x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   10. שכר הקציר
 
משל נפלא על עניני קיום המצוות אמר הגאון רבי שלמה קלוגר מבראד:
אדם אחד קנה חלקת שדה ובדעתו היה לבנות בה לעצמו בית רחב ידים. לפי שעה היתה השדה זרועה תבואה, וכדי להכשירה לבניה שכר פועל שיקצור את התבואה.
למחרת בבוקר הגיע הפועל אל השדה והחל קוצר עד דמדומי ערב בסיומו של יום הביט בעלך השדה וראה כי הפועל הספיק לקצור רבע מכמות התבואה שבשדה.
שמע נא – אמר בעל הבית אל הפועל – אין בדעתי להתעכב בבניה ימים מספר עד שתסיים לקצור את כל השדה, משום כך אתחיל מחר לבנות את הבית, ואת שארית התבואה אני מפקיר לכל דורש.
אם מפקיר אתה את התבואה – אמר הפועל – אזכה בה אני, תן לי יום אחד נוסף ואקצור ככל יכולתי.
למחרת עבד הפועל במרץ רב, ועד לשקיעת החמה סיים לקצור את כל התבואה!
שאלה לי אליך – שאל בעל הבית את הפועל – ביום הראשון קצרת רבע התבואה בלבד ואילו היום, ביום אחד קצרת שלושה רבעים. מה היום מיומיים?!
ודאי – ענה הפועל – ביום הראשון עבדתי בשביל שכר משום כך לא התאמצתי יתר על המידה, ואילו היום עבדתי תמורת התבואה עצמה וידעתי כי מה שאיני קוצר אני מפסיד.
כן הוא גם הנמשל – אמר רבי שלמה קלוגר – על הפסוק: "אשרי איש ירא את ה' במצוותיו חפץ מאד", דרשו חז"ל בגמרא מסכת עבודה זרה (דף יט.): במצוותיו ולא בשכר מצוותיו! הירא את ה' מבין ומעריך את חשיבות המצווה עצמה וחפץ לקיימה שלא על מנת לקבל שכר, אולם האדם אשר אינו מבין אלא מקיים רק כדי לקבל את שכר, פעמים שהוא משתדל פחות...


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל