x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   16. העני והעשיר
 מעשה בעשיר אחד שהיו לו שני בנים שהתגוררו בעיר רחוקה, האחד היה עשיר מופלג, בעל עסקים מסועפים, והאח השני היה עני ואביון.
שנים רבות לא ראו האחים את אביהם, הראשון- מחמת טרדותיו ועסקיו המרובים, ואילו השני האביון- טרדות היום וקשיי המחר לא נתנוהו לעזוב את ביתו.
יום אחד נמלך האח העשיר בדעתו והחליט לבקר את אביו ועל כן החליט להפסיק מעסקיו לשם הביקור, כאשר החליט כן ניגש אל אחיו העני והציע לו להצטרף אל הנסיעה הארוכה.
חשב האח העני בליבו: אכן זו הזדמנות טובה בעבורי, שכן כאן אין אני יכול לקבץ נדבות בין בני העיר, כי אין זה לכבודו של אחי, אולם בהיותנו בדרך אוכל גם לקבץ נדבות על פתחי הנדיבים. יצאו האחים אל הדרך הארוכה, אלא שבלב כל אחד מהם מטרה אחרת, הראשון רצה לראות את פני אביו, ואילו השני חפץ לקבץ נדבות.
באותו זמן ישב האב הזקן בביתו וחשב: הן יש לי שני בנים בעיר רחוקה ואין להם פני לראות את פני, אקום ואסע אני אליהם!
בהיותם בדרך, נפגשו האחים עם אביהם, אלא שבעוד האח העשיר שמח שמחה גדולה על פגישתו עם האב היקר, הצטער העני שכל תוכניותיו ירדו לטימיון...
 
כן הוא הנמשל- אמר המגיד מדובנא- האדם חייב את כל ענייני העולם הזה כדי לקיים את נפשו, אך בעוד הצדיק אוכל ועוסק בדברי העולם כדי לקיים עצמו ולעבוד את בוראו, הרשע עושה זאת רק כדי למלא את תאוותו.
 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל