x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   3. בעלי חוב

בעלי חוב
עשיר אחד הכריז בעירו כי כל מי שזקוק לכסף בהלוואה יסור אליו ויקבל את מלא הסכום.
לשמע הידיעה צבאו ובאו רבים אל ביתו והעשיר ישב ולפניו פנקס פתוח ונתן לכל אחד הלוואה כפי צרכו, ואת סכום ההלוואה רשם בפנקס.

לימים ראה העשיר כי מכל אותם האנשים שלוו ממנו כסף אין גם אחד שפרע את חובו...
בין יושבי העיר גר אדם אחד שאף הוא לווה בשעתו מהעשיר, אלא שבאמת לא היה לו מאין להחזיר את ההלוואה, על כן חשב בנפשו כי ילך אל העשיר ויסביר לו מדוע הוא מתמהמה בפרעון החוב, וסמך על טוב לבו של העשיר שיבין למצבו.

אמר ועשה.
כאשר שמע העשיר את ההסבר אמר לאיש: אין אני מקפיד חלילה על חובי שבידך, שכן רואה אני בך שאתה דובר אמת, אלא בקשה אחת לי אליך: עבור בעיר ודבר עם שאר בעלי החוב שישיבו לי את כספי...

כן הוא גם הנמשל – אמר רבי נחמן מברסלב – אנו כולנו בעלי חוב לפני הקדוש ברוך הוא על כל הטוב אשר גומל איתנו יום יום ושעה שעה, אלא שאין ביכולתנו לפרוע את החוב מפני מיעוט השגתנו וערכנו, אולם יכולים אנו לדבר עם אנשים ולעורר אותם בעניני יראת שמים ולהזכירם שגם הם "בעלי חוב"...


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל