חשיבות ומעלת הלימוד בספרי רבינו

פורום לדיונים בתורת ברסלב, שאלות ותשובות בתורת רבינו ותלמידו, בירורי מקורות, ושיחות.

חשיבות ומעלת הלימוד בספרי רבינו

הודעהעל ידי אור הגנוז ברסלב » ב' יולי 08, 2013 6:31 pm

מעלת וחשיבות הלימוד בספרי רבינו כל יום

אם יתדבק עצמו לדברי התורה היוצאים מפי הצדיק, תמה אני, איך אפשר אחר־כך לסבול ולחפוץ חיי העולם הזה. וזהו: 'כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם'. והבן היטב: (ליקוטי מוהר"ן ח"א, קנז)
נשמע מפיו הקדוש שאמר שהספר הקדוש שלו 'ליקוטי מוהר"ן' שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה. ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה. כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאוד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו ומי שעוסק בזה הספר אין צריך עוד ספר מוסר אחר. אחר־כך אמר בפרוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה במהרה בימינו אמן. ואמר שטוב לקבוע לעצמו שני שיעורים ללמוד ספריו הקדושים, שיעור אחד פשוט ללמוד במהירות הרבה מאוד כדי שיהיה שגור בעל־פה, ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול. כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו. ועיין במקום אחר מזה מענין עוצם העמקות הגדול שיש בתורתו הקדושה והנוראה מאוד עד אין סוף ואין תכלית: (חיי מוהר"ן, שמו)

וגם עכשיו עדיין מונח כל מיני כבדות ללמוד ספריו הקדושים ויש עליהם כמה מניעות אפילו מי שזוכה לידע מרבינו ז"ל ורוצה ללמוד אותם יש לו כבדות גדול ומניעות רבות מאוד כידוע בחוש לנו, וגם עדיין האור נעלם ונסתר:
(שיחות הר"ן, קפה)


פעם אחת היה מזרז את אחד ללמוד את ספרו. ואמר שהוא מצוה גדולה ללמוד ספרו הרבה. ואמר לו שיכולין להיות נעשה בעל מח גדול על־ידי ספרו, כי יש בו שכל גדול ועמקות נפלא מאוד על־פי פשוטן של דברים. וגם אם יתמידו בספריו יכולין לזכות להיות נעשה איש כשר באמת, ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספריו הקדושים כי יש בהם פנימיות הרבה מה שאין נראה על־פי פשוטו כלל. אשרי הזוכה ללמוד ולהתמיד בהם הרבה: (שם, שמז)
שמעתי מאבי, הריני כפרת משכבו, שיש לעסוק בספרי מוהרנ"ת ז"ל יותר מבספרי אדמו"ר זצ"ל בעצמו, כי בימינו אלה, שעובר על כל אחד ואחד מה שעובר בגוף ובנפש, צריך להיות עיקר הלימוד בספרי מוהרנ"ת ז"ל, על אשר על ידו היה ביכולת אדמו"ר זצ"ל להוריד את דבריו הנוראים ולעורר ולחזק בהם גם אנשים מגושמים ומונחים בעומק השאול תחתיות כמונו: (הקדמת כוכבי אור)
אמר עכשיו שיצאו התפילות שלו בעולם, עתידין ליתן דין וחשבון כשהולך יום אחד שאין אומרים אותם, ובצירוף הכרח התורה להתפלה יבוא לנו שכמו כן בסוף ימיו, והעיקר אחר הסתלקותו, שזכינו לתורתו בספרי 'ליקוטי הלכות', עתידין ליתן דין וחשבון כשהולך יום שאין לומדים אותם: (אנשי מוהר"ן,
כד)
אמר אמירת ספרי אדמו"ר ז"ל שהם ה'ליקוטי מוהר"ן' ו'ספר המידות' וה'סיפורי מעשיות' והשיחות שלו, האמירה לבד מסוגלת להנשמה כמו אמירת ספרי הזוהר והתיקונים: (שם, כו)
וחל עלינו להודיע לגלות אוזני אנשי־שלומנו, אשר כבוד רבינו אור הנעלם זצ"ל, הזהיר מאוד לעסוק בזה הספר, ושלא ימוש מפינו כי הוא חיינו. וכתבו בעצמו בכרך קטן מאוד, ואמר שכונתו כדי שיוכל כל אחד לשאתו אצלו תמיד: (הקדמת ספר המדות)
ושם בה'לקוטי עצות' כלולים כמעט כל העצות הקדושות היוצאים מתוך תורותיו של אדמו"ר זצ"ל,
והספר הזה היה יקר מאוד בעיני מורנו הרב הצדיק רבי נתן זצ"ל, ופקד וציוה לכל אנשיו לעסוק וללמוד בו בכל יום: (הקדמת קצור ליקו"מ)
חיזקו ואימצו אחיי ללמוד ספריו בכל יום ולעיין ולחפש בהם ולמצוא בהם בכל פעם עצות להציל נפשכם מטיט יון מצולת טרדת העולם הזה והבליו אשרינו שזכינו להתקרב אליו לבלי לחלוק על מקור חיים חיותנו תקוותנו וישועתנו בזה ובבא לנצח: (עלים לתרופה, שיג)
כי עיקר חיותנו הנצחי וקדושת יהדותנו תלוי בזה להחיות עצמנו בכל עת בקדושת תורתו שזכינו על־ ידי האדמו"ר ז"ל אור־האורות: (שם, שעג)
מי יתן והיה לבבך זה בכל יום לעסוק בספריו הקדושים בכל הספרים ובהתפילות ובמה שזכינו לבאר בהם כי הם חייך לנצח הפוך בהם והפוך בהם: (שם, שצב)
כמה וכמה אנו מחויבים לשים לב ולהאמין לדברי תורת אמת המתחדשים בכל יום לחזור בכל יום דברי תורתו הקדושים ושיחותיו הקדושות ועצותיו העמוקות והנוראות מאוד מאוד: (שם, תלו)
ותכריח עצמך ללמוד הרבה ספרי רבינו ז"ל בכל יום מעט או הרבה על־כל־פנים לא יעבור עליך שום יום בלי ללמוד ספרי רבינו ז"ל: (שם, תסו)
ומי ששומע ומשים אל ליבו לשיחות הקדושות שגילה תורות נוראות ונשגבות כאלה שצריכים להתעסק בהם כל יום חוק ולא יעבור אם מעט אם הרבה: (שם, תעו)
ואני שמעתי מתלמידו הקדוש אשר סמך ידיו גלילי זהב טהור עליו, אשר מה שנאמר בדברי חז"ל "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו" נאמר על ספרי רבינו הקדוש זצוק"ל, כי רבינו ז"ל אמר שבכל תורה כלול כל דברי תורה שבכתב ושבעל־פה והם שורשי התורה: (הקדמת קונטרס הצירופים)
רק עצתי אם זיכה אותו השם יתברך לידע מאור כזה יבלה רוב היום על זה, ובוודאי יצליח לנצח כי בכל יום שאני לומד חידושי רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש, כמעט בכל יום עולה על דעתי לילך בחוץ ולצעוק בקול גדול, דעו לכם שיש כזה בעולם, אך כבר שמעתי מרבינו ז"ל שאמר שלא יועיל... וברוך השם שכבר נגמרו כל ספרי רבינו ותלמידו הקדוש, וברוך השם יש לנו במה לבלות ימינו ושנותינו ובוודאי לא יהיו לריק חס ושלום: (נתיב צדיק ז)
ותתחיל מחדש לעסוק בספרי רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש, בקביעות בכל יום. ושם תמצא מרגוע לנפשך, כי מה אומר לך ידידי בכל עת שאני לומד אותם אני מטייל עצמי בגן־עדן... ותאמר לו כשהייתי בצפת דברתי עמו שילמד בקביעות הספרים, ועתה כותב אני מחמת אהבתו הגדולה הנקבע בליבי שיקבע זמן זמנים טובא עליהם: (שם, ט)
ע"כ אנו צריכין לבלות רוב ימינו ושנותינו רק בלימוד הקדוש הזה: (שם, י)
ע"כ אנו צריכין להתגבר כנגדו ולהתוועד יחד איזה שעה ביום לעסוק בדברי רבינו ז"ל וכל אחד ביחוד יהיה עיקר העסק בזה. וגם אתם מחויבים לעסוק בדברי רבינו ז"ל וכל אחד ביחוד יהיה עיקר העסק בזה: (שם, יא)
ושמעתי ממנו ז"ל שאמר ועכשיו יש רבינו ז"ל שכל ההתחלות מאיתו שאי־אפשר להתחיל לכנוס בעבודת השם יתברך כי אם על ידי ספרי רבינו ז"ל, וכל מי שיתמיד יותר בהם בוודאי יכנוס בשלום ויצא בשלום: (שם)
איך אנו צריכין לבלות ימינו בנועם עריבות ספרי רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש יומם לא ננוח ולילה לא נשקוט בהם ובהם ובהם: (שם, יב)
ולהזכיר אותי ואותך מעסק הניצחי שיש בינינו אם אתה דולה ומשקה מתורת רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש בכל יום כמה שעות בהתמדה גדולה כי הם חיינו ממש... ע"כ אנו צריכין להטות שכמנו למס עובד להגות בהם כמעט יומם ולילה: (שם, טו)
והכלל אחיי ידידיי אם אתם רוצים לחיות איזה חיות בזה העולם העובר ושב אין אני יודע איך יכולין לחיות בלא ספרי רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש ותלמיד תלמידו... כי אין אני מבין כלל איך מי שנקרא על שם רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש איך אינו מתמיד לחפש בגנזיא דמלכא באוצרות היקרים אשר גילה השם יתברך לרבינו ז"ל ותלמידו הקדוש, כי הלא הם משיבים את הנפש בזה ובבא וכל יום ויום שילמוד בהם יתנו חיות לזה היום כפי מה שעובר על האדם בזה ומבלעדם איני יודע איך מקבלין חיות: (שם, מג)
ואוצרות כאלו אנו מתרשלים להשתמש בהם אשר היו צריכים לבלות בהם יומם ולילה למסור נפשו וגופו עליהם והם יכולין להוציא אותנו מן השאול תחתיות ולהביא אותנו לגן עדן העליון: (שם, סה)
והשאירו אחריהם ברכה ספריהם הקדושים אשר אין בלבול בעולם שהם לא יוכלו להמתיקם ולהחיות נפשם האומללות והנדכאות ולוואי והיינו מטים שכמנו לסבול עול בהתמדה בספריהם הקדושים היינו ניצולים מכל צרה וצוקה והיינו חיים, כי ספרי רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש הם ממש הגן עדן התחתון וגן עדן העליון והם יכולין ממש להפוך משאול תחתיות לגן עדן התחתון ולגן עדן העליון: (שם, צג)
כי צריכין למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד השם יתברך, ורבינו ז"ל ותלמידו הקדוש הם וספריהם והנלווים אליהם הם הם כבוד השם יתברך... ואצלכם צריכין שיהיה עיקר הלימוד בהספרים הללו ואם ישאר פנאי ילמדו עוד שיעורים כי כך אמר רבינו ז"ל: (שם, קי)
ואגב אורחא הנני להזכיר מה שמובא מזה קצת בהשיחות שאחר סיפורי מעשיות (שיחות הר"ן יט חיי מוהר"ן תמט) [וגם בליקוטי הלכות מובא מזה (הלכות ר"ח הלכה ו, כ)] שרבינו ז"ל הפליג מאוד לפני מוהרנ"ת בעוצם כח התורה להוציא את האדם מכל מיני טינופת, ואמר לו בזה הלשון: גלייך דוא וייסט דעס כח פון דער תורה [וכי יודע אתה את כח התורה] ומאמר רבינו ז"ל [שמובא בחיי מוהר"ן (קפט, שלב) ] אני נחל המטהר וכו' מבואר גם כן מדברי מוהרנ"ת שסובב בעיקר על דברי תורתו הקדושה: (הקדמת ביאור הליקוטים)
ובירידת הצדיק הרופא נפשות לזה העולם ברפואות ותחבושות יקרות ונפלאות שלא נתגלו עדיין מעולם,
נתחדשים כנגד זה מחלות ומכאובים חדשים שלא היו עדיין מעולם, ושאין ביכולת לעמוד כלל כנגדם אם לא בסגולות הצדיק שנתחדשו וירדו כנגדם באלה העיתים והבלתי מתרפא בהם אבדה תקותו ח"ו... ולפי כל זה תבין ותתבונן ברוב עוצם חיוב והכרח הלימוד בתורה שבנסתר שזכינו על ידי רבינו ז"ל כי הן המה התבלין המוכרחים להיצר הרע שבעת הזאת שעל זה אמרו חז"ל בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין, והעיקר הוא לימוד העיון שבה: (שם)
דיבורו ומאמרו הקדוש בענין לימודי ספריו הקדושים "היינט, אז מיין ספר איז שוין פאראנדין אויף דער וועלט, מיז מען נאר לערנין מיין ספר". [היום שהספר שלי כבר נמצא בעולם, מוכרחים ללמוד רק את הספר שלי]: (שם, השמטה על תורה רפב)
כי כל רפיון ידם וכל קרירות לבבם וחסרון הרגשתם בנעימת דעת האדמו"ר ז"ל הוא מחמת התרחקותם מלעסוק בספרי רבינו ז"ל בהתחדשות גמורה בכל פעם ואי אפשר לראות בשום אופן סימן ברכה בהתקרבות לרבינו ז"ל כי אם כשמכניסים עצמם ללמוד הספרים הקדושים בעיון ובהתבוננות ובהשתדלות גדול... אך עיקר המרירות היא העלמת ספרי רבינו ז"ל שלא עוסקים בהם מידי יום ביומו כי בדברי אדמו"ר ז"ל יש די כדי להמתיק ולבטל מהאדם כל מיני מרירות באיזה מדרגה שהיא: (ר' שמשון בארסקי)
אבל אין רפואה בעולם לזה ולכל הכוחות של היצר הרע בהסתות ופיתויים שלו רק התורה ובפרט תורת רבינו ז"ל ובפרט בעיון עם הקדמות והוכחות וסברות של תלמידי רבינו ז"ל ובפרט מורינו ר' נתן ז"ל בליקוטי הלכות שלו ושאר ספריו הקדושים... וצריך להיות שמחים על החתונה של מתן־תורה ולקחת את עצמו ללימוד תורות רבינו שהם חידוש נפלא של לעתיד מעתיקא סתימאה שיתגלה לעתיד לבוא אמן כן יהי רצון: (מכתבי שמואל, ג)
וזאת כל מגמתי וחפצי ורצוני הן בעצמי לעשות זאת לחטוף מה שאוכל לחטוף לימוד ספרי רבינו ז"ל אשר הם תורה של לעתיד לבוא תורה של עתיקא עתיק יומין... וגם לזכות העולם בזה כל מי שירצה לזכות בזה לקנות הספרים וללמוד בהם ולעבוד (את) השם יתברך בהם אשר זאת הוא העיקר וכל העולם הבל הבלים לא נשאר כלום מן האדם רק אשר חטף איזה טוב בעולם: (שם, ד)
לכן צריכים לקיים צוואת מוהרנ"ת ז"ל 'עשה לך רב' ואם אינך יודע למי? 'קנה לך חבר' - תתחבר (להפען) אל העט, על־כל־פנים בכל יום ללמוד איזה תורה מתורת רבינו ז"ל (שנשמתו ושכלו הם בספריו הקדושים) ולהתפלל קצת על קיומה: (גנזי אבא, מט)
על־כן צריכין ללמוד הרבה ליקוטי הלכות, ואפילו ללמוד במהירות ליקוטי הלכות, אשר יש בו כיפלים לתושיה. כי כל הענינים הנאמרים בליקוטי הלכות הם מחזקים את האדם, וגם יש בו סגולה, שאפילו האמירה בעצמה של ליקוטי הלכות מחזק את האדם: (ושמואל בקוראי שמו, ל)
הנה בוודאי ראשון לכל הוא ללמוד ספרי רבינו ז"ל, שהם דעת הצדיק־האמת, אשר הוא כל תקותינו: (שם, לא)
ותזכה להתחזק לילך בדרכי רבינו הקדוש ז"ל ושלא יעבור יום בלי אמירת ליקוטי תפילות ולימוד
ספרי רבינו ז"ל ובפרט ליקוטי הלכות, אשר הם הם האמרות טהורות המשיבים את הנפש בשבעה משיבי טעם: (שם, מז)
ועיקר ההתחזקות מקבלים מליקוטי הלכות על־כן צריכים ללמוד לקוטי הלכות בכל יום חוק ולא יעבור, ואפילו להגיד ליקוטי הלכות כמו תהילים גם־כן טוב מאוד, ומועיל הרבה: (שם, נ)
מה שאתה שואל על מה שאמר רבינו זצ"ל 'אני נהר המטהר מכל הכתמים', איפה הוא הנהר הזה. הנה פשוט שהנהר הזה הוא ספרי רבינו זצ"ל, הפוך בהם והפוך בהם וכו', ועליהם נאמר "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו". כן נזכה להגות בהם תמיד, לשמור ולעשות ולקיים אמן כן יהי רצון: (שם, סא)
ותכריח עצמך הרבה ללמוד ספריו בכל יום ויום, מעט או הרבה, ותמצא מרגוע לנפשך. והעיקר שתבטל דעתך נגד דעת רבינו הקדוש והנשגב זצ"ל: (אב"י הנחל, סב)
ולהיות תמיד על רעיונך ספרי רבינו ז"ל, ולהגות בהם ולדקדק בהם, כי בטח תמצא בכל דיבור ודיבור כל מיני מתיקות, ובודאי תוכל להחיות עצמך בהם תמיד אפילו בעומק החושך, בכל מיני צרות: (שם, סה)
הלא בידך ספר התפילות והשיחות הקדושות וסיפורי מעשיות הנוראות וכל ספריו הקדושים, המלאים עצות ודרכים ונתיבות לכל אדם שבעולם, בכל מיני ירידות שבעולם – אחוז בהם והפוך בהם שאין לך מידה טובה מהם, פקח עיניך ולבך והבט בהם בעין האמת ובתמימות לשמור ולקיים, ואל תדחה עצמך מיום אל יום, כי מי יודע מה יולד יום: (שם, עא)
חזק ואמץ מאוד לגזול לך איזה עת לעיין בדברי רבינו זצ"ל, שכל דיבור ודיבור הוא כמו אגרת הנכתב לחברו ותלמידו, ויש בהם כל מיני עצות וישועות שצריכים בכל יום ובכל עת: (שם, עח)
העיקר, שתתגבר בכל כחך לחטוף ולגזול לעצמך איזה שעה בכל יום לעסוק בספרי הצדיק, בתוך כל העסקים וטרדות רבות שיש לך, לחטוף ולגזול... (שם, ער)
נא בני חביבי כנפשי, חזק ואמץ בכל כחותיך לעיין היטב בכל פעם בספרי רבינו ז"ל הנמצאים אצל חותנך... זכור היטב את כל הדברים והסיבות והחסדים שראית בעינך בענין התגלות גדולת הצדיק, אור החדש. חזק ואמץ לעיין היטב בכל פעם בדברי רבינו הנורא ז"ל בכל עוז, לבחור לך איזה עת בכל יום לעיין בדברי רבינו הנורא ולהשתדל לעסוק בכל עוז בעניניו הקדושים, ואם לא עכשיו אמתי? כי הזמן הולך והומה וימינו כצל עובר, ולא ישאר לך רק מה שתחטוף אמת בלבך... שים לבך היטב ותסתכל ותתבונן היטב היטב בכל דיבור ודיבור של רבינו ז"ל, כי הם כמו אגרת הנכתב לחברו ותלמידו: (שם, תיא)
יש לנו אב זקן, זקן שבזקנים, אשר כוחו גדול ונורא מאוד מאוד, עד אין סוף ואין תכלית, ואיך שיהיה, איך שיהיה, יתקן אותך (ואתנו כלנו) רבינו ז"ל בתיקון נפלא רק חזק ואמץ לקיים דבריו ותכריח עצמך הרבה ללמוד ספריו בכל יום, מעט או הרבה, על כל פנים לא יעבור עליך שום יום בלי לימוד ספריו, ואני מקוה שאחריתך ישגה מאוד והעיקר שלא תהיה התכלית הקריאה לבד: (שם, תכז)
"נִצַּחְתִּי וַאֲנַצֵּחַ גָּמַרְתִּי וְאֶגְמֹר אֲנִי נָהָר הַמְּטַהֵר מִכָּל הַכְּתָמִים אֲנִי אִישׁ פֶּלֶא נָשַׁמְתִּי פֶּלֶא גָּדוֹל חִדּוּשׁ כָּמוֹנִי לֹא הָיָה מֵעוֹלָם"
אור הגנוז ברסלב
מנהל האתר
 
הודעות: 296
הצטרף: ש' ספטמבר 08, 2012 9:29 pm

חזור אל תורת ברסלב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron