x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   שיח שרפי קודש - ענייני הפורים
חלקים א-ג
 
שמעתי מאדמו"ר רבי נתן זצוק"ל מענין פורים שאמר רבנו ז"ל מתחלה היו כל התחלות מפסח ועכשיו וכו' ולא סים, ושמעתי ממנו ז"ל שאמר ועכשיו יש רבנו ז"ל שכל התחלות מאתו (נתיב צדיק יא).
 
צריכים אנו להיות עוסקים כמו שעשה אדמו"ר מוהרנ"ת זצוק"ל שתיכף אחר חנכה היה עוסק בענין פורים, כי לפי דברי רבנו ז"ל עתה הוא התחלה מכל התחלות (שם קכו).
 
אחר פורים קורין פרשת פרה, בתחלה הוא פור כי פורים על שם הפר ואחר כך נעשה פרה, וכל זה הכנה לפסח, שפתותיו שושנים וכו' וכו', ומרומז בתורה הקדושה צירוף פורים בהפסוק שמדבר מענין פסח, ותנועת הנגון ברמיזות העינים והידים הקדושים והנוראים שהיה מראה לנו תלמידו הקדושד מו"ר מוהרנ"ת זצוק"ל גם כן אי אפשר לבאר אפלו פנים אל פנים מכל שכן בכתב. ובפרט מה שהתחיל אחר כך בקול רם וחזק, בתחילה היה כל התחלות מפסח ועל כן כל המצות הם זכר ליציאת מצרים "און היינט" ומשך בקון נעימה "און היינט" כמה רגעים ונשאר בשתיקה. מה נאמר ומה נדבר אשרינו שאזנינו זכו לשמוע כל זאת, ובפרט איך שגלה לנו מרן מוהרנ"ת ז"ל עד היכן שנתנוצץ בלבו הזך כל זאת בכמה צירופים, ואחר כך תיכף גלה התקון של היוד מזמורים בפרטיות והזהיר אז לדורות בהבטחה גדולה בעדים נאמנים שיעמוד בעזרתינו סלה תמיד כל מי שיבוא על קברו הקדוש והנורא וכו', ואחר כך תיכף ספר המעשה הנוראה ביראה עלאה דעלאה של הזיי"ן בעטלירס, ואחר כך תיכף אחר פסח נסע לאומאן, וכל זאת גלה רמזים מו"ר מוהרנ"ת ז"ל שהכל אחד והכל קשר אחד וכלול בהדבור און היינט. ובההמשכה הקדושה שמשך תיבת און היינט באריכות נועם, און היינט צריכין לגלות המזמורים בפרטיות ולהבטיח הבטחה הנ"ל "און היינט" צריכין לספר המעשה הנ"ל ולסיים און איך הייל זיא, און היינט צריכין לנסוע לאומאן ולנטוע מקום קדשתו לדורות עולם באומאן (שם תט).
 
אות א-תקט
 
אמר: "יין המשכר נכון לשתותו רק בפורים ולא בשמחת-תורה.
 
אות א-תקעה
 
מוהרנ"ת היה נוהג בפורים לשתות לשכרה, והיה מקים בפשיטות צווי חכמינו זכרונם לברכה שאמרו (מגילה ז:): "חיב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי".
 
אות א-תשיח
 
רבי אהרן, הרב מברסלב היה יושב לסעדת פורים עם בני-העיר כדרך הרבנים. פעם, באמצע הסעודה, כששמע מאנשים גדל השמחה שהיה אז בבית מוהרנ"ת עם תלמידיו העובדי ה' הגדולים, התפעל ושבח את מוהרנ"ת והפליג מאד בשבחו.
 
חלק ה' רבנו הקדוש זצ"ל
 
ה-ט
 
....מתחלה היו כל ההתחלות מפסח שהוא יציאת מצרים ועכשו וכו' (לקוטי מוהר"ן ח"ב סימן עד). ופסק באמצע ולא סים דבריו, ומתוך דבריו הבנתי שעכשו ההתחלה מפורים, שהוא מחית עמלק-עקר הגאלה של משיח. (לקוטי הלכות הלכות ברכת הריח ד, כה).
 
ה-נ
 
יש אומרים שאמר לענין שתית יין בפורים "נאך בראנפין נאך תקון הברית"-עוד יין, עוד תקון הברית.
 
רבי אברהם ב"ר נחמן זצ"ל
 
ה-קפז
 
את חכמתו ופקחותו הגדול שהיה לראבר"נ ז"ל, נצל והשתמש בו בעקר עבור מדת 'הצנע לכת' ולהיותו מסתר ונעלם, שהיה בורח ומעלים עצמו מעיני הבריות בפקחות עצומה. וספר רבי לוי יצחק ז"ל שפעם עקב אחריו בפורים, והנה תכף אחר קריאת המגלה והתפלה כשהחל להיות מעט שמח, הבחין שכבר אינו בנמצא ולא הצליח לדעת היכן שהה משך כל היום, ורק לפנות ערב חזר לשמח עם אנשי שלומנו יחד, וכל זה עשה מתוך חיוך ובפשיטות וענוה עצומה.
 
חלק ה רבי לוי יצחק בנדר
 
ה-שפז
 
שמע פעם רבי לוי יצחק ז"ל את אחד מאנשי שלומנו המוכיח את חברו בעת שכרותו ביום הפורים הקדוש: אמר נא לי חברי היקר, איך זאת שנשאת אשה זה כמה זמן, ועדין טליתך חדש ונקי? איך זאת שאין טליתך מלכלכת עדין בזעה לרב יגיעתך בתפלה? איך?
 
ה-שצג
 
אנשי שלומנו בעת שכרותם בפורים היו פועלים בברכתם ישועות רבות, וידוע בזה הרבה ספורים. וספר רבי לוי יצחק ז"ל, שפעם עוד בהיותו באומאן בא אליו אחד שלא הכירו להזמינו על סנדקאות, ורבי לוי יצחק ז"ל לא הכירו, ושאלו: מי אתה ומדוע אתה מכבדני בזה, ענה לו הלה: בעת שכרותכם ביום הפורים בקשתי מכם ברכה לבן זכר שלא זכיתי לזה כבר כמה שנים, ואכן תכף אחר פורים נפקדנו לטובה ובטוח אני שברכתכם היא היא שהועילה לי.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל