעשה חשבון עם נפשו וישפט את עצמו ויפרש שיחתו לפני ה' יתברך בחמימות הלב עד שיתעורר אש המשפט וישרף את הרע של הנפשות שמקרבם וכו' עין שם. (הלכות פורים הלכה אות ו):
 
אות כא
 
העקר הוא מבטן שאול שועתי. גם מבטן שאול ממש צריכים לצעק אל ה' כמו ששמעתי מפיו הקדוש שאמר בזה הלשון שהעקר הוא מבטן שאול שועתי וזה בחינת לקיחת שרה לבית פרעה שנסמך לזה.
 
שהכל בבחינה הנ"ל שהצדקת הכרחה לירד למקום טמא ומטנף כזה כדי שבעצם כחה תבקש ותחפש גם שם את ה' יתברך ועל ידי זה תעלה עם אברהם בעליה גדולה בבחינת (בראשית י"ג) ויעל אברם ממצרים. ועל ידי זה הכינה הצלה וישועה גדולה לישראל בגלות מצרים שעל ידי זה לא יכלה טמאת מצרים לשלט בהם ויצאו משם על ידי עשר מכות שהכה את פרעה ומצרים שכל זה היה על ידי וינגע ה' את פרעה ואת ביתו כשלקח את שרה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. כי על ידי זה המשיכה דרך הנ"ל לישראל שבכל מקום שיהיה בגלות אפלו במקומות המטנפים מאד גם שם יבקשו ויחפשו בבחינת אי"ה וכו' כנ"ל ועל ידי זה יעלו משם כנ"ל. וזהו גם כן בחינת לקיחת אסתר לבית אחשורוש שאז צעקה אלי אלי למה עזבתני כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (מגלה ט"ו): ועל ידי זה היה מפלת המן עמלק שהוא תקף זהמת הסטרא אחרא הכל בבחינה הנ"ל כדי להורות לישראל שגם במקומות המטנפים יצעקו אל ה' ויחפשו ויבקשו אותו. וכמו שעשו אז מרדכי ואסתר שכנסו את כל היהודים לזעק הרבה לה'. וכן צריכים בכל דור ודור בכלליות ישראל ובפרטיות כל אחד ואחד לבקש תמיד את ה' יתברך בכל מקום שהוא ולזעק בכל עת לה' יתברך בבחינת מבטן שאול שועתי. ואל יתיאש מן הצעקה והבקשה לעולם עד ישקיף וירא ה' משמים. (שם אות חט):
 
אות עג
 
מרדכי בחינת הצדיק מודיע לישראל שלא להתיאש מן הרחמים.
 
כי המן הפיל פור מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר וכו' שרצה להפילם מיום ליום ומחדש לחדש עד שיפלו לגמרי חס ושלום עד להשמיד להרג ולאבד חס ושלום כי כך דרכו של יצר הרע היום אומר לו עשה מעט וכו' בחינת עברה גוררת עברה בחינת מושכי העון בכבלי השוא וכו' ובאמת לפי דרכו של היצר הרע עם אנשים כאלה שאינם מתגברים כנגדו בנעוריהם בודאי היה אפס תקוה חס ושלום לרב העולם כמו שכתוב מפנק מנער עבדו וכו'. אבל ה' יתברך חומל על עמו ישראל בכל דור ודור וחושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח וכמו שכתוב מחשבות לבו לדור ודור והוא שולח סיוע מלעלא בדרכים נפלאים על ידי צדיקי הדור הגדולים האמתיים. וזה בחינת מרדכי שהרגיש תכף כונת הסטרא אחרא שהוא בחינת המן בחינת ומרדכי ידע את כל אשר נעשה שידע כונתם עד הסוף והוא מתחיל תכף לעוררם לתשובה ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ועקר צעקתו שהוא מודיע לאסתר שהיא בחינת כלל ישראל שעדין לא תתיאש מן הרחמים ותבוא לפני המלך איך שהיא רחוקה ממנו שלא נקראת אליו זה שלשים יום שהם כלל החדש שצריכין ישראל להקביל פני אביהם שבשמים על כל פנים פעם אחת בחדש.
 
אבל לפעמים נתרחקין כל כך עד שאין זוכין לבוא לפניו אפלו פעם אחת בחדש בחינת ואני לא נקראתי וכו'.
 
אף על פי כן צריכין להקיש על דלתי רחמים אולי יחוס אולי ירחם וכמו שאחר כך הודתה אסתר למרדכי ואמרה ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת ודרשו רבותינו זכרונם לברכה שלא כדת של תורה. כי אני יודע בעצמי שעל פי דת של תורה בודאי איני ראוי לבוא לפני המלך להתפלל לפניו כפי מה שאני יודע חטאותי ועונותי. אך אף על פי כן אבוא לפניו שלא כדת וכאשר אבדתי אבדתי הינו אם חס ושלום אינו לרצון תפלותי והתבודדותי עתה לפניו מרבוי קלקולי כאשר אבדתי על ידי מעשי הרעים אבדתי ויעשה ה' יתברך עמי מה שירצה אני תמיד איחל ואצעק לה' יתברך אולי ירחם. ואז חמל ה' יתברך על מרדכי ועמו * וההתקרבות מה' יתברך שמגיע לפעמים להאדם הנמוך מאד שאף על פי כן ה' יתברך שולח לו התקרבות מרחוק בסוד הושטת שרביט הזהב שנמשך בנס אמות הרבה כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה. (הלכות בכור בהמה טהורה הלכה אות טז):
 
אות פה
 
אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כך הוא דרכו של היצר הרע; היום אומר לו עשה כך וכו' שזה בחינת עברה גוררת עברה, וכתיב, הוי מושכי העון בחבלי השוא וכו'. ובאמת לפי דרכו של היצר הרע עם אנשים כאלה שאינם מתגברים כנגדו בנעוריהם בודאי היה אפס תקוה חס ושלום, לרב העולם כמו שכתוב: מפנק מנער עבדו וכו'. אבל השם יתברך חומל עלינו בכל דור ודור וחושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח והוא שולח סיועא מלעלא על-ידי צדיקי הדור הגדולים האמתיים, שהם בחינת מרדכי והם יודעים היטב מה שנעשה עם כל אחד ואחד, בחינת ומרדכי ידע את כל אשר נעשה והם מעוררים את ישראל לתשובה, בבחינת ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. והם מודיעים לכלל כנסת ישראל שהיא בחינת אסתר לבל תתיאש עצמה מן הרחמים ותבוא לפני המלך אף-על-פי שהיא רחוקה כל כך שלא נקראת לבוא אל המלך זה שלשים יום, אשר על כל פנים פעם אחת בחדש צריכין ישראל להקביל פני אביהם שבשמים. אף-על-פי-כן צריכין להקיש על דלתי רחמים, אולי יחוס אולי ירחם. עד שאחר-כך כנסת ישראל מקבלת דעת הצדיק האמת, ואומרת ובכן אבא אל המלך אשר לא כדת, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, שלא כדת של תורה, כי אני יודע בעצמי שעל-פי דת של תורה בודאי אינני ראוי לבוא לפני המלך להתפלל לפניו, כפי מה שאני יודע חטאי ועוונותי. אך אף-על-פי- כן אבוא לפניו שלא כדת, וכאשר אבדתי אבדתי. הינו אם חס ושלום, אינו לרצון לפניו תפלתי והתבודדותי עתה מרבוי קלקולי, כאשר אבדתי אבדתי ויעשה השם יתברך עמי מה שירצה, אני תמיד איחל ואצעק להשם יתברך אולי ירחם. ואז מרחם השם יתברך על עמו ישראל ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, זה סוד ההארה והתקרבות מהשם יתברך שמגיע לפעמים להאדם הנמוך מאד, שאף-על-פי-כן השם יתברך שולח לו התקרבות מרחוק בסוד הושטת שרביט הזהב, שנמשך בנס אמות הרבה כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, הינו שאפלו האדם הרחוק מאד מהשם יתברך כשהוא שומע לעצת הצדיק לבלי להתיאש את עצמו, רק אף-על-פי-כן איך שהוא איך שהוא הוא מוסר את נפשו בבטול גמור אליו יתברך ובא לפני מלכו של עולם להתחנן לפניו, אזי השם יתברך חומל עליו ומאיר עליו הארה נפלאה מרחוק מאד, כי מאיר עליו הדעת העליון מאד שהוא בחינת יראה עלאה דעלאה, עד שיזכה גם הרחוק מאד לשלמות היראה שהוא בחינת יראה עם דעת, שעל ידי זה יתקרב להשם יתברך באמת (שם אות ט"ז י"ז):
 
אות צז
 
הטעות שאין התפלות מועילות נמשך מקלפת המן. וזה בחינת תקף הנס של פורים שהוא מפלת המן עמלק שהוא גדול מכל הנסים כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. כי זה הטעות שנכנס בלב כמה אנשים לטעות כאלו כל התפלות לריק חס ושלום כשרואין שצועקין ומתפללים ומתחננים ימים ושנים ואינם נושעים כנ"ל, זה הטעות נמשך מבחינת קלפת המן עמלק שעל ידו עקר אריכת הגלות המר הזה שהוא גלות אדום שהוא בחינת עמלק שהוא מזרע אדום. כי עמלק הוא כלל כל הקלפות והסטרא אחרא והוא המסית והוא המקטרג והוא המחליש את הדעת מלהתחזק בתפלה. כי הוא בעצמו מסית את כל אחד מישראל במה שהוא מסיתו בתאות ובהרהורים ובמדות רעות רחמנא לצלן ומחמת זה מתגבר הגלות חס ושלום. ועל ידי זה בעצמו הוא מחליש את הדעת מלהתחזק בתפלה מאחר שמטעה אותם בדעתם הלא אתם רואים שאינכם פועלים כלל בתפלתכם חס ושלום וכשמתרשלים בתפלה מתארך הגלות יותר חס ושלום. וכל מה שמתארך יותר הגלות מחליש הדעת מלהתפלל יותר ויותר וכן חוזרת חלילה חס ושלום חס ושלום. ועל כן באמת מתארך הגלות מאד עד שלא היה אפשר לצאת מהגלות חס ושלום על ידי רבוי תחבולותיו הרעים לולא ה' שהיה לנו שהוא בעצמו לוחם עמו בכל דור ודור כמו שכתוב מלחמה לה' בעמלק מדר דר. והוא ברחמיו שולח לנו בכל דור ודור צדיקים נפלאים שבחכמתם הנשגבה הם מכניסים בדעתנו לבלי ליאש עצמנו מן הרחמים בשום אפן ומכניסים בלבנו התחזקות נפלא להתחזק בתפלה תמיד יהיה איך שיהיה ועל ידי זה תבוא הגאלה במהרה.
 
וזה בחינת תקף הנס של פורים כי המן הרשע ימח שמו הוא בחינת הקלפה שרצה להתגבר בסוף הגלות של בבל לעכב הגאלה ולהחליש לב בני ישראל מלהרבות בתפלה מחמת שרואים שכבר עבר הזמן שהבטיחו אותם לגאלם לסוף שבעים שנה ועדין לא נגאלו כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שכלם חשבו וטעו ואף דניאל חשב וטעה עין שם ועל כן סבר המן להכניס הטעות בלב כאלו אין עוד תקוה חס ושלום, ועל כן אמר ישנו עם אחד ודרשו רבותינו זכרונם לברכה אלקיהם ישן הוא. כי כל זמן הגלות כל זמן שאין ה' יתברך עונה לעמו ישראל לגאלם נקרא ישן כביכול כמו שכתוב עורה למה תישן ה' וכתיב ויקץ כישן ה' כדאיתא במדרש אסתר. אבל באמת ישראל על ידי תפלתם מעוררים רחמיו יתברך מעט מעט בכל פעם עד שבמהרה יתעורר כביכול משנתו בבחינת ויקץ כישן ה' ויגאלנו במהרה כי באמת אין שנה לפניו יתברך חס ושלום כמו שכתוב הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל רק שמחמת מדת הדין הוא יתברך כביכול מסתיר פנים מאתנו עד שנדמה כישן חס ושלום ואנו מחיבים להתפלל ולצעק אליו תמיד ולעורר רחמיו יתברך כמו שמעוררין מהשנה בבחינת עורה למה תישן ה' עד אשר על ידי רבוי התפלות יתעורר בשלמות וישוב אלינו וירחמנו וכנ"ל. אבל המן הרשע אמר אלקיהם ישן הוא כאלו אי אפשר לעוררו עוד חס ושלום כי המן עשה עצמו עבודה זרה שהוא הפך עבודת התפלה שהוא בחינת אמונה. כי הוא בחינת פגם התפלה הינו בחינת הקלפה שמחליש לב האדם מלהתחזק בתפלה על ידי שרואין אריכת הגלות שצועקים ואינם נושעים וכנ"ל. כי המן הוא מזרע עמלק ימח שמו וזה עקר מלחמת עמלק בכל דור ודור כי עקר אריכת הגלות על ידו וכנ"ל. ועל כן הזהירנו התורה הקדושה לזכר מעשה עמלק כמו שכתוב זכור את אשר עשה לך עמלק וכו' אשר קרך בדרך, קרך מלשון מקרה חס ושלום בחינת פגם הברית שזה עקר היצר הרע כמו שכתוב שם בהתורה הנ"ל. וזהו קרך לשון קרירות הינו שהוא מקרר לב האדם מלהתחזק בתפלה שצריכה להיות בחמימות דקדשה בחינת חם לבי בקרבי וכו' דברתי בלשוני וכו', כי הוא המסית למה שמסית והעקר בפגם הברית והוא המחליש הדעת מלהתחזק בתפלה על זה מאחר שרואין שזה כמה שצועקין ואינם נושעים חס ושלום.
 
וזהו ויזנב בך כל הנחשלים אחריך שהוא מתגבר רק על החלושי כח שבישראל. וזהו ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים, ירא אלקים זה בחינת תפלה שהיא בחינת יראה כמו שכתוב יראת ה' היא תתהלל הינו שאתה עיף ויגע ואינך מתחזק בתפלה שהיא בחינת יראת אלקים. וזה בא ממנו בעצמו שהוא מחליש דעתך וכו' וכנ"ל. והזהירה התורה לזכר זאת היטב כי צריכין לזכר זאת היטב היטב בלבו כי התגברותו בחלישת הדעת הזאת הוא בלי שעור וצריכין לזכר את עצמו בכל פעם בגדל האזהרות של הצדיקים אמתיים שהזהירונו בכמה לשונות לבלי ליאש עצמנו מן הרחמים בשום אפן וכנ"ל. (שם אות יא):
 
אות צח
 
הצדיק מלמד את כלל ישראל שיחזקו עצמן בתפלה.
 
נמצא שקלפת המן עמלק הוא בחינת הקלפה המחלשת ומרשלת לב האדם מלהתפלל מחמת שרואין אריכת הצרות והגלות רחמנא לצלן וכנ"ל שזהו בחינת סברינין יבשתא הוא הנאמר בהתורה הנ"ל שסוברים חס ושלום כאלו כל התפלות לריק חס ושלום שזה הטעות נמשך מקלפת המן עמלק כנ"ל. ועל כן היה הכנעתו על ידי מרדכי ואסתר שהם בחינת כלל התפלות של הצדיק האמתי וכנסת ישראל. כי מרדכי היהודי זה בחינת צדיק הדור שהוא בחינת משיח שהוא בחינת ריח שהוא כלול מכל התפלות כי כל מלחמתו וכל הכבישות שלו הם על ידי תפלה כמבאר שם בהתורה הנ"ל. כי מרדכי הוא בחינת בשמים ראש מר דרור שתרגומו מרי דכיא כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה הינו בחינת ראש ושרש של כל התפלות שהם בחינת ריח בחינת משיח כי הוא בחינת בשמים ראש מר דרור. וזהו בשמים ראש. ראש דיקא בחינת ראש ובכור שהוא עבודת התפלה כנ"ל, הפך בחינת ראשית גוים עמלק שהוא בחינת התרשלות מהתפלה כאלו עדין לא התחלנו לפעל כלל.
 
ומרדכי בחינת בשמים ראש וכו' שמחזק את לב כל אחד ואחד מישראל להתחיל בכל פעם מחדש להתחזק בתפלה כי כבר פעלנו הרבה אך עדין אנו צריכין לפעל הרבה מאד עד שנגמר הבנין בשלמות בחינת בנין המשכן להחזיר ה' יתברך אלינו בבחינת פנים בפנים וכנ"ל וכנגד עצם הגדלה ונפלאות הישועות וכו' שאנו צריכין לפעל עדין לא התחלנו להתפלל כראוי כלל, ואף על פי כן כבר עזר לנו ה' יתברך הרבה מאד. אך בכל יום ויום אנו צריכין להתחיל להתחזק ולהתגבר בתפלה מחדש כי לגדלתו יתברך אין חקר והוא מחזק לבנו לבטח בחסדו יתברך תמיד ולהתחזק בתפלה תמיד כי אין שום תפלה לריק חס ושלום רק כל תפלה ותפלה עושה רשם ונבנה מהם קומת השכינה שהוא בחינת בנין בית המקדש וכו' עד שישתלם שעור קומתה אז יכמרו רחמיו וישוב אלינו וכו' כנ"ל. שכל זה הפך בחינת קלפת המן עמלק. ועל כן הוא מכניע ועוקר קלפתם הרעה.
 
ועל כן באמת בשעת גזרת המן התחזק בתפלה הרבה כמו שכתוב ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו ויזעק זעקה גדולה ומרה וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בן שמעי בן קיש שהקיש על דלתי רחמים וכו'. וכן הכניס בלב כל ישראל להתחזק בתפלה כמו שכתוב ובכל עיר ועיר כו' וצום ובכי וכו' וכמו שכתוב ודברי הצומות וזעקתם. נמצא שמרדכי הוא צדיק הדור בחינת משיח בחינת ריח בחינת שרש כלל תפלות ישראל שאליו צריכין כל ישראל לקשר תפלתם כמו שכתוב שם בהתורה הנ"ל. ואסתר היא בחינת כנסת ישראל בחינת התפלות של כל אחד ואחד מישראל מה שמתפללין בתקף אריכת גלותם וצרתם בגוף ונפש. והיא נקראת אסתר על שם ההסתרה בחינת ואנכי הסתר אסתיר פני וכו' כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הינו שבעת אריכת הגלות נדמה כאלו ה' יתברך מסתיר פנים ממנו וכאלו התפלות הם לריק חס ושלום. אבל כנסת ישראל עם קדוש בחינת אסתר הם מחזקים את עצמם בתפלה תמיד אפלו בתקף ההסתרה שבתוך הסתרה, אפלו החלושי כח שבישראל שאין להם כח לסדר תפלתם כראוי עד שמתגברת עליהם מלכות הרשעה בחינת מלכות אחשורוש בחינת ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש, גם אז הם מתגברים בתפלה תמיד כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שבשעה שבאה אסתר לתוך בית אחשורוש ונסתלקה הימנה שכינה צעקה אז אלי אלי למה עזבתני וכו'. וזה רמז על כל אחד מישראל כשיורד חס ושלום אפלו למקומות שהסטרא אחרא בחינת מלכות הרשעה מתפשטת שם והקדשה שהיא השכינה מסתלקת ממנו צריך גם כן לחזק לבו אז ולצעק אלי אלי למה עזבתני וכו'. וכל התחזקות בחינת אסתר לצעק תמיד לה' יתברך היה על ידי מרדכי המרמזה על כך, כי מרדכי בחינת צדיק הדור עוסק תמיד ללמד עם כלל ישראל בחינת אסתר שיחזקו עצמן בתפלה תמיד אפלו בעת אריכת הגלות בכלל ובפרט בגוף ונפש אפלו בתקף ההסתרה כמו שכתוב ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דודו. כי אסתר נקראת הדסה על שם התפלות שעוסקין בהם תמיד שהם מעלין ריח טוב כהדס. כי גם התפלות של החלושי כח שבישראל שהם בבחינת אסתר בבחינת הסתרה גם הם מעלין ריח טוב לפניו יתברך על ידי הצדיק הדור בחינת מרדכי שאליו אנו מקשרין תפלתנו שהוא מעלה גם תפלתנו לפניו יתברך לריח ניחוח. כי כל החיות והגדול של אסתר שהיא בחינת כנסת ישראל הוא על ידי הצדיק הדור שהוא בחינת משיח. כי הצדיק הוא מכניס בלב ישראל ומחזק לבם להתפלל תמיד והוא מקבל כל תפלתם שמקשרין אליו ומעלה אותם לפני ה' יתברך ובונה מהם קומת השכינה וכו' כמו שכתוב שם. וזהו ויהי אמן את הדסה היא אסתר שהוא מגדל ומעלה את תפלת ישראל שהם בחינת ריח שהם מתפללין בתקף ההסתרה בעת אריכת הגלות כנ"ל. וזהו היא אסתר בת דודו כי גם התפלות אלו של חלושי כח שבישראל שהם בבחינת הסתרה הם גם כן יקרים מאד ונקראים בת מלך פנימה. וזה בחינת אסתר בת דודו בחינת ברתא דמלכא שנקרא דודו של הצדיק כמו שכתוב זה דודי וזה רעי. וזה כי אין לה אב ואם, אב ואם זה בחינת המחין כי אב בחכמה ואם לבינה הינו מחמת שאין להם מחין לאלו החלושי כח על כן צריך הצדיק לגדלם ולחזקם בכל פעם. וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ומאמר מרדכי אסתר עושה כאשר היתה באמנה אתו מלמד שהיתה יושבת בחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי, הינו אף על פי שהתגבר עליה תקף מלכות הרשעה היתה מחזקת עצמה בכל פעם והיתה טובלת ויושבת בחיקו של מרדכי דהינו שאשה יראת ה' בחינת אסתר בחינת התפלה של החלושי כח שהתגברה עליהם זהמת מלכות הרשעה אף על פי כן לא הניחה את מקומה והיתה מחזקת עצמה בכל פעם להטהר ולהתקשר לבחינת מרדכי שהוא הצדיק שבדור לקים מאמר מרדכי שמזרזה ומחזקה להרבות בתפלה תמיד יהיה איך שיהיה:

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל