x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   12. פרק בנימוסין והליכות
 
עשיר אחד מחשובי עירו שכר מלמד מיוחד שילמד את בניו נימוסין והנהגות בדרך ארץ כיאה לבני מעמד שועי הארץ.
פעם אחת נקלע אל הבית בן עניים פוחז ופוחח בשעה שישב המלמד בשיעור מאלף כיצד יש להתנהג בשעת הסעודה.
ביקש בן העניים להישאר ולשמוע את השיעור ומבוקשו ניתן לו.
כלל ראשון – אמר המלמד – אם יזמינו אתכם לסעוד בבית פלוני עליכם לסרב פעם אחת בנימוס ורק כאשר יבקשו בשנית תסכימו ותענו להזמנה.
שנית – הוסיף המלמד – כאשר תגיעו אל הסעודה אף פעם אל תשבו בראש השולחן אלא תבחרו לכם מקום צנוע לישב שם.
ושלישית – סיים המלמד – כאשר יוגש המזון אל תמהרו לפשוט ידיכם לקחת את חלקכם בראש, אלא המתינו עד שבעלי הבית ושאר המסובים יטלו את חלקם ראשונה.
אחרי השיעור פנו בניו של העשיר אל בן העניים ושאלו: האם מצאת תועלת בדברים ששמעת? הרי ביזבזת את זמנך לריק שכן מתי הוזמנת בפעם האחרונה לסעודה בין נסיכים ורוזנים?....
כן הוא גם הנמשל – אמר המגיד מדובנא – בתהלים (פרק קמז) נאמר: "מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום וגו'" עלינו לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא על ששם חלקנו בחיים ונתן לנו תורת אמת חוקים ומשפטים ישרים! אולם הגויים להם לא ניתנה התורה כלל, לשם מה להם ללמוד חוקים ומשפטים?...


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל