x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   11. אל תען כסיל כאיוולתו
 
אדם אחד היה מכניס אורחים נודע לשם ולתהילה. כל אורח מצא בביתו מקום מנוח ושלוש פעמים ביום היו מוגשים אל השולחן ארוחות כיד המלך, מטעמים ממטעמים שונים שבישלה אשתו הצדקנית של בעל הבית, והכל בכלים נאים המרחיבין דעתו של אדם.
פעם אחת הזדמן אל הבית אדם חולה מעיים. הסב האורח יחד עם כולם אל השולחן ואכל עימהם מכל אשר הוגש אל השולחן. עד מהרה חש האיש ברע והובהל אל בית החולים...
כאשר בא בעל הבית לבקרו במיטת חוליו, הטיח בו החולה דברים קשים ואמר כי הוא אדם רע לב ומזיק לבריות...
שמע בעל הבית את הדברים והשיב: שאל נא את כל המסבים על שלחני האם סבורים הם כמוך אלא אומר לך, אדם חולה אתה, ואסור היה לך לאכול מהמאכלים שאכלת, ואמת הדבר כי לא לך ולחולים כמותך הכנתי את המטעמים – על כן אשמתך היא שחלית!
כן הוא גם הנמשל – אמר המגיד מדובנא – רשעים טוענים כי הקדוש ברוך הוא נתן לישראל תרי"ג מצוות, אשר כל העובר עליהם צפוי לעונש מר. אך לטענתם המצוות רבות מדי.
ודאי שטענתם טענת שווא היא – אמר המגיד – והתשובה היא: צדיקים ילכו בם מחיל אל חיל יוסיפו עוז והדר ושכרם לנצח נצחים, ואילו פושעים ייכשלו בם, וכמאמר חז"ל במסכת יומא (עב): "זכה – נעשית לו סם חיים, לא זכה – נעשית לו סם המוות". וכן כתיב (הושע יד, י): "וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם".
 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל